Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Small Claims Glossary
NameDescription
Case SummaryCase Summary is a useful tool for Small Claims cases. You can check the case status including hearing date and service on the defendant.
Case CalendarYou can access up to 14 days of calendar to find your court date.
Filing Court LocatorYou can find your filing location using your zip code.
Small Claims EfilingYou can create and submit the initial filing of your Small Claims case online.
Small Claims FormsYou will find links to the forms you need to file your Small Claims case.
Filing FeesFrom 2008, Fee Schedules with fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law and Small Claims as well as Probate are available. Probate Fee Schedules posted here are for reference purposes only to help you determine additional filing fees required by the Court for Probate Petitions filed between 01/01/2003 – 12/31/2007.
Small Claims Court LocationsYou can find your Small Claims Court locations.
Small Claims GlossaryYou can find all the Glossary related to Small Claims.
Agent For Service Of Process A person or legal entity that a corporation or other business entity designates as its agent for receipt of documents constituting service of process. Service on the agent is effective as service on the entity authorizing the service.
AppealNew hearing of all of the claims by a different judge of the Superior Court.
Asset Any item of property that has monetary value.
Bank Levy Enforcement of a judgment by resort to the judgment debtor's checking or savings account at a bank, savings association, credit union, or other financial institution. For this to occur, a Writ of Execution and the judgment debtor's written instructions must be obtained from the court and delivered to a sheriff or other enforcement officer.
Cross Claim A claim of the defendant against the plaintiff. A claim of the defendant is usually heard and decided at the same hearing as the plaintiff's claim. It need not relate to the plaintiff's claim. Also called a counter claim.
ClaimantA person (including both a plaintiff and a defendant) who asserts a claim.
Court CostsOfficial fees and charges that a party pays to file a case or obtain documents needed to enforce a judgment. The judgment may require a losing party to pay costs incurred by the prevailing party, but only if they (a) are of a kind allowed by law, (b) were necessarily incurred, and (c) are reasonable in amount. Allowable costs do not include claims for travel expenses or loss of time to prepare for or attend the hearing.
DamagesMoney claimed or awarded in court, equal to the dollar value of the claimant's losses.
Declaration A written statement made "under penalty of perjury" and signed by the person making the statement.
DefaultIf a party to an action does not attend the hearing it is said that the party is in "default." If the judge determines that the non-appearing party was properly notified of the action, the judge may consider the plaintiff's evidence and decide the case in the defendant's absence. The judgment in such a case is sometimes called a "default judgment."
Default JudgmentA decision entered when one party doesn't attend the Small Claims court hearing. The other party must still prove his or her claim.
DefendantThe person or other entity that is being sued.
DefenseFacts and argument that demonstrate and explain why a person asserting a claim is not lawfully entitled to receive the money or other relief that the claimant is requesting.
DemandA claim for money or other relief or the assertion of a legal right.
Dismiss With PrejudiceTo set aside the present action, without the claimant having a right to file another lawsuit on that claim. A dismissal with prejudice ends the case.
Dismiss Without Prejudice To set aside the present action, but leave open the possibility of another lawsuit on the same claim.
EmancipatedA legal way for children to become adults before they're 18. Once a child is emancipated, his or her parents don't have custody or control of him or her anymore.
EnforceTo use legal procedures to obtain money to pay a judgment, as by a bank levy or wage garnishment.
Exempt AssetsProperty and income of a judgment debtor that is legally protected from being forcibly taken to pay a judgment debt.
Fee WaiverPermission not to pay the court's filing fees. People with very low income can ask the court clerk for a fee waiver form.
FraudTo intentionally use deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his/her/its money, property or a legal right.
Good CauseA sufficient reason.
Grace PeriodA time stated in a contract in which a late payment or performance may be made without penalty. Often after the grace period ends without payment or performance by the person who is supposed to pay, the contract is suspended.
Guardian Ad LitemA person appointed by the court to represent a minor (a person who is both under age 18 and not legally emancipated). The representative is usually the minor's parent. A guardian ad litem may also represent a person who is mentally incompetent.
GuarantorAn individual or company that has agreed to be responsible for the acts or omissions of another.
JudgmentThe decision of the judge. It usually states the amount the judgment debtor must pay the judgment creditor, and may include other terms such as an award of pre-judgment interest and court costs, an authorization to pay the judgment debt by installments, and provisions on calculation and payment of post-judgment interest.
Judgment CreditorThe party (may be the plaintiff or the defendant) in whose favor a judgment has been awarded.
Judgment Debtor The party (may be the plaintiff or the defendant) against whom the judgment has been entered.
KeeperA levying officer (usually a sheriff) who takes over the operation of the judgment debtor's business for a limited duration to obtain cash and credit card receipts for payment to the judgment creditor to satisfy the judgment.
Lien A official claim or charge against property for payment of a debt.
Local FormsForms created to standardize the preparation of documents in a specific court. Local forms usually can only be used in the court that created the form. They are different from Judicial Council forms that can be used in every Superior Court in California.
MediationA process in which a neutral third person - a "mediator" - helps the parties to a dispute to discuss their problem and work out their own mutually acceptable solution.
Monetary LimitThe most that a plaintiff or defendant may seek in a Small Claims court action. With important exceptions, the monetary limit is $7,500.00. Also called a jurisdictional limit.
Motion A written request to the court.
Natural Person An individual person, as distinguished from a fictitious legal entity such as a corporation or limited liability company.
Notary PublicA person whose most common function is to certify that the signature of the person signing a document is the signature of the person named in the document.
Online Dispute Resolution (ODR)ODR helps parties reach agreements to settle their case online, by computer, without phone calls or meetings. Each party is ordered to participate in good faith online discussions aimed at reaching a settlement.
PartyA person named as a plaintiff or a defendant in a Small Claims court action (may be a natural person, or a fictitious legal entity such as a corporation or limited liability company).
Personal ServiceHanding a copy of court papers directly to the person to be served.
PlaintiffThe individual person or entity who files the lawsuit.
Pro Tem Judge An attorney who volunteers his or her time to hear and decide Small Claims court cases. Also called a temporary judge.
ProcessCourt papers that notify a person that the judgment debtor is being sued.
Process ServerA person who serves court papers on a party to a lawsuit. This may be an adult relative or friend, a professional process server, or a county sheriff (where available).
Service Of ProcessUsually involves delivering to a party who is sued a copy of Plaintiff's Claim and Order to Go to Small Claims Court (SC-100).
Set Aside To annul or vacate a court order or judgment by another court order.
SettlementAn agreement reached by the parties to a dispute - often involving a compromise of one or more claims - that resolves the dispute. It typically states the terms (including total amount and payment dates) to which the parties have agreed.
SheriffA county law enforcement officer whose duties include enforcing court judgments - for instance, by seizing and selling a judgment debtor's assets (pursuant to a Writ of Execution (Form EJ-130) and the judgment creditor's written instructions) and transmitting the proceeds of sale to the judgment creditor. In some counties, marshals and constables enforce court judgments.
Small Claims Advisor Someone who is employed by the county or who volunteers his or her services to advise and assist parties and prospective parties to Small Claims court actions, other than by representing them in court. Unless exempt, each county must provide individual personal advisory services to Small Claims disputants at no charge.
Small Claims ClerkA court employee whose duties include a wide array of clerical, administrative and record keeping services to the Small Claims Court and the public.
Statute Of Limitations The period of time following a transaction or occurrence within which a lawsuit must be filed in order to avoid loss of the claim.
StipulateTo agree to something; to give one's consent.
SubmissionA judge is said to take the case under submission when he or she does not immediately announce a decision.
SubpoenaA court order that requires a named person to come to court to testify as a witness. A party to a Small Claims court action may request the Small Claims clerk to issue a subpoena.
Substituted ServiceService of process by delivering the court papers to someone other than the party, mailing copies to the party at that address, and complying with other statutory requirements.
SuretyA guarantor of payment or performance if another fails to pay or perform.
Temporary Judge An attorney who volunteers his or her time to hear and decide Small Claims court cases. Also called a pro tem judge.
TestifyTo tell something to the judge in court. A person who testifies is a witness. What the person says in court is called testimony.
Till TapA sheriff removes money from the cash register of a business to pay a judgment.
True CopyAn exact copy of a document with no alterations or changes.
VacateA judge issues an order to set aside a judgment which he/she finds was improper.
Venue A county in which an action may be filed. In large counties, the county is divided into areas of court location. In that event, the action must be filed in a court located within the proper area of court location within that county. To determine what court or courts may be proper, consult a Small Claims adviser.
Wage GarnishmentA judgment enforcement procedure that requires the employer of a judgment debtor to withhold a portion of the judgment debtor's wages to satisfy the judgment.
WaiveTo abandon or give up a claim or a right or to forgive some other requirements.
Witness A person who comes to court to tell the judge something that relates to the case - that is, to testify.
Interpreter RequestYou can request an interpreter for your Small Claims case.
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles