Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

The forms on this web site are in PDF format. Most modern browsers are able to display PDF documents natively. For older browsers, you may download and install the Adobe Acrobat Reader application by navigating to the Adobe Acrobat Reader web site.
Files

The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files.
View the status of electronic files by case type.


The Court has transitioned from requiring certifications in red or purple colored ink to black ink only.
View additional information regarding certified documents.

Filings

eFiling


Locate the courthouse where your case belongs.
Locate Your Filing Courthouse.


Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law, Small Claims and Probate cases.
View filing fee information.


With each new case management system implementation, the Court is employing a new case numbering matrix.

View the Case Number Schematic.
Forms
  • State Judicial Council Approved Forms
  • All statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic.

  • Locally Approved Forms
  • In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles offers a variety of local forms listed below. Many of these forms are fillable.

    Look for the Language Services icon Language Access Services Icon to find forms and other important information translated in the most requested languages.

    By law, in California all official court business must be conducted in English.

    Official documents and forms must be filed in English.

civil Forms (Including UnLawful Detainer)
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Affidavit for Order for Appearance and Examination of a Third Person LACIV057 08/18 YES
Affidavit of Identity and Order LACIV198 08/18 YES
Amendment to Complaint Sec. 474 C.C.P LACIV105 08/18 YES
Application and Order Regarding Lost Writ LACIV106 01/07 YES
Application and Order to Serve Summons by Posting for Unlawful Detainer LACIV107 01/07 YES
Application & Order to Vacate Stay of Execution & to Issue Writ LACIV054 08/18 YES
Application & Order to Withdraw Exhibits LACIV037 08/18 YES
Application for Issuance of Writ of Possession or Sale LACIV096 08/18 YES
Application for Publication LACIV108 08/18 YES
Civil Case Cover Sheet Addendum and Statement of Location LACIV109 12/18 YES
Clerk’s Certificate of Satisfaction of Judgment LACIV040 09/13 YES
Commission LACIV131 09/13 YES
Complex Civil Case Questionnaire LACIV211 09/12 YES
Compliance with General Order for Limited Jurisdiction UD Jury Trial Readiness LACIV244 04/18 NO
Default Judgment
- Unlawful Detainer
LACIV119 10/03 YES
Ex Parte Application For Leave To Participate In The Resolvelawla.Com
Mandatory Settlement Conference Program And [Proposed] Order Thereon
LACIV290 09/21 YES
Exhibit List LACIV137 08/18 YES
Exhibit List - Trial LACIV216 08/18 YES
Ex Parte Application for Leave to Participate in the Resolvelawla.com Mandatory Settlement Conference Program and [Proposed] Order Thereon LACIV290 09/21 YES
Expedited PI Court Trial Request Form LACIV285 05/21 YES
Fax Filing Coversheet - ODR LACIV266 06/18 YES
Instructions for Applications And Orders For Publication
Civil, Probate And Family Law Cases
Stanley Mosk Courthouse
LACIV221 08/18 NO
Information Sheet Assignment to the Personal Injury Hub Court's Resolvelawla.com Mandatory Settlement Conference Program LACIV290 INFO 09/21 NO
Informal Discovery Conference LACIV094 04/11 YES
Informal Discovery Conference for PI Courts LACIV239 10/21 YES
Instructions for Completing Answer
- Unlawful Detainer
CIV038 09/03 NO
Joint Witness List - Exemplar LACIV217 08/18 YES
Judgment on Special Verdict LACIV199 08/18 YES
Jury Instruction - Special Instruction (Blank) LACIV129 08/18 YES
Long Cause Trial Package Guidelines (3/2021) w/Attachment 1 (LACIV 217) and Attachment 2 (LACIV 216) LACIV218 03/21 YES
Motion/Opposition/Stipulation to Transfer Complicated PI Case to IC Court and Order - Central LACIV CTRL-238 05/18 YES
Motion/Opposition/Stipulation to Transfer Complicated PI Case to IC Court and Order Antelope Valley LACIV AV-238 03/16 YES
Name Change Criminal History Assessment LACIV226 10/18 YES
Notice of Appeal - Administrative Hearing LACIV232 09/13 YES
Notice of Appeal - Parking LACIV005 09/13 YES
Notice of Entry of Judgment / Dismissal / Other Orders LACIV123 08/18 YES
Order Appointing Court Approved Reporter LACIV237 12/14 YES
Order For Publication LACIV145 08/18 YES
Peremptory Challenge To Judicial Officer (C.C.P., § 170.6) LACIV015 12/14 YES
Petition to Have Voter Registration Information Declared Confidential LACIV273 06/19 YES
Proof Of Service - Administrative Hearing LACIV234 09/13 YES
(Proposed) Order to Have Voter Registration Information Declared Confidentia LACIV274 06/19 YES
Request for Court Reporting Services By a Party with Fee Waiver LACIV269 08/18 NO
Request For Enforcement of Order for Restitution / Judgment Pursuant to Penal Code Section 1214 LACIV202 09/07 YES
Request For Enforcement Of Summary Judgment Pursuant To Penal Code Section 1306 LACIV212 12/14 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment - Business And Professions Code Section 12015.3 LACIV100 09/13 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment - By The State Bar LACIV196 09/13 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment – Labor Code Section 5806 And Issuance Of A Writ Of Execution And/Or Other Enforcement LACIV215 09/13 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment - Public Resources Code Section 45014(C) LACIV087 09/13 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment - Vehicle Code Section 40220 40267 LACIV185 09/13 YES
Request For Entry Of Judgment, Judgment, And Notice Of Entry Of Judgment - Welfare And Institutions Code Section 903 LACIV184 09/13 YES
Request for Refund LACIV150 03/15 YES
Settlement Conference Program Intake Form LACIV270 03/19 YES
Stipulation - Discovery Resolution LACIV036 04/11 YES
[Proposed] Stipulation to Continue Trial/FSC/-PI Courts North District LACIV AV-242 02/16 YES
[Proposed] Stipulation to Continue Trial/FSC/-PI Courts Central District LACIV CTRL-242 09/21 YES
Stipulation and Order to use Cert. Shorthand Reporter LACIV236 12/14 YES
Stipulation and Order - Motions in Limine LACIV075 04/11 YES
Stipulation - Early Organizational Meeting LACIV229 04/11 YES
Stipulation and Order
RE: Release of Civil Exhibits
LACIV050 08/18 YES
Stipulation For Civil Judgment LACIV220 08/18 YES
Stipulation re Jury Trials LACIV163 01/07 YES
Unlawful Detainer Settlement Agreement LACIV284 05/21 YES
Unlawful Detainer Stipulation and Judgment LACIV136 05/21 YES
VELS Coversheet LACIV230 04/11 NO
Writ of Execution - Attachment 20 LACIV101 09/13 YES


criminal Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Application/Petition For Dismissal (Street Vending) – Response And Order (Government Code §51039(G)(1)) CRIM 285 01/19 YES
Application/Petition for Recall and Resentencing or Dismissal (Health and Safety Code Section 11361.8(a) or 11361.8(e)) Can be used to Petition for Recall and Resentencing or Dismissal CRIM 258 06/18 YES
Application/Petition for Resentencing and People’s Response (Penal Code Section 1170.18, subsections (b) and (g)) Can be used to Petition for a resentencing and apply to have a felony conviction designed a misdemeanor CRIM 235 06/18 YES
Care Options for Children of Incarcerated Parents Informational CRIM 266 06/18 YES
Capital Case Checklist and Guidelines for Counsel CRIM016H 07/18 YES
Counsel’s Declaration CRIM016D 07/18 YES
Countywide Warrant System Initial Case Filing Form CRIM126 01/20 YES
Declaration Re: Ability to Pay Costs for Petition and Order for Expungement (Penal Code Section 1203.4) CRIM 196 06/18 YES
Felony Bail Computation Worksheet CRIM 208 01/18 YES
ID Theft Victim Information Sheet Informational CRIM 119 06/18 NO
Modification of Sentence (Penal Code Section 18.5(b)) CRIM 263 06/18 YES
Petition to Seal Records of Arresting Agency and Related Court Files and Records Pursuant to Penal Code Section 851.87 CRIM223 06/18 YES
Petition to Withdraw DEJ Plea Under Penal Code Section 1000 and Dismiss Complaint or Information (Penal Code Section 1203.43) CRIM261 06/18 YES
Probable Cause Determination Declaration CRIM 064 06/18 YES
Proof of Service Proposition 47 CRIM 237 06/18 YES
Proof of Service of Petition (Penal Code Section 851.87) Used when serving a Petition to Seal Records CRIM 228 06/18 YES
Protective and Restraining Order Worksheet CRIM 202 06/18 YES
Request to Increase Bail (Penal Code Section 1269(c)/1270.1) And/Or Restrict Source of Bail (Penal Code Section 1275.1) CRIM 205 06/18 YES


family law Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
A Very Brief Overview of a Family Law Divorce or Parentage Case SHC001 04/21 NO
Application For Issuance Of Writ Of Possession / Sale / Execution FAM027 10/18 YES
Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC) FAM112 07/21 YES
Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC)-Parentage Cases FAM183 07/21 YES
Court Order for Post-Judgment Requests for Orders FAM120 08/19 YES
Court Order to Share Financial Information for Divorce, Legal Separation, or Nullity Cases FAM111 08/19 YES
Declaration of Ex-Parte Notice (Temporary Restraining Order) or Declaration RE: Notice Of Ex-Parte Request (No Notice Given) (Temporary Restraining Order) FAM018 10/18 YES
Declaration Regarding Notice and/or Request for Waiver of Notice of Request for Emergency Orders(Ex Parte Orders) (Family Law - Non Domestic Violence) FAM075 05/14 YES
Department 2 Longer Cause Hearing/Trial Setting Orders FAM205 04/21 NO
Dedicated Trial Court Longer Cause Hearing/Trial Readiness Orders FAM204 09/20 NO
Department 2 Family Code Section 217 Hearing/Trial Setting Orders FAM071 04/21 YES
Dissolution Default Judgment Review Checklist FAM082 10/18 YES
Dissolution Default Judgment With Agreement Review Checklist FAM085 01/19 NO
Dissolution Stipulated Judgment Review Checklist FAM086 10/18 NO
Divorce Checklist: Get Ready for the Family Centered Case Resolution Conference FAM110 01/19 YES
Family Law Case Cover Sheet-Certificate of Grounds for Assignment to District FAM020 10/18 YES
Family Court Services Confidential Mediation Form (English) FCS047 11/20 YES
Family Court Services Confidential Mediation Form (Spanish) FCS047S 11/20 YES
Findings and Order After Heaing Pursuant to Family Code Section 3130-3134.5 FAM206 05/21 YES
Gestational Surrogacy Cover Sheet FAM104 10/18 YES
Home Court Family Code Section 217 Hearing/Trial Setting Conference Orders FAM070 07/21 YES
Joint Petition for Summary Dissolution Forms Packet Cover Sheet FAM193 01/20 NO
Judgment Reject Sheet FAM001 09/21 YES
Long Cause Management Statement FAM045 10/18 YES
Mutual Settlement Agreement FAM190 09/21 YES
Notice Of Rejection Of Application And Order For Publication - Family Law FAM009 10/18 YES
Notice of Stipulation to Collaborative Law Case and Order FAM198 05/20 YES
Notice of Termination of Collaborative Law Case and Order FAM199 05/20 YES
Order Approving Contracts of Minor    
FAM180 11/21 YES
FAM181 11/21 YES
FAM182 11/21 YES
Order for Reimbursement of Minor's Counsel Fees (Family Law) FAM016 10/18 YES
Parentage Action Request to Inspect and copy FAM063 01/18 YES
Parentage Judgment Reject Sheet FAM062 10/18 YES
Parentage Default Judgment Review checklist FAM087 02/20 NO
Parentage Default Judgment With Agreement Review checklist FAM083 02/20 NO
Parentage Stipulated Judgment Review checklist FAM084 02/20 NO
Surrogacy Judgment Checklist FAM201 05/21 YES
Petition for Custody and Support of Minor Children Forms Packet Cover Sheet FAM194 01/20 NO
Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (With Children) Forms Packet Cover Sheet FAM040 01/20 NO
Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (Without Children) Forms Packet Cover Sheet FAM041 01/20 NO
Petition to Determine Parental Relationship Forms Packet Cover Sheet FAM042 01/20 NO
Petition for Gun Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM196 09/20 NO
Petition for Private Postsecondary School Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM197 01/20 NO
Petition for Workplace Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM079 01/20 NO
Petition to Approve Contract of Minor    
FAM172 11/21 YES
FAM174 11/21 YES
FAM175 11/21 YES
FAM176 11/21 YES
FAM177 11/21 YES
FAM178 11/21 YES
FAM179 11/21 YES
Post-Judgment Request for Order Case Management Statement FAM119 01/19 YES
Quick Reference Dissolution Judgment Checklist FAM081 10/18 NO
Request and Order for Release of Confidential Marriage Record FAM171 01/19 YES
Request for Civil Harassment Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM077 01/20 NO
Request for Default Setting (Domestic Relations and Branch District Civil Actions) FAM031 10/18 YES
Request for Domestic Violence Restraining Order (With Children) Forms Packet Cover Sheet FAM033 01/20 NO
Request for Domestic Violence Restraining Order (Without Children) Forms Packet Cover Sheet FAM032 01/20 NO
Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM195 01/20 NO
Request for Order-Custody/Visitation/Support Forms Packet Cover Sheet FAM043 01/20 NO
Request for Trial Setting FAM014 10/18 YES
Request to continue Hearing Date for a Request for Order or Motion, and Order Thereon FAM218 11/21 YES
Stipulation/Settlement Agreement FAM024 10/18 YES
Stipulation and Order for Appointment and Payment of Court Evaluator FAM FCS006 1/19 YES
Stipulation and Order for Appointment of Privately Compensated Temporary Judge FAM200 05/20 YES
Supplemental Information For Request For Restraining Order FAM073 03/13 YES

jury Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Grand Jury Fact Sheet JURY 040 07/21 NO
Grand Jury Application Instructions JURY 042 07/21 NO
Grand Jury Citizen Complaint Form JURY 038 01/17 YES
Grand Jury Application JURY 039 YES
Grand Jury Outreach Form JURY 043 06/17 YES
Request For Permanent Medical Excuse From Jury Service JURY 014 01/19 YES


juvenile Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Adoption Cover Sheet CK058 08/18 YES
Administrative Order re: Adoption of Southern California Inter-county Transfer Protocol 08/15 NO
Advisement Form CK021 10/04 YES
Advisement of Rights Icon indicating this form has been translated   
DEP023 04/19 NO
DEP023A 04/19 NO
DEP023C 04/19 NO
DEP023K 04/19 NO
DEP023S 04/19 NO
DEP023V 04/19 NO
Application and Order for Approval of the Court to Obtain Information Regarding an Adoption CK048 09/16 YES
Application for Rehearing & Order (WIC Section 252) CK007 05/02 YES
Application/Petition for Change in Disposition (Prop 47) JUV011 09/18 YES
Application to Obtain Information Regarding an Adoption CK057 08/18 YES
Certificate/Declaration Re: Military Service ADPT002 03/19 YES
Citation Freedom from Parental Custody and Control ADPT004 03/19 YES
Citation Re: Adoption ADPT006 03/19 YES
Citation re Adoption Proof of Service ADPT007 03/19 YES
Coordinated Health Services Referral and Order JUV036 08/18 YES
Court Appearance JUV015 09/19 NO
Court Ordered Case Plan CK017 08/18 NO
Declaration and Order Dispensing with Notice to Alleged Natural Father ADPT008 07/15 YES
Declaration in Support of Access to Juvenile Records JUV010 11/19 YES
Declaration of Mailing or of Inability to Ascertain Address ADPT010 10/19 YES
Exhibit List REAM046 06/19 YES
Findings and Order of the Court ADPT013 04/15 YES
Information RE: Forms for Publication of Citation or for Personal Service-Abandonment ADPT016 03/19 YES
Judgment for Freedom From Parental Custody and Control ADPT018 10/19 YES
LASC Judical Officer Declaration in Support of Access to Juvenile Records JUV037 07/18 YES
Notice of Default (Dependency Appeals) JUV035 01/18 YES
Notice of Statutory Rights Icon indicating this form has been translated   
JUV020 10/18 YES
JUV020S 10/18 YES
Notification of Appellate Rights After 366.26 Icon indicating this form has been translated   
DEP002 04/19 NO
DEP002S 04/19 NO
DEP002A 04/19 NO
DEP002C 04/19 NO
DEP002K 04/19 NO
DEP002V 04/19 NO
Juvenile Court Notification of Appellate Rights After Disposition Hearing Icon indicating this form has been translated   
DEP003 04/19 NO
DEP003S 04/19 NO
DEP003A 04/19 NO
DEP003C 04/19 NO
DEP003K 04/19 NO
DEP003V 04/19 NO
Juvenile Court Transfer-Out Orders JV550 01/17 YES
Juvenile Court Transfer-Out Order NMD JV552 01/17 YES
Motion for Transfer-Out JV548 01/17 YES
Order CK013 08/18 NO
Order Appointing Expert - 730EC DEP014 09/19 YES
Order for Publication of Summons, Citation or Notice of Hearing ADPT023 11/14 YES
Parentage Questionaire DEP025 09/20 YES
Petition for Birth Record Information CK047 09/16 NO
Petition for Freedom from Parental Custody and Control [Family code 7820] ADPT025 10/19 YES
Petition to Determine Parental Rights of Alleged Natural Father and to Determine Necessity of Consent ADPT024 04/15 YES
Petition and Order for Research JUV004 08/18 NO
Proof of Service Attachment JUVICT001A 07/15 YES
Proof of Service (Prop 47) JUV014 09/18 YES
Petition to Seal Juvenile Records Dependency JUV040 08/18 YES
Reasons for No or Supervised Visitation CK019 08/18 YES
Relative Caretaker Information Sheet CK032 05/08 YES
Relative Information Sheet CK010 07/18 YES
Report of Child's Injuries Pursuant to WIC Section 317, Subdivision (e) JUV041 08/18 NO
Report of Dependent Educational Needs Pursuant to WIC 317, Subdivision (e) JUV042 08/18 YES
Request for Disclosure of Sealed Records JUV047 12/18 YES
Request for Interviewing, Photographing, Videotaping, or Voice Recording of Dependent or Delinquent Children (WIC 387) JUV003 08/18 NO
Request for Special Transcript and Order JUV005 09/18 YES
Southern California Inter-county Transfer Protocol 04/17 NO
Statement Re: Application for Rehearing and Order(WIC Section 252) CK008 08/18 NO
Stipulation Regarding Inspection, Copying, and Non-Dissemination of Juvenile Records Without Court Order DEP052 11/19 YES
Stipulation for the appointment of Commissioner or Referee as temporary Judge ADPT027 07/20 YES
Stipulation for Appointment of Referee as Temporary Judge DEP061 01/21 YES
The Incarcerated Parents' Dependency Court Handbook Icon indicating this form has been translated   
JUV016 07/16 NO
JUV016S 07/18 NO


mental health Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Application And Order Appointing Probate Referee Lanterman-Petris Short Act Conservatorship MH047 06/19 YES
Application And Order Appointing Successor Probate Referee XLIT008 05/19 YES
Change of Address Optional MH039 11/18 YES
Citation for LPS Conservatorship Mandatory MH037 01/19 YES
Conservatorship 7 Point Letter for Medical Treatment Optional MH041 11/18 YES
Declaration of Service Optional MH005 01/20 YES
Information Sheet for LPS Conservatorships Optional MH012 10/18 NO
Letters of Conservatorship (Mentally Disordered) Optional MH027 11/18 YES
Medication Capacity Appeal Mandatory MH021 11/18 YES
Notice of Hearing Optional MH003 01/19 YES
Order Reappointing Conservator Optional MH036 01/19 YES
Petition and Declaration Regarding Capacity to Give Informed Consent to Medication (Riese Petition) MH006 07/18 YES
Petition for Reappointment of Conservator Optional MH028 11/18 YES
Petition for Writ of Habeas Corpus Mandatory MH002 01/19 YES
Physician's Declaration Optional MH004 11/18 YES
Request and Order to View or Receive a Copy of Mental Health Case File Mandatory MH024 11/18 YES


miscellaneous Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Current Dollar Amounts of Exemptions From Enforcement of Judgments This is not a form but an informational document. 04/04 NO
Government Claim - Judical Branch ADM116 08/18 YES
Payment Submittal Notice XLIT011 06/20 YES
Request for Copies ADM080 06/15 YES


probate Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Annual Compliance Certification for Probate Appointed Counsel Attorneys PRO058 01/20 YES
Application and Order Appointing Probate Referee PRO001 06/19 YES
Application and Order Appointing Successor Probate Referee XLIT008 05/19 YES
Application and Order to Correct Name of Case PRO056 02/12 YES
Application Nunc Pro Tunc PRO027 02/12 YES
Attorney Application for Appointment to Probate Appointed Counsel    
PRO057 01/20 YES
Bid in Open Court on Sale of Real Property PRO009 05/03 YES
Consent to Serve PRO026 02/12 YES
Conservatorship Form Packet List of forms regarding Conservatorship that you may need.

This form packet can be purchased at:
- The Stanley Mosk Courthouse (Central District) Forms window in Room 112
- Most other Forms windows in Superior Courthouses
Conservatorship Care Plan PRO023 07/08 YES
Declaration in Support of Application for Nunc Pro Tunc Order PRO051 02/12 YES
Elder Abuse Form Packet List of forms regarding Elder Abuse that you may need.
Ex Parte Order Directing Amended Letters of Conservatorship PRO030 02/12 YES
Ex Parte Order for Release of the Remains of a Decedent PRO018 02/12 YES
Ex Parte Petition for Amended Letters to Issue PRO029 02/12 YES
Ex Parte Petition for Release of the Remains of a Decedent PRO017 02/12 YES
Financial Documents Cover Sheet PRO021 07/13 YES
Guardianship Form Packet List of forms regarding Guardianship that you may need.

This form packet can be purchased at:
- The Stanley Mosk Courthouse (Central District) Forms window in Room 112
- Most other Forms windows in Superior Courthouses
Notice of Commencement of Proceeding for a Court Supervised Trust PRO044 02/12 YES
Notice of Deposit of Estate Planning Documents PRO011 07/13 YES
Notice of Location of Joint Will PRO012 07/13 YES
Notification to Court of Address on Conservatorship / Guardianship PRO003 10/18 YES
Nunc Pro Tunc Order PRO028 02/12 YES
Order Approving Report and Dispensing with Account/Bond PRO053 02/12 YES
Order Approving Waiver of Acct & Terminating Guardianship (No Blocked Acct) PRO048 02/12 YES
Order Approving Waiver of Acct. (with Blocked Accounts) PRO049 02/12 YES
Order Extending Temporary Guardianship PRO047 02/12 YES
Order Terminating Proceedings PRO013 10/03 YES
Order Terminating Proceedings and Discharging Personal Rep. PRO055 02/12 YES
Order Upon Hearing of Status Report of Administration PRO040 02/12 YES
Petition for Termination of Proceeding & Discharge of Personal Rep. PRO054 02/12 YES
Probate / Decedent's Estates Form Packet List of forms regarding Probate Decendent’s Estate that you may need.

This form packet can be purchased at:
- The Stanley Mosk Courthouse (Central District) Forms window in Room 112
- Most other Forms windows in Superior Courthouses
Probate Case Cover Sheet-Certificate of Grounds for Assignment to District PRO010 07/17 YES
Probate Court Appointed Counsel's Report For Developmentally Disabled Adults PRO076 10/18 YES
Probate Court Appointed Counsel's Report For Developmentally Disabled Adults With Major Or Mild Neurocognitive Disorder (Dementia) Attachment PRO077 10/18 YES
Probate Subsequent Document Filing Coversheet PRO037 04/17 YES
Proposed Notice to Creditors of Trust PRO043 02/12 YES
Report and Petition for Dispensing with Account/Bond PRO052 02/12 YES
Request by Court Appointed Counsel for Authority to Perform Adtl. Hrs. of Service PRO025 09/19 YES
Request for Probate Hearing in a District Court: Conservatorship/Guardianship PRO060 10/13 YES
Examination Of Original Will/Codicil(s) PRO065 05/18 YES
Letter Of Transfer: Safekeeping Will PRO066 05/18 YES
Request to Continue Petition Hearing And Order (Probate) PRO080 01/20 YES
Request to Continue Petition Hearing Information (Probate) PRO081 12/19 NO
Status Report of Administration PRO039 02/12 YES
Supplement to Petition for Appointment of Probate Conservator PRO050 02/12 YES
Supplement to Petition for Probate Re Heirs and Next of Kin PRO032 02/12 YES
Supplement to Petition for Probate Re Issue PRO033 02/12 YES
Supplement to Petition for Probate Re Property PRO034 02/12 YES
Supplement to Petition for Probate Re Spouse or Domestic Partner PRO035 02/12 YES
Supplement to Petition for Termination of Guardianship re Relatives PRO042 02/12 YES
Supplement to Petition for Termination of Guardianship (Dispensing with Notice) PRO041 02/12 YES
Supplement to Report Sale & Petition for Order Confirming Sale of Real Property PRO036 02/12 YES
Supplement to Spousal/Domestic Partner Property Petition PRO038 02/12 YES
Waiver of Account PRO045 02/12 YES
Waiver of Notice PRO031 02/12 YES


small claims Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Application and Order for Transfer SCLA014 08/08 YES
Declaration of Judgment Debtor Regarding Satisfaction of Judgment (Small Claims) SCLA003 12/14 YES
Exchange and Submission of Evidence (Small Claims) LACIV278 09/20 YES
Notice of Remote Appearances and Exchange and Submission of Evidence Protocol SMCL 016 07/20 YES
Resolve Your Small Claims Case Without Coming to Court CIV 280 07/20 NO
Small Claims Mailing Label LACIV279 09/20 NO
Small Claims Settlement Agreement SMCL 017 10/20 YES


traffic Forms
Form Name Information Form ID Revised Date Fillable
Agreement To Pay With A Request For A Reduction In Sentence TRAF057 05/20 YES
Notice of Change of Address TRAF059 11/20 YES
Information Sheet for Petition and Order to Reduce or Vacate Civil Assessment or Ability to Pay Determination TRAF051 INFO 10/20 NO
Infraction Trials - Notice to Litigants Icon indicating this form has been translated   
TRAF043 04/20 NO
TRAF043 04/20 NO
Petition & Order to Reduce or Vacate Civil Assessments or Ablility to Pay Determination TRAF051 10/20 YES


unlawful detainer Forms
See "CIVIL FORMS"


 

Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles