Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

The forms on this web site are in PDF format. Most modern browsers are able to display PDF documents natively. For older browsers, you may download and install the Adobe Acrobat Reader application by navigating to the Adobe Acrobat Reader web site.
Files

The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files.
View the status of electronic files by case type.


The Court has transitioned from requiring certifications in red or purple colored ink to black ink only.
View additional information regarding certified documents.

Filings

eFiling


Locate the courthouse where your case belongs.
Locate Your Filing Courthouse.


Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law, Small Claims and Probate cases.
View filing fee information.


With each new case management system implementation, the Court is employing a new case numbering matrix.

View the Case Number Schematic.
Forms
  • State Judicial Council Approved Forms
  • All statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic.

  • Locally Approved Forms
  • In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles offers a variety of local forms listed below. Many of these forms are fillable.

    Look for the Language Services icon Language Access Services Icon to find forms and other important information translated in the most requested languages.

    By law, in California all official court business must be conducted in English.

    Official documents and forms must be filed in English.

family law Forms
Form Name Form ID Revised Date Fillable Mandatory
Parenting Plan Assessment – Parent Questionnaire LASC FCS 042 01/24 YES YES
Parenting Plan Assessment – Parent Questionnaire (Spanish) LASC FCS 042S 01/24 YES YES
A Very Brief Overview of a Family Law Divorce or Parentage Case SHC001 04/21 NO
Additional Minors-Attachment A to Order FAM181 11/21 YES
Additional Contracts-Attachment B to Order FAM182 11/21 YES
Advisement of Rights/Authority of Commissioners Under Family Code § 4251(b) FAM105 06/18 YES
Application For Issuance Of Writ Of Possession / Sale / Execution FAM027 10/18 YES
Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC) FAM112 12/22 YES
Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC)-Parentage Cases FAM183 12/22 YES
Court Order for Post-Judgment Requests for Orders FAM120 06/23 YES YES
Court Order to Share Financial Information for Divorce, Legal Separation, or Nullity Cases FAM111 12/22 YES
Declaration of Ex-Parte Notice (Temporary Restraining Order) or Declaration RE: Notice Of Ex-Parte Request (No Notice Given) (Temporary Restraining Order) FAM018 10/18 YES
Declaration Regarding Notice and/or Request for Waiver of Notice of Request for Emergency Orders(Ex Parte Orders) (Family Law - Non Domestic Violence) FAM075 05/14 YES
Department 2 Longer Cause Hearing/Trial Setting Orders FAM205 04/21 NO
Dedicated Trial Court Longer Cause Hearing/Trial Readiness Orders FAM204 09/20 NO
Department 2 Family Code Section 217 Hearing/Trial Setting Orders FAM071 04/21 YES
Dissolution Default Judgment Review Checklist FAM082 10/18 NO
Dissolution Default Judgment With Agreement Review Checklist FAM085 01/19 NO
Domestic Violence Protective Order Help FAM230 12/23 NO Optional
Dissolution Stipulated Judgment Review Checklist FAM086 10/18 NO
Divorce Checklist: Get Ready for the Family Centered Case Resolution Conference FAM110 01/19 YES
Family Law Case Cover Sheet-Certificate of Grounds for Assignment to District FAM020 03/22 YES
Family Court Services Confidential Mediation Form (English) FCS047 06/21 YES
Family Court Services Confidential Mediation Form (Spanish) FCS047S 11/20 YES
Findings and Order After Heaing Pursuant to Family Code Section 3130-3134.5 FAM206 05/21 YES
Gestational Surrogacy Cover Sheet FAM104 10/18 YES
Joint Petition for Summary Dissolution Forms Packet Cover Sheet FAM193 01/20 NO
Judgment Reject Sheet FAM001 01/23 YES
Mutual Settlement Agreement FAM190 09/21 YES
Notice Of Rejection Of Application And Order For Publication - Family Law FAM009 10/18 YES
Notice of Stipulation to Collaborative Law Case and Order FAM198 05/20 YES
Notice of Termination of Collaborative Law Case and Order FAM199 05/20 YES
Order Approving Contract(s) of Minor(s) FAM180 09/22 YES
Parentage Action Request to Inspect and copy FAM063 01/23 YES
Parentage Judgment Reject Sheet FAM062 01/23 YES
Parentage Default Judgment Review checklist FAM087 02/20 NO
Parentage Default Judgment With Agreement Review checklist FAM083 02/20 NO
Parentage Stipulated Judgment Review checklist FAM084 02/20 NO
Surrogacy Judgment Checklist FAM201 05/21 YES
Petition for Custody and Support of Minor Children Forms Packet Cover Sheet FAM194 01/20 NO
Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (With Children) Forms Packet Cover Sheet FAM040 01/20 NO
Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (Without Children) Forms Packet Cover Sheet FAM041 01/20 NO
Petition to Determine Parental Relationship Forms Packet Cover Sheet FAM042 01/20 NO
Petition for Gun Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM196 08/22 NO
Petition for Private Postsecondary School Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM197 08/22 NO
Petition for Workplace Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM079 08/22 NO
Petition to Approve Contract(s) of Minor(s) FAM172 07/22 YES
Additional Minors-Attachment B to Petition FAM174 11/21 YES
Parental Quitclaim-Attachment C to Petition FAM175 02/22 YES
Waiver of Notice-Attachment D to Petition FAM176 11/21 YES
Additional Contracts-Attachment E to Petition FAM177 11/21 YES
Declaration of Lender-Attachment F to Petition FAM178 04/23 YES YES
Additional Facts-Attachment G to Petition FAM179 11/21 YES
Post-Judgment Request for Order Case Management Statement FAM119 01/19 YES
Quick Reference Dissolution Judgment Checklist FAM081 10/18 NO
Request and Order for Release of Confidential Marriage Record FAM171 01/19 YES
Request for CH Packet FAM077 11/22 NO
Request for Default Setting (Domestic Relations and Branch District Civil Actions) FAM031 10/18 YES
Required Forms to be Attached to Temporary Restraining Order Packets FAM219 5/23 NO
Information – How to Safely Turn in Firearms, Firearm Parts and Ammunition FAM220 11/22 NO
Request for Elder or Dependent Adult Restraining Order Allowing Contact Forms Packet FAM221 1/23 YES
Instructions Request for DVRO Packet with Children FAM033 2/23 NO
Request for Domestic Violence Restraining Order (Without Children) Forms Packet Cover Sheet FAM032 08/22 NO
Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order Forms Packet Cover Sheet FAM195 08/22 NO
Request for Order-Custody/Visitation/Support Forms Packet Cover Sheet FAM043 01/20 NO
Request for Trial Setting FAM014 10/18 YES
Request to continue Hearing Date for a Request for Order or Motion, and Order Thereon FAM218 11/21 YES
Restraining Order Notice Pursuant to Family Code 6306 FAM215 04/23 YES YES
Stipulation/Settlement Agreement -Part A FAM024A 12/17 YES
Stipulation/Settlement Agreement -Part B FAM024B 10/18 YES
Stipulation/Settlement Agreement -Part C FAM024C 10/18 YES
Stipulation and Order for Appointment and Payment of Court Evaluator FAM FCS006 1/19 YES
Stipulation and Order for Appointment of Privately Compensated Temporary Judge FAM200 05/20 YES
Supplemental Information For Request For Restraining Order FAM073 03/13 YES

 

Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles