Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Traffic
Traffic Court handles cases that usually begin when a citation or ticket is written by a law enforcement officer. Tickets can be issued for violations of traffic laws and other non-traffic offenses.
Fast Forward
Close Avatar
Gina, our Avatar Try our new Audio Help?

Yes    No Thanks

ATTENTION:

The following options are available to you to resolve your Traffic citation.

OPTION 1: Online Service
Many Traffic matters can be resolved online without speaking to a clerk on the phone or coming to a courthouse. Online services relating to Traffic matters can be accessed here. You must have your citation number and/or driver’s license number available.

OPTION 2: Traffic Call Center
Many Traffic matters can be resolved by calling the Traffic Call Center at (213) 633-6300 and speaking with a clerk. The Traffic Call Center is open 8:00 a.m. to 4:30 p.m., Monday – Friday, except court holidays. A telephonic interpreter service is available to those who speak any language other than English.

OPTION 3: In-Person Clerk’s Office Service by Appointment
Customers appearing at court without an appointment will be seen by a clerk; however, we encourage customers to schedule their appointment with the clerk in advance to avoid waiting in line. To schedule an appointment with the Clerk’s Office, please call the Traffic Call Center at (213) 633-6300.

OPTION 4: Schedule a Court Hearing to Appear Before a Judge
Litigants may schedule a court hearing by using the Court’s online service option (litigants must have their driver’s license or citation number available) or by calling the Traffic Call Center at (213) 633-6300. Please note: Traffic litigants who wish to contest their citations without coming to court may request a Trial by Written Declaration. More information on Trial by Written Declaration can be found here.

OPTION 5: Removing a License Hold
If your California driver’s license is suspended due to unpaid Traffic tickets, you can contact the collections vendor to discuss your options. See Option 8 to determine which collection vendor to call. Your driver's license hold may be released from the DMV once you pay the ticket in full or upon order of the Court. You should be aware that COVID-19 has affected the DMV's ability to process these requests, so there may be some delays in lifting the holds.

OPTION 6: Request a Trial by Declaration
Any time before the appearance date or extension to that date, you can request a trial by written declaration. To proceed with a trial by written declaration, you must post full bail and submit your request. Once the request is received and bail is posted, the Court will give you a due date for your declaration.

OPTION 7: Pay and Close Your Case
If you wish to pay and close your ticket, you can do so at any time before the due date on the citation or before any scheduled hearing by visiting LACourt.org/Traffic and entering your case information. However, there are some violations that require you appear in court – the system will not let you pay for these violations.

If you are experiencing financial or other difficulty, the following options are available to you. Many of these will allow you to resolve your case without appearing at a courthouse.OPTION 8: If Your Case Is In Collections
If the courthouse listed on your citation is: Antelope Valley, Bellflower, Burbank, Catalina, Chatsworth, Compton, Downey, Glendale, Inglewood, Long Beach, Pasadena, San Fernando, Santa Clarita, Torrance, or Van Nuys, contact Harris and Harris at (833) 480-8895.

If the courthouse listed on your citation is: Beverly Hills, El Monte, Metro, Santa Monica or West Covina, contact Linebarger,  Goggan, Blair & Sampson at  (844) 598-2699.

LA Court Connect

Part of the Court’s AccessLACourt | Your Way initiative, LACourtConnect (LACC) allows you to appear in court remotely by audio and/or video for Traffic arraignments or other non-trial court appearances, and provides the following benefits:

Convenience;

Reduces the number of court visitors, which assists with social distancing protocols;

Eliminates driving and parking costs; and

Saves commute time to courthouses.

You can schedule a remote appearance up to 30 days prior to the hearing, but NO LATER THAN 30 minutes before the hearing. IMPORTANT: You must first schedule your hearing with the court before you will be able to sign up to appear remotely.

Go to https://www.lacourt.org/lacc/ and click on the "Traffic" button to start the registration process to appear remotely through LACourtConnect.

PLEASE NOTE: Remote appearances are not available for hearings in which documents will be shown to the judicial officer or the defendant’s identity is in question.

Online Services


Please select a language for online transactions

Seleccione su idioma para las transacciones en línea.

Traffic Online Services provides the following options depending on the status of your ticket.
 • Pay and Close Your Ticket
 • Request a Payment Plan
 • Request an Extension
 • Request Traffic School
 • Reserve a Court Date
  You can call and set an Arraignment/Court Trial without posting bail
 • Check Ticket Status

To start you can:REQUEST AN INTERPRETER FOR YOUR TRAFFIC CASE

SOLICITUD DE INTÉRPRETE PARA SU CASO DE TRÁFICO

도로교통법 위반 소송에 대한 통역사 신청

ՁԵՐ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑԻ ԳՈՐԾՈՎ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵՔ

为您的交通案件申请传译员

XIN CUNG CẤP THÔNG DỊCH VIÊN CHO VỤ KIỆN GIAO THÔNG CỦA QUÝ VỊ


SCHEDULE TRAFFIC CLERK APPOINTMENT

Due to COVID-19, we encourage customers seeking assistance with their traffic citations to first call the Traffic Call Center at (213) 633-6300. If the phone agent is unable to assist you, they can schedule you for an appointment with a clerk in the clerk’s office. While appointments are not required, they are strongly encouraged.


COURT RESOURCES


Traffic Q&A / How Do I...

Ticket Basics
Traffic Payment Plan
Before Your Court Date
Arraignment Hearing
Trial Types
Your Day in Court
Traffic School
Community Service Information Section

Matters not handled in Traffic Court

 • Parking tickets are NOT handled by the Traffic Division. These are handled exclusively by the local city or the Los Angeles Parking Violations Bureau.
  more information...
 • More serious violations such as Driving Under the Influence (DUI), hit and run, and driving on a suspended license because of a DUI are criminal matters and are handled in the court's Criminal Division.

Traffic Court Information

 • Most tickets can be resolved without the need of scheduling a court appearance by using the Online Services on this website or by phone.
 • You may have a lawyer present if you must appear in court but you are not entitled to court appointed counsel for traffic infraction matters.
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles