Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Traffic Glossary
NameDescription
Abstract A summary of what the Court or government agency has done.
AppealA request made to a higher court to review a decision or ruling by a lower court. An appeal is limited to addressing errors of law only. An appeal is not a retrial, and you will not be permitted to introduce new evidence
Arraignment Hearing Court appearance where a person is advised of the charges pending against them and is asked to enter either a plea of "guilty," "no contest," or "not guilty".
Automated Citation Device (ACD)A handheld device used by enforcement officers in the field to submit a traffic citation electronically.
BailTotal amount paid to the court for a traffic citation. This includes fines, penalty assessments, and mandated fees.
Bail ForfeitureBail is retained by the court if the defendant does not appear in court. This closes the case.
Base Fine Fine for a violation as determined by statute, legislation or by court order.
Bench Warrant A judge's order to arrest and bring a person to court because the person has failed to appear in court when they were supposed to or failed to obey a court order.
CaseA lawsuit or a complaint filed in Criminal, Traffic, or Civil court.
CitationA ticket issued at the scene of an incident by a law enforcement officer requiring payment of a fine or an appearance before a judicial officer within a certain amount of time to answer for the violation.
Civil AssessmentFee that may be assigned against a defendant who fails, after notice and without good cause, to appear in court for any proceeding or who fails to pay all or any portion of the fine ordered by the Court.
Collections Citations with unpaid fines and fees may be referred to a collection agency for further action. The collections fees are added to the original fine amount.
Court Appointed Counsel Private attorney appointed by the court to provide representation to someone who cannot afford a lawyer.
Court TrialA trial without a jury. A judicial officer decides the case.
Courtesy NoticeForm mailed to the address listed on the citation within 3 to 4 weeks of the date the ticket was issued. The courtesy notice contains general information and available options for resolving the ticket. The courtesy notice is not required by law and failure to receive one is not a valid excuse for failing to take care of your case.
CustodyLaw enforcement officials' act of holding an accused or convicted person in criminal proceedings, beginning with the arrest of that person.
Declaration A written statement made "under penalty of perjury" and signed by the person making the statement.
DefendantThe person accused of the crime.
DefenseThe reasons why a defendant should not be convicted of the charge(s).
DMV Traffic Violators Schools ListGet a list of Statewide licensed DMV Traffic Violator Schools, including classroom, home study, and online schools from this link or go to any traffic court location.
Evidence Any proof legally presented at trial through witnesses, records, and/or exhibits.
Failure To AppearNot appearing at the courthouse or before the judicial officer in court at the scheduled date and time.
FineA sum of money required to be paid as a penalty for an offense.
Fix-It TicketA common name for a traffic ticket given for a malfunction on a vehicle, like a broken taillight. After fixing the problem, the vehicle owner has to get a police officer to sign the ticket to show the problem is taken care of. The proof of correction and a fee must be submitted to the court.
ForfeitedTo lose property or rights involuntarily as a penalty for violation of law.
Infractions A crime that can be punished by a fine, traffic school, or some form of community service but not by time in jail or prison.
Infraction TicketA citation issued for a minor violation of a law or local regulation.
Issuing Agency Law enforcement agency that issues the ticket.
Judicial OfficerJudges, referees, judge pro tems, and commissioners that make court decisions as a judicial officer.
Law Enforcement AgencyAn agency responsible for ensuring obedience to the laws for example, Police Department, Sherriff's Office, California Highway Patrol, etc.
Law Enforcement Officer An employee of a Police Department, the Sheriff's Department, or the California Highway Patrol who is responsible for the prevention and detection of crime and the enforcement of the law.
Local OrdinanceA law passed by a city or county.
MisdemeanorA crime that can be punished by jail time of up to one year, but not by time in state prison. Punishment can also include fines.
Notice To AppearA ticket/citation issued that requires an appearance in court. Depending on the specific circumstances, the appearance can be through the mail, internet, phone system, or before a clerk.
Parking AgencyLocal or municipal enforcement agency that processes parking tickets.
Parking TicketA citation issued for a parking violation. Parking tickets are not criminal violations and are not heard by the court.
Pay Ticket OnlineYou can pay your ticket online
Penalty AssessmentAn amount which is required by law to be added to all fines.
AssessmentAn amount which is required by law to be added to all fines.
Pro PerRefers to persons that present their own cases in court without lawyers; from the Latin for "in one's own proper person".
ProsecutorAn attorney who tries a criminal case on behalf of the government.
Judge Pro TemAn attorney who volunteers his or her time to hear and decide small claims court cases. Also called a temporary judge.
Request ExtensionsIf eligible, you can obtain an extension on your ticket to appear at the court location you were cited to on the front of your citation
Request Traffic SchoolYou can signup for Traffic School online if you are eligible
Reserve a Court DateYou can schedule an arraignment date to appear in court before a judicial officer
Restitution Requiring return of stolen goods to the victim or payment to the victim for harm caused.
Sign-OffOfficial agreement that a condition has been met.
StipulateTo agree to something; to give one's consent.
SubpoenaAn official order to go to court at a stated time. Subpoenas are commonly used to tell witnesses to come to court to testify in a trial.
SubpoenaedAn official order to go to court at a stated time. Subpoenas are commonly used to tell witnesses to come to court to testify in a trial.
Summary TrialProceedings are based on the ticket only. The officer who issued the ticket does not appear.
Superior CourtThe trial court in each county of the State of California. This court hears all adoption, Family Law, Juvenile, Criminal, Civil, Small Claims, Traffic, and Probate cases.
Search by Drivers LicenseYou can search for the status of your ticket using your driver's license number and your birth date.
Search by Ticket NumberYou can search for your ticket using the ticket number, law enforcement agency, court location and date of birth.
Temporary Judge An attorney that volunteers his or her time to hear and decide cases. Also called a "judge pro tem".
TicketNotice that a parking, infraction, or misdemeanor violation has occurred. Usually a fine must be paid and/or a court appearance must be made.
Traffic SchoolA remedial course in traffic safety and safe driving practices. Can be offered to traffic violators by traffic courts in the interest of improving general safety.
Trial By Written DeclarationProceedings where written statements explaining the facts of the case are used to determine the outcome of the case.
Trial De NovoA new trial. De novo is Latin for "anew," which means starting over.
Vehicle CodeThe collection of written laws which deals with motor vehicle regulations.
ViolationA breaking of the law.
Waive TimeAgree to give up right to a trial within the time limit specified.
WarrantA court order for an arrest.
WitnessesA person who has seen or can give first-hand evidence of some event.
Interpreter RequestYou can request an interpreter for your Traffic case.
Schedule Traffic Clerk AppointmentFor faster service regarding your traffic matter, schedule an appointment before visiting the court.
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles