Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Judicial Officers
Judicial Officer - Permanent Assignments
Sort by:   Department  |  Last Name
NameTitleLocationDeptPhone
Abeles, Jerrold JudgeStanley Mosk092(213) 633-1092
Acevedo, Victor M.CommissionerWest Covina002(626) 430-2582
Aceves, Efrain M.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center034(213) 628-7734
Aharonov, Amir CommissionerChatsworthF50(818) 407-2250
Ahnn, Michelle M.JudgeCompton004(310) 761-4304
Alarcon, Gregory W.JudgeStanley Mosk096(213) 633-0696
Alexander, Daniel L.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA15(661) 483-5715
Almada, Manuel A.JudgeAirport093(310) 725-3047
Amerian, Michael R.JudgeVan Nuys - WestO(818) 901-4606
Arakaki, Akemi JudgeEdmund D. Edelman Children's Court400(323) 307-8030
Archuleta, Debra R.JudgeMetropolitanXX(213) 745-2708
Arian, Lee S.JudgeSpring Street027(213) 310-7127
Armendariz, Maria LucyJudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center040(213) 628-7740
Arnold, Mark S.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center115(213) 628-7415
Ashvanian, Armenui A.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center032(213) 628-7732
Badhan, Rita L.JudgeBurbank002(818) 260-8402
Badhan-Smith, Neetu S.JudgeVan Nuys - West109(818) 989-6989
Barnes, Craig S.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court405(323) 307-8005
Baron, Abby JudgeDowney003(562) 803-7015
Baronoff, Jennifer W.CommissionerAlfred J. McCourtney Juvenile Justice Center426(661) 483-5926
Barrera, Mario JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA08(661) 483-5508
Barreto, Fernanda M.JudgePomonaT(909) 802-1108
Beasley, Sheryl M.CommissionerPomonaB(909) 802-1112
Beaudet, Teresa A.JudgeStanley Mosk050(213) 633-0650
Behar, Lori R.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS07(562) 256-1440
Benitez, Humberto CommissionerCompton007(310) 605-4017
Bennett, Francis JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center035(213) 628-7735
Bensinger, Kerry JudgeStanley Mosk031(213) 633-0151
Berger, David A.JudgeMetropolitan075(213) 745-1875
Berle, Elihu M.JudgeSpring Street006(213) 310-7006
Bernal, Margaret MillerJudgeNorwalkJ(562) 345-3715
Bershon, Nicole C.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center043(213) 628-7743
Bianco, James JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center044(213) 680-7644
Bianco, D. Brett JudgeEdmund D. Edelman Children's Court416(323) 307-8016
Bird, Jr., George F.JudgeSanta MonicaS(310) 255-1847
Blackshaw, Julie FoxJudgeEdmund D. Edelman Children's Court414(323) 307-8014
Blackwell, Nichelle L.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court622(323) 307-8042
Blancarte, James E.JudgeVan Nuys - EastC(818) 901-4682
Blanchard, Kathleen JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA21(661) 483-5521
Blanco, Alicia Y.JudgeVan Nuys - West121(818) 989-6821
Bloom, Richard JudgeStanley Mosk025(213) 633-0525
Bogdanoff, Lee R.JudgeStanley Mosk029(213) 633-0249
Borjon, Keith H.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center031(213) 628-7731
Bork, Terry A.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center128(213) 628-7428
Borzakian, Karin CommissionerCentral Arraignment082(213) 617-5682
Bosley , Gia G. JudgeTorrance and Annex011(310) 787-3711
Bowick, Stephanie M.JudgeStanley Mosk019(213) 633-0519
Boxer, Doreen B.CommissionerStanley Mosk097(213) 633-1097
Boyer, Kelly D.JudgeWhittier 301(562) 968-2706
Brackelmanns, Lisa A.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court409(323) 307-8009
Bradford, Sharonda P.CommissionerCompton262(310) 761-4258
Brandolino, Joseph A.JudgeVan Nuys - WestF(818) 989-6833
Brazil, Deborah S.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center112(213) 628-7412
Brazile, Kevin C.JudgeStanley Mosk020(213) 633-0520
Broadbelt, Robert B.JudgeStanley Mosk053(213) 633-0653
Brougham, David C.JudgeWest Covina005(626) 430-2505
Brougham, Cathryn F.JudgeAirport031(310) 725-3041
Bruguera, Paul CommissionerNorwalkW(562) 345-3729
Bryant, Michelle GravesJudgePomonaC(909) 802-1122
Bryant-Deason, Susan JudgeSpring Street008(213) 310-7008
Buddle, Jr., Donald A.JudgeAlfred J. McCourtney Juvenile Justice Center427(661) 483-5927
Burghardt, Joseph J.JudgeAirport083(310) 725-3091
Butler, T. NicholeCommissionerPasadenaO(626) 396-3326
Byrdsong, Kristen CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court422(323) 307-8022
Byrdsong, Rupert A.JudgeStanley Mosk028(213) 633-0528
Byrdsong, Latrice A. G.CommissionerSpring Street025(213) 310-7025
Byrum, Maria R.JudgeTorrance and Annex005(310) 787-3705
Camacho, Mike JudgePomonaP(909) 802-1107
Campos, Benjamin R.CommissionerEast Los Angeles202(323) 780-2011
Carroll, Dennis CommissionerGovernor George Deukmejian - Long BeachS03(562) 256-1425
Carter, Amy N.JudgeTorrance and AnnexG(310) 787-3714
Carter, Michael D.JudgePasadenaF(626) 396-3323
Castro, Emma CommissionerStanley Mosk090(213) 633-0690
Cavalluzzi, Maria JudgeHollywood103(323) 441-1893
Chalfant, James C.JudgeStanley Mosk085(213) 830-0785
Chang, Adam Y.JudgeAlhambra002(626) 293-2102
Chang, Wendy JudgeStanley Mosk036(213) 633-0156
Chau, Ed JudgeWest Covina003(626) 430-2583
Chen, Frank W.CommissionerStanley Mosk060(213) 351-7534
Cheung Marino, Jenny CommissionerEl Monte002(626) 401-2202
Cho, Tony JudgeTorrance and AnnexJ(310) 787-3715
Cho, Lawrence JudgeSanta MonicaK(310) 255-1876
Chowdhury, Ashfaq G.JudgeGlendaleE(818) 265-6423
Christian, Deborah L.JudgeStanley Mosk044(213) 633-0354
Chrostek, Joan M.JudgeWest Covina011(626) 430-2511
Chu, Robert G.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA17(661) 483-5517
Chung, Lisa MangayJudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Chung, Charles A.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Cisneros, Ramiro P.JudgeWest Covina010(626) 430-2510
Clay, III, Charles Q.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court415(323) 307-8015
Cochran, Steve JudgeStanley Mosk016(213) 633-0516
Coen, Sean D.JudgeComptonH(310) 761-4324
Coen, Lisa S.JudgeNorwalkS(562) 345-3707
Coen, Ronald S.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center101(213) 628-7401
Cohen, Laura D.CommissionerStanley Mosk094(213) 830-0794
Cohen-Laurie, Jeffrey S.JudgeCentral Arraignment080(213) 617-5680
Cole, Debra A.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS18(562) 256-1495
Cole, Emily J.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA20(661) 483-5520
Cole-Hall, Debra JudgeNorwalkK(562) 345-3725
Coletta, Alfred A.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS10(562) 256-2252
Connolly, Pat JudgeComptonK(310) 761-4315
Convey, Michael J.JudgeStanley Mosk077(213) 830-0777
Cooley, Shannon K.JudgeMetropolitan073(213) 745-1873
Cooper, Andrew E.JudgeChatsworthF51(818) 407-2251
Cooper, III, James P.CommissionerAirport073(310) 725-3043
Cops, Jennifer H.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS06(562) 256-1435
Cortez, Annabelle G.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court401(323) 307-8001
Cotton, Huey P.JudgeVan Nuys - EastA(818) 901-4603
Court, Michelle Williams JudgeStanley Mosk001(213) 633-0601
Cowan, David J.JudgeBeverly Hills200(310) 281-2440
Crowfoot, William A.JudgeAlhambra003(626) 293-2103
Crowley, Daniel M.JudgeStanley Mosk071(213) 830-0771
Cunningham, David S.JudgeSpring Street011(213) 310-7011
Czuleger, J. Stephen JudgeSpring Street016(213) 310-7016
D'Asero, Marcelo CommissionerPasadenaM(626) 396-3306
Dansby, Pamela J.JudgeCompton005(310) 761-4305
Daum, Nicholas F.JudgeSan FernandoB(818) 256-1812
Davalos, Maria AndreaJudgeNorwalkN(562) 345-3716
Davis, Angela J.JudgeStanley Mosk046(213) 351-7503
Davis, Pamela AdelesCommissionerBeverly Hills304(310) 281-2408
Davis, Mark A.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court406(323) 307-8006
Davis, Troy JudgeDowney007(562) 803-7027
Davis, Stephanie M.JudgeAlfred J. McCourtney Juvenile Justice Center428(661) 483-5986
De Witt , Susan J.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center030(213) 628-7730
DeCasas, Michelle E.JudgeSanta Clarita003(661) 253-5603
Delgado, Rogelio JudgePomonaM(909) 802-1106
Dennis, Syna N.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court419(323) 307-8019
Diaz, Rudolph A.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court419(323) 307-8019
Dillon, Timothy PatrickJudgeSpring Street015(213) 310-7015
Dixon, Stephanie A.JudgeCompton012(310) 761-4312
Dodson, William D.CommissionerPasadenaR(626) 396-3317
Dohi, Gregory A.JudgeVan Nuys - WestE(818) 989-6823
Dominguez, E. CarlosJudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center045(213) 628-7745
Dominguez, Juan Carlos JudgePomonaE(909) 802-1113
Dordi, Firdaus F.JudgeVan Nuys - EastJ(818) 901-4605
Dotson, Kimberly CommissionerComptonM(310) 761-4336
Downing, Marguerite D.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court407(323) 307-8007
Draper, Robert S.JudgeSanta MonicaV 
Duffy-Lewis, Maureen JudgeStanley Mosk038(213) 633-0158
Duron, Armando CommissionerStanley Mosk087(213) 830-0787
Dybwad, Christopher W.JudgeAirport070(310) 725-3096
Edber, Diego H.JudgeVan Nuys - West122(818) 989-6822
Edwards, Drew E.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center127(213) 628-7427
Ellenberg, Sarah J.CommissionerVan Nuys - West101(818) 989-6801
Ellis, Steven A.JudgeSpring Street029(213) 310-7129
Ellison, Laura JudgeTorrance and AnnexC(310) 787-3732
Elswick, Carol W.JudgeAlhambraW(626) 293-2109
Epstein, Mark H.JudgeSanta MonicaI(310) 255-1854
Esbenshade, Andrew JudgeStanley Mosk091(213) 633-1091
Escalante , Kristin S. JudgeStanley Mosk024(213) 633-0524
Escobedo, Mildred JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center126(213) 628-7426
Espinoza, Miguel JudgeEast Los Angeles204(323) 780-2015
Estes, Christopher JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Eto, Gary C.JudgeTorrance and AnnexH(310) 787-3724
Fahey, William JudgeStanley Mosk069(213) 633-1069
Falls, Thomas JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Feeney, Jill JudgeStanley Mosk078(213) 830-0878
Feldstern, Daniel JudgeSan FernandoE(818) 256-1823
Fidler, Larry PaulJudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center106(213) 628-7406
Fields, David R.JudgeMetropolitan072(213) 745-1872
Filer, Kelvin D.JudgeComptonC(310) 761-4332
Flurer, Michele E.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS29(562) 256-2237
Ford, III, H. Jay JudgeSanta MonicaO(310) 255-1866
Fox, Brad MilesCommissionerTorrance and Annex003(310) 787-3703
Frank, Ronald F.JudgeInglewood008(310) 419-1308
Freeman, Kenneth R.JudgeSpring Street014(213) 310-7014
Freeman Stinn, Josh JudgeStanley Mosk006(213) 633-0606
Fregoso, Rosa M.JudgeAlhambra005(626) 293-2105
Freixes, Graciela JudgeVan Nuys - EastQ(818) 901-4617
Frisco, Christopher J.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS01(562) 256-1410
Fruin, Richard L.JudgeStanley Mosk015(213) 633-0515
Fujie, Holly J.JudgeStanley Mosk056(213) 633-0656
Fuller, Kenneth M.JudgePomonaH(909) 802-1114
Fusselman, Ian C.JudgeAlhambraT(626) 293-2108
Garcia, Michael JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center129(213) 628-7429
Garcia, Tricia JudgePasadenaA(626) 396-3302
Garcia, Ruben JudgeStanley Mosk009(213) 633-0259
Garcia Uhrig, Emily JudgeCompton014(310) 761-4326
Garrett, Carla L.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS14(562) 256-1475
Gasdia, Brian F.JudgeNorwalkR(562) 345-3717
Gauff, Karen Ackerson JudgeCompton003(310) 761-4303
Gelfound, David B.JudgeChatsworthF49(818) 407-2249
Gerber, Hillary CommissionerStanley Mosk046(213) 351-7503
Gibbons, Danielle R.A.JudgeNorwalkM(562) 345-3706
Gilbertson, Rene C.JudgeNorwalkB(562) 345-3712
Giza, Alexander C. D.JudgeAirport072(310) 725-3098
Gladstein, Martin R.CommissionerSanta Clarita001(661) 253-5601
Goldman, Amy CommissionerStanley Mosk008(213) 633-0523
Gomez, Gus JudgeGlendale005(818) 265-6405
Gomez, Danette J.JudgeCompton010(310) 761-4310
Gonong, Christine J.JudgeStanley Mosk063(213) 633-1063
Gonzales, Debra L.CommissionerAlfred J. McCourtney Juvenile Justice Center429(661) 483-5910
Gonzalez, Liliana H.JudgeAirport092(310) 725-3046
Goodman, Diane M.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA12(661) 483-5512
Goorvitch, Stephen I.JudgeStanley Mosk082(213) 830-0782
Goswami, Rupa S.JudgePasadenaH(626) 396-3314
Goul, Richard M.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS21(562) 256-1512
Govea, Sonia K.JudgeWest Covina009(626) 430-2509
Gridiron Winston, Lynette JudgeWest Covina006(626) 430-2506
Griego, Thomas J.JudgeStanley Mosk001A(213) 633-0612
Gross, Marc D.JudgeBeverly Hills306(310) 281-2436
Guillemet, Kimberley BakerJudgeStanley Mosk070(213) 633-1070
Gullon, Christian R.JudgePomonaO(909) 802-1126
Gutierrez, Hector E.JudgeComptonQ(310) 761-4307
Guzman, Hector M.JudgeTorrance and AnnexF(310) 787-3723
Hadnot Prioleau, LaTonya CommissionerCompton105(310) 761-6800
Hahn, James K.JudgeSanta MonicaA(310) 255-1842
Haig, Jerome J.JudgeCompton009(310) 761-4309
Hall, Tamara JudgeInglewood001(310) 419-1301
Hammock, Randolph M.JudgeStanley Mosk049(213) 633-0649
Hammond, Brock T.JudgeChatsworthF41(818) 407-2241
Hammond, Melissa R.JudgeAirport090(310) 725-3044
Hanasono, Mark JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center117(213) 628-7417
Hancock, Holly L.JudgeInglewood003(310) 419-1303
Hansell, Dean JudgeStanley Mosk021(213) 633-0521
Hare, Patrick EarlJudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA03(661) 483-5503
Harmon, Eric JudgeVan Nuys - West107(818) 989-6997
Harris, H. Elizabeth CommissionerClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center047(213) 628-7747
Harrison, Robert S.JudgeHollywood113(323) 441-1892
Harwin, Michael B.JudgeVan Nuys - EastM(818) 901-4616
Haynes, Marcelita V.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS12(562) 256-2243
Heeseman, Nicole M.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS25(562) 256-2217
Heidel, Sarah J.JudgeAlhambraV(626) 293-2167
Helton, Sabina A.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS31(562) 256-2247
Herin, Scott R.JudgeNorwalkA(562) 345-3722
Hernandez, Dennis F.CommissionerStanley Mosk065(213) 633-1065
Hernandez, Peter A.JudgePomonaK(909) 802-1125
Hernandez-Stern, Marisa JudgeStanley Mosk066(213) 633-5866
Hernandez-Stern, Benjamin P.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center048(213) 628-7748
Herriford, David JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center132(213) 628-7432
Herscovitz, Martin L.JudgeVan Nuys - WestR(818) 989-6817
Highberger, William F.JudgeSpring Street010(213) 310-7010
Hill, Christina L.JudgeEast Los Angeles203(323) 780-2009
Hill, Deirdre JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Hiroshige, Ernest M.JudgeMetropolitan070(213) 745-1870
Hizami, David E.JudgeVan Nuys - West113(818) 989-6813
Hobbs, Lynne M.JudgeStanley Mosk061(213) 633-1061
Hofer, Ralph C.JudgeGlendaleD(818) 265-6413
Hollingsworth, Donna JudgePasadenaN(626) 396-3316
Honeycutt, Alan B.JudgeTorrance and Annex008(310) 787-3725
Horan, James E.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS15(562) 256-1480
Horowitz, Deborah A.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA07(661) 483-5507
Hudson, Altus W.JudgeInglewoodO(310) 419-1316
Hunter, Eleanor J.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center109(213) 628-7409
Hunter, Patricia A.JudgeSan FernandoA(818) 256-1802
Hwang, Anne JudgeSpring Street032(213) 310-7132
Ipson, Steven E.CommissionerPomona282(909) 802-1182
Ito, Roger JudgeNorwalkH(562) 345-3714
Iwasaki, Bruce G.JudgeStanley Mosk058(213) 633-0658
Jacke II, H. Clay JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center104(213) 628-7404
Jacobs, Lillian VegaJudgeNorwalkY(562) 345-3719
Jaskol, Lisa R.JudgeSpring Street028(213) 310-7128
Jesic, Michael V.JudgeVan Nuys - WestS(818) 989-6827
Jessner, Samantha P.JudgeStanley MoskPJ(213) 633-0400
Johansen, Kjehl T.CommissionerCentral Arraignment083(213) 617-5683
Joynt, Karen CommissionerBurbank003(818) 260-8403
Juarez, Daniel JudgeStanley Mosk067(213) 633-1067
Juhas, Mark A.JudgeStanley Mosk064(213) 633-1064
Jurado, Ray G.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center130(213) 628-7430
Kaddo, James A.JudgeVan Nuys - EastI(818) 901-4614
Kalra, Upinder S.JudgeStanley Mosk051(213) 633-0351
Kato, Warren JudgeBellflower003(562) 345-3303
Kaufman, Shelley JudgeStanley Mosk002(213) 633-0252
Kawahara, Robert M.CommissionerCentral Arraignment081(213) 617-5681
Kaye, Ronald OwenJudgeHollywood213(323) 441-1895
Kazadi, Michelle L.JudgeStanley Mosk084(213) 830-0784
Keeny, Virginia JudgeVan Nuys - EastW(818) 901-4609
Kelley, Kelly M.JudgeTorrance and Annex002(310) 787-3702
Kelly, Mary E.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court411(323) 307-8011
Kemalyan, Richard S.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center121(213) 628-7421
Kerlin, Karla D.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center114(213) 628-7414
Kiley, Anne JudgeStanley Mosk027(213) 633-1027
Killefer, Gail JudgeStanley Mosk037(213) 633-0157
Kim, Esther P.JudgeStanley Mosk018(213) 633-0518
Kim, Grace JudgeVan Nuys - West101(818) 989-6801
Kim, Mark C.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS27(562) 256-2227
Kim, Michelle C.JudgeSpring Street031(213) 310-7131
Kim, Lana S.JudgeAirport071(310) 725-3097
Kim, Gia JudgeVan Nuys - EastL(818) 901-4625
Kim, Andrew C.JudgeNorwalkD(562) 345-3723
Kin, Curtis A.JudgeStanley Mosk086(213) 830-0786
Kirschner, Richard H.JudgeVan Nuys - WestG(818) 989-6814
Kitahara, Evan A.JudgeDowney002(562) 803-7012
Kitchens, Dean J.JudgeStanley Mosk002C(213) 633-0312
Knight, Shannon JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Korn, Renee JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center118(213) 628-7418
Korn, Jeffrey W.CommissionerStanley Mosk043(213) 633-0353
Kralik, John J.JudgeBurbankB(818) 260-8422
Kronstadt, Jessica C.JudgeStanley Mosk007(213) 633-0507
Kuhl, Carolyn B.JudgeSpring Street012(213) 310-7012
Kumar, Sanjay T.JudgeStanley Mosk070(213) 633-1070
Kwan, Ruth Ann JudgeStanley Mosk089(213) 633-0689
LaForteza, Bernie C.JudgeSan FernandoS(818) 256-1807
Laesecke, Laura JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS19(562) 256-1502
Lawson, John C.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS30(562) 256-2242
Legaspi, Cristina GutierrezJudgeEdmund D. Edelman Children's Court400(323) 307-8030
Leis, Colin JudgeStanley Mosk074(213) 830-0774
Leiter, Maurice A.JudgeStanley Mosk054(213) 633-0654
Lench, Lisa B.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center110(213) 628-7410
Lesser, Gregory S.CommissionerGovernor George Deukmejian - Long BeachS08(562) 256-1445
Lewis, Paris G.JudgeDowney005(562) 803-7021
Lewis, Jacqueline JudgePomonaA(909) 802-1102
Lewis, Terrance T.JudgeVan Nuys - West120(818) 989-6820
Lim, Michelle CommissionerMichael D. Antonovich Antelope ValleyA22(661) 483-5522
Linfield, Michael P.JudgeStanley Mosk034(213) 633-0154
Lipner, Joseph JudgeStanley Mosk072(213) 830-0772
Lofton, Joel L.JudgeAlhambraX(626) 293-2119
Lofton, Lauren A. R.JudgeChatsworthF44(818) 407-2244
Lomeli, George GonzalezJudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center107(213) 628-7407
Lonergan, John J.JudgeComptonP(310) 761-4317
Long, Thomas D.JudgeStanley Mosk048(213) 633-0648
Longoria, Roberto JudgePasadenaG(626) 396-3304
Lord, John D.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Losnick, Debra L.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court414(323) 307-8014
Lowenthal, Daniel J.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS22(562) 256-2202
Lu, Elaine JudgeSpring Street009(213) 310-7009
Lugo, Carolina V.JudgeBurbank001(818) 260-8401
Lui, Christopher K.JudgeStanley Mosk076(213) 830-0776
Luna, Ana Maria JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS09(562) 256-1470
Lyons, Melissa C.JudgeStanley Mosk081(213) 830-0781
Mackenzie, Alison JudgeStanley Mosk055(213) 633-0655
Madden, Patrick T.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS28(562) 256-2232
Magno, Teresa P.JudgeComptonF(310) 761-4313
Mandel, Elaine W.JudgeSanta MonicaP(310) 255-1877
Marpet, Stephen C.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court410(323) 307-8010
Marshak, Jerry B.JudgeMetropolitan074(213) 745-1874
Marshall, Philip JudgeWest Covina008(626) 430-2508
Martella, Timothy JudgePasadenaS(626) 396-3327
Martin, Lia JudgeStanley Mosk003(213) 633-0253
Martinez, Victor JudgePomonaS(909) 802-1127
Matsumoto, Alison S.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center116(213) 628-7416
Matthews, Martha A.JudgeHollywood203(323) 441-1894
Mavis, Darrell JudgePasadenaC(626) 396-3322
May, Gus T.JudgeStanley Mosk002D(213) 633-1023
McCallum, Sumako CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court400(323) 307-8030
McCoy, LaRonda J.JudgeNorwalkT(562) 345-3708
McGonigle, Theresa R.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center046(213) 628-7746
McKay, Patti Jo JudgeStanley Mosk070(213) 633-1070
McLaughlin-Bennett, Denise JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA16(661) 483-5516
Meiers, Barbara A.JudgeStanley Mosk012(213) 633-1012
Meltzer, Abraham C.JudgePasadenaE(626) 396-3313
Mendoza, Lowrie JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA02(661) 483-5502
Merritt, Hilleri G.JudgeSan FernandoJ(818) 256-1825
Meyer, Judith LeveyJudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS20(562) 256-1507
Micon, Gary I.JudgeChatsworthF43(818) 407-2243
Millington, Scott T.JudgeTorrance and AnnexL(310) 787-3718
Mirich, Peter J.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Mitchell, Daviann L.JudgeSanta Clarita002(661) 253-5602
Mkrtchyan, Karine CommissionerStanley Mosk008(213) 633-0523
Monguia, Enrique JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center036(213) 628-7736
Montalban, Adan JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center051(213) 628-7751
Montgomery, Jr., James I.CommissionerMetropolitan066(213) 745-1866
Mordetzky, Marilyn M.CommissionerVan Nuys - EastK(818) 901-4615
Moreton, Jr., Edward B.JudgeBeverly Hills205(310) 281-2425
Morgan, Stephen JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA14(661) 483-5774
Moses, Jared D.JudgePasadenaP(626) 396-3307
Moskowitz, Karen JudgeVan Nuys - EastZ(818) 901-4619
Mulcahy, Dennis E.CommissionerVan Nuys - West115(818) 989-6815
Murillo, Lucia J.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court420(323) 307-8020
Murillo, Serena R.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center133(213) 628-7433
Murillo, Tiana J.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court403(323) 307-8003
Murphy, Daniel S.JudgeStanley Mosk032(213) 633-0152
Murphy, Mary Ann JudgeSpring Street004(213) 310-7004
Najera, Carol J.JudgeComptonL(310) 761-4335
Nardecchia, Natalie JudgeEdmund D. Edelman Children's Court418(323) 307-8018
Navarro, Pete R.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court413(323) 307-8013
Navarro, Angel JudgeEl Monte004(626) 401-2204
Neal, Reginald JudgeVan Nuys - West102(818) 989-6802
Nellon, Cherol J.JudgeStanley Mosk014(213) 633-0514
Nelson, Jean M.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court402(323) 307-8002
Newman, Tara JudgeEdmund D. Edelman Children's Court412(323) 307-8012
Nguyen, Kim L.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center038(213) 628-7738
Nishimoto, Cary JudgeTorrance and AnnexE(310) 787-3713
Nord, Scott J.JudgeStanley Mosk002B(213) 633-0632
Nur, Rubiya JudgePomonaF(909) 802-1123
O'Gara, Michael J.JudgeChatsworthF41(818) 407-2241
Ocampo, Ricardo R.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center100(213) 628-7400
Ochoa, Melanie JudgeStanley Mosk013(213) 633-0513
Ohta, Sam JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center108(213) 628-7408
Olmedo, Charlaine F.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center105(213) 628-7405
Olson, Lynn D.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Ostiller, Cathy J.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court425(323) 307-8083
Otto, James D.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS24(562) 256-2212
Padilla, Steff CommissionerDowney001(562) 803-7010
Palazzolo, Robert J.CommissionerMichael D. Antonovich Antelope ValleyA13(661) 483-5513
Park, Ann H.JudgeNorwalkP(562) 345-3727
Park, Amanda S.CommissionerStanley Mosk002(213) 633-0252
Pastor, Michael E.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center041(213) 628-7741
Pearce, Michael J.CommissionerBellflower001(562) 345-3301
Peng, Philip CommissionerStanley Mosk041(213) 351-7504
Penny, Brenda J.JudgeStanley Mosk004(213) 633-0254
Perez, Javier JudgeEl Monte003(626) 401-2203
Pfahler, Stephen P.JudgeStanley Mosk068(213) 633-1068
Phillips, Bradley S.JudgeStanley Mosk059(213) 633-5859
Porras, Joseph R.JudgeNorwalkG(562) 345-3704
Powell, Sherry JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS05(562) 256-1430
Powell, Michael R.JudgeStanley Mosk042(213) 633-0162
Pratt, Catherine J.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Price, Ashley JudgeCompton260(310) 761-4260
Priver, Mark S.CommissionerStanley Mosk099(213) 830-0829
Priver, Laura F.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center125(213) 628-7425
Puente-Porras, Maria JudgeWhittier 302(562) 968-2707
Quinones, Connie R.JudgeComptonJ(310) 761-4325
Ramirez, Nancy A.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court424(323) 307-8024
Rappe, Curtis B.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center103(213) 628-7403
Recana, Mel Red JudgeStanley Mosk045(213) 633-0645
Recana, Julian C.JudgeNorwalkL(562) 345-3705
Reinert, David K.JudgeTorrance and AnnexP(310) 787-3717
Revel, Marsha N.JudgeSanta MonicaB(310) 255-1852
Ricciardulli, Alex JudgeStanley Mosk070(213) 633-1070
Rice, Stuart M.JudgeSpring Street001(213) 310-7001
Richardson, Anne JudgeStanley Mosk040(213) 633-0160
Richardson, Tony L.JudgeStanley Mosk039(213) 633-0159
Richman, Dina R.JudgeChatsworthF46(818) 407-2246
Richman, Craig JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center119(213) 628-7249
Riff, Lawrence P.JudgeSpring Street007(213) 310-7007
Roberts, Gary D.JudgeVan Nuys - EastY(818) 901-4676
Rodriguez, Jose A.CommissionerWest Covina007(626) 430-2507
Rodriguez, Gilbert JudgeVan Nuys - West119(818) 989-6819
Roman, Gregorio JudgeDowney004(562) 803-7018
Rosales, Olivia JudgeNorwalkF(562) 345-3703
Rosenberg, Kevin S.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center056(213) 628-7756
Rosenbloom, Jonathan L.JudgeStanley Mosk011(213) 633-0251
Rowe, Gary D.JudgeGlendale003(818) 265-6403
Roxas, Adrian GidayaJudgeCompton001(310) 761-7982
Rubinson, Thomas JudgeVan Nuys - WestN(818) 989-6806
Ryan, William C.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterWRITS CENTER 1(213) 628-7755
Ryu, Tammy ChungJudgeComptonD(310) 761-4323
Sadler, William L.JudgeAirport080(310) 725-3015
Saito, Tim R.JudgeGlendale001(818) 265-6401
Salkin, Valerie JudgeVan Nuys - EastU(818) 901-4608
Samuels, Shellie JudgeVan Nuys - West112(818) 989-6812
Sanchez, Deborah L.JudgeBellflower006(562) 345-3306
Sanchez DuFour, Robert JudgeChatsworthF48(818) 407-2248
Sandvig, Melvin D.JudgeChatsworthF47(818) 407-2247
Santiso, Jannet PerezJudgePasadenaK(626) 396-3355
Santoro, Stephanie C.JudgeStanley Mosk062(213) 633-1062
Santos, Maria May J.CommissionerWhittier 202(562) 968-2705
Sauceda, A. VeronicaJudgeWhittier 102(562) 968-2701
Scaduto, Lynn H.JudgeStanley Mosk079(213) 633-1079
Scheper, Barbara M.JudgeStanley Mosk030(213) 633-0150
Schneider, Alan JudgeVan Nuys - WestV(818) 989-6818
Schwartz, Keith L.JudgeAirport030(310) 725-3040
Scully, Elizabeth JudgeStanley Mosk035(213) 633-0155
Segall, Wendy JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center052(213) 628-7752
Seigle, Laura A.JudgeSpring Street017(213) 310-7017
Seng, Jana M.JudgeMetropolitan071(213) 745-1871
Sepe-Wiesenfeld, Lisa K.JudgeSanta MonicaN(310) 255-1856
Ser, Susan JudgeSylmar Juvenile279(818) 256-1079
Serna, Robert JudgeWest Covina004(626) 430-2504
Shaller, Frederick C.JudgeSpring Street005(213) 310-7005
Shapiro, Gabriela H.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court421(323) 307-8021
Short, Michelle S.JudgeSan FernandoC(818) 256-1822
Shubin, Dorothy L.JudgePasadenaB(626) 396-3312
Shultz, Michael JudgeComptonA(310) 761-4302
Silberman, Harvey A.JudgePasadenaL(626) 396-3315
Sirna, Salvatore JudgePomonaG(909) 802-1104
Skeba, Valerie L.CommissionerMichael D. Antonovich Antelope ValleyA10(661) 483-5510
Sloan, Robin MillerJudgePasadenaJ(626) 396-3305
Small, Michael JudgeStanley Mosk057(213) 633-0657
Smerling, Terry JudgePasadenaD(626) 396-3303
Smith, Spurgeon E.JudgeMetropolitan062(213) 745-1862
Smith, J. Christopher JudgeInglewood Juvenile240(310) 412-8340
Sokolov, Thomas R.JudgeTorrance and Annex004(310) 787-3704
Solorzano, Kathryn A.JudgeAirport081(310) 725-3090
Sortino, Douglas JudgePomonaN(909) 802-1116
Soto, Philip L.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court408(323) 307-8008
Spear, Emily T.JudgeInglewoodN(310) 419-1326
Stennis, Kevin JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center124(213) 628-7424
Stern, Douglas W.JudgeTorrance and AnnexB(310) 787-3722
Strassner, Lisa M.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA18(661) 483-5518
Streimer, Laura CommissionerVan Nuys - EastD(818) 901-4602
Stuart, David W.JudgeSan FernandoI(818) 256-1804
Sullivan, Teresa JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Sun, Linda L.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court417(323) 307-8017
Swift, David W.JudgeSanta MonicaE(310) 255-1853
Sztraicher, Gustavo N.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center113(213) 628-7413
Tai, Tiffany W.CommissionerWhittier 201(562) 968-2704
Takasugi, Jon R.JudgeStanley Mosk017(213) 633-0517
Tamzarian, Armen JudgeStanley Mosk052(213) 633-0652
Tanaka, Gary Y.JudgeTorrance and AnnexM(310) 787-3716
Tapia, II, Sergio C.JudgeStanley MoskAPJ(213) 633-0300
Tavelman, Frank M.JudgeBurbankA(818) 260-8412
Taylor, Kenneth H.CommissionerPomonaR(909) 802-1117
Taylor, Eric C.JudgeTorrance and AnnexA(310) 787-3712
Taylor, Chet L.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS23(562) 256-2207
Terrell, Michael JudgeSan FernandoD(818) 256-1803
Thomas, Kendra CommissionerChatsworthF58(818) 407-2258
Thompson, Andrea C.JudgeVan Nuys - West105(818) 989-6805
Tillmon, Bobbi JudgeSanta MonicaG(310) 255-1844
Titus, Patricia J.JudgeInglewood006(310) 419-1306
Torrealba, Shelly JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center120(213) 628-7420
Torrealba, Leonard JudgeGlendale002(818) 265-6402
Totten, Robert CommissionerEast Los Angeles201(323) 780-2007
Townsend, Susan J.JudgeBellflower004(562) 345-3304
Traber, Theresa M.JudgeStanley Mosk047(213) 633-0647
Trendacosta, Anthony A.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court400(323) 307-8030
Truong, Terry T.JudgeEdmund D. Edelman Children's Court620(323) 307-8040
Tsang, Diana W.JudgeInglewood004(310) 419-1304
Tsao, Lee W.JudgeNorwalkC(562) 345-3702
Tyler, Christine RodriguezJudgeComptonN(310) 761-4316
Usher, Pamela TamuJudgeSan FernandoG(818) 256-1814
Uzcategui, Jessica A.JudgeStanley Mosk005(213) 633-0245
Valles, Juan M.CommissionerEdmund D. Edelman Children's Court423(323) 307-8023
Vanderet, Robert C.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center131(213) 628-7431
Veals, Craig E.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center122(213) 628-7422
Veasey, Glenda CommissionerInglewood005(310) 419-1305
Verastegui, Yvette JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center123(213) 628-7423
Vicencia, Michael P.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS26(562) 256-2222
Villalobos, Michael JudgeAlhambra001(626) 293-2101
Villanueva, Pamela JudgeInglewood Juvenile241(310) 412-8341
Villar, Mary Lou JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center042(213) 628-7742
Villegas, Angela CommissionerStanley Mosk033(213) 351-7533
Villeza, Rob B.JudgeEl Monte001(626) 401-2201
Wada, Robert S.JudgeStanley Mosk004(213) 633-0254
Walgren, David JudgeSan FernandoF(818) 256-1813
Wallenstein, Joel M.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice CenterMU(213) 628-7776
Walmark, Richard F.JudgeVan Nuys - EastP(818) 901-4607
Walton, Laura JudgeComptonG(310) 761-4314
Warren, Jeanmarie K.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS11(562) 256-1450
Washington, Lisa R.JudgePomonaD(909) 802-1103
Wasserman, Fumiko JudgeComptonB(310) 761-4322
Wasserman, David I.JudgeStanley Mosk083(213) 830-0783
Watkins, Shirley K.JudgeVan Nuys - EastT(818) 901-4612
Wayser, Joshua D.JudgeSanta MonicaF(310) 255-1843
Weinberger, William E.JudgeStanley Mosk022(213) 633-0622
Weiner, Timothy M.JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS16(562) 256-1485
Weinstein, Michael D.JudgeMetropolitan060(213) 745-1860
Weis Birnstein, Lauren JudgeAirport082(310) 725-3042
Weiss, Susan K.CommissionerChatsworthF40(818) 407-2240
Weller, John C.JudgeBellflower005(562) 345-3305
Whitaker, Michael E.JudgeBeverly Hills207(310) 281-2427
White, Kerry L.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center050(213) 628-7750
White, Ryan D.JudgeStanley Mosk023(213) 633-6399
Widdifield, Melissa N.JudgeCompton261(310) 761-4261
Wiese, Stacy JudgePomona281(909) 802-1181
Wilcox, Wendy L.JudgeComptonE(310) 761-4333
Williams, Ryan JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA11(661) 483-5511
Wilson, Michael B.JudgeVan Nuys - EastH(818) 901-4734
Wilson , Victoria B.JudgeClara Shortridge Foltz Criminal Justice Center037(213) 628-7737
Windham, Mark E.JudgeSpring Street026(213) 310-7026
Wright, Victor L.JudgeInglewood002(310) 419-1302
Yang, Scott A.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA01(661) 483-5501
Yang, Bryant Y.JudgePomonaL(909) 802-1924
Yaroslavsky, David JudgeSylmar Juvenile277(818) 256-1077
Yep, Brian C.JudgeMichael D. Antonovich Antelope ValleyA05(661) 483-5505
Yerkey, Amy JudgeGovernor George Deukmejian - Long BeachS13(562) 256-1465
Young, Mark A.JudgeSanta MonicaM(310) 255-1846
Young, Lowynn JudgeInglewood007(310) 419-1307
Young, Patricia A.JudgeStanley Mosk088(213) 830-0788
Yriarte, Geanene M.JudgePomonaJ(909) 802-1105
Yudkowsky, Alan Z.CommissionerMichael D. Antonovich Antelope ValleyA06(661) 483-5506
Zacky, Hayden JudgeSan FernandoN(818) 256-1806
Zeidler, Daniel ZekeJudgeEdmund D. Edelman Children's Court404(323) 307-8004

Judges, Commissioners and Referees of the Los Angeles Superior Court.
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles