Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Professional Appointee Court Expenditure (PACE)

COMING SOON – Online Claim Submission Application (ePACE) and Training Webinars

The Court is excited to inform you of the launch of a new application, (ePACE) which allows claimants to submit claims online beginning Monday, April 4, 2022. The PACE Unit will accept both hard copy (paper) and electronic claims through April 29. Effective May 2, 2022, the PACE Unit will accept electronically submitted claims only.

Training webinars will be held on Wednesday, March 30, at 12:15 PM for Attorneys 3:00 PM for experts/non‐attorneys.

The Court’s ePACE Project Team will take you through the steps required to enter and submit a claim online and share additional features the system offers during these sessions. These webinars will be recorded and made available on this page along with other education materials. The links to the training are below; you do not need to pre‐register.

The Professional Appointee Court Expenditure (PACE) program allows court appointed attorneys, doctors, investigators, experts, and other professional appointees in all litigation areas to be paid for services provided in indigent cases.

Event Date and Time Attendee Link
ePace Claimant Portal Webinar Training (Attorneys) 3/30 12:15 p.m. - 1:00 p.m. Link
ePace Claimant Portal Webinar Training (Experts/Non-attorney) 3/30 3:00 p.m. - 3:45 p.m. Link

NEWS

Updates

10/5/2020

Please read letter regarding the new procedures for all PACE claims

PACE Notification to Claimants

2020-GEN-022-00 PJ Order Delegation of Authority PACE


General Contact Information

Address, Phone and Email
Los Angeles Superior Court
PACE Management Unit
320 W. Temple Street, Room G-25
Los Angeles, CA 90012

For Claim Inquiries:

Telephone (213) 830-0199
Monday – Friday
7:30 AM – 9:30 AM
Fax (442) 247-5149
Email: pace@lacourt.org

List of Court Houses

Resources

Links to Forms and other Important resources
New Appointee Forms/Instructions Standing Orders Expert Panels General PACE Forms Capital Cases

FAQ

Frequently Asked Questions
 • A: If you are a new appointee, click on the “New Appointee Link” and refer to the instructions

  1. Status Notification Form (Green form from PACE 001 )
  2. IRS W-9 Form

  A: The Status Notification Form and W-9 only need to be completed once unless:

  1. You are changing information such as name, address or tax identification number; or
  2. You have not been paid on a PACE claim within the last 2 years

  A: Once you have completed your Status Notification and W-9 forms, you must fill out and submit the following forms:

  • Declaration and Order Re Fees for All Court Appointments (PACE 001 form);
  • A copy of your signed Appointment Order (PACE 002 form) and/or Court Order;
  • A Detail of Services and Expenses Attachment form (PACE 003 form). Also include receipts, supporting bills, cancel checks, etc, if billing for miscellaneous expenses.

  A: In response to the spread of COVID-19 and based on social distancing recommendations of Public Health agencies, including the Centers for Disease Control, the California Department of Public Health, and local county health departments, claims shall be mailed to the PACE unit or placed in the secure drop box located at the entrance of the Hall of Records

  PACE Management Unit;
  320 W. Temple Street, Room G-25
  Los Angeles, CA 90012

  A: You can call PACE at (213) 830-0199 between 7:30 9:30 AM M-F or you can email the PACE Management Unit at pace@lacourt.org. If you are inquiring about your claim, make sure that you have your claim serial number before contacting PACE. PACE will provide status updates by telephone for up to 3 claims per day. For more than 3 claims, please email the request to PACE at pace@lacourt.org.

  A: If you are inquiring about a capital case claim, you need to contact the Capital Case Analyst at (213) 628-7965. The Capital Case Analyst is located at the Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center, Room 13-305.

  A: Click on the “PACE Request Form” link on this site. Once you have completed the form, you can mail, fax or email your form to the PACE office. You can request up to 100 copies of each form.

  A: It takes approximately 45 days to process a claim from the day PACE receives it. If there are no exceptions on a pre-signed claim, the claim will then be processed for payment and a check should be issued in approximately 5 days. Claims that are not pre-signed or have an exception will be sent to the Court for judicial review and signature and then returned to PACE for processing of payment.

  A: An exception is guideline violation that needs further review by the judicial officer. Examples of exceptions include but are not limited to:

  • The rate exceeded the court approved rate.
  • Duplicate date and/or type of service with another claim on the same case.
  • Exceeded total working hours allowed on a single day.
  • Service date is before the appointment date.
  • Court appearance date occurred on court holiday or weekend.

  A: PACE requests a copy of a Court Order from all claimants except attorneys in order to determine how much a claimant is allowed to bill for services rendered. If a claimant bills more than the amount allowed in the Court Order, PACE will have to send the claim to the Court for judicial officer review and approval for the claimant to bill more than the amount allowed on the Court Order.

  A: You will have to re-submit your claim. Use a new Declaration and Order Re Fees for All Court Appointments form (PACE 001 form). Cross out the pre-existing serial number on your new form (PACE 001 form) and write in the original serial number of the claim that is lost. Also, write “RESUBMISSION” on the top of the form. You will also need to attach a copy of the Appointment Order and the Detail of Services and Expenses form along with any receipts, supporting bills, cancelled checks, etc, if billing for miscellaneous expenses.

  A: If you receive a reject letter from PACE, it will indicate on the letter the reason why your claim was rejected. For example, it may be for a missing document such as an Appointment Order, Court Order or Detail of Services and Expenses Attachment. The necessary documentation can be mailed, faxed or emailed along with the reject notice. If your claim is rejected due to a missing signature, sign the claim form and return it to the PACE office by mail along with the reject notice.

  A: Email PACE at pace@lacourt.org indicating you did not receive your check. Include the serial number, case number and the amount requested in the letter. In addition, provide your current mailing address. Once your email is received, we will start the lost check process with the Los Angeles County Auditor-Controller’s Office. If your check was returned by the post office, we will verify your mailing address and have the Auditor-Controller’s Office re-issue your check. If the check was not cashed, PACE will ask you to complete an Affidavit of Lost Warrant and return it to PACE. Once we receive your completed Affidavit of Lost Warrant, we will forward the necessary documentation to the Auditor-Controller’s Office to issue a stop payment and re-issue your check.

  A: It can take approximately 15-30 days for the PACE office to get the claim back from the courtroom. Once we receive the claim, a check should be issued within 3-5 days.

  A: No, all address changes should be submitted directly to PACE.

  A: To bill for LACourtConnect fee you must include the charge in the Detail of Services form under Miscellaneous Expenses and submit a copy of the Payment Receipt that you receive 3-5 days after the hearing occurs. Your remote appearance confirmation email IS not proof of payment.

  A: Please visit the Vendor Direct Deposit Registration Portal at https://directdeposit.lacounty.gov/ and follow the direction.

The Professional Appointee Court Expenditure system.
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles