Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Probate Glossary
NameDescription
AdministratorA person appointed by the court to administer the estate of a person who died without a will.
Administrator with Will AnnexedA person appointed by the court to administer the estate of a person who died with a will, but this person was not named in the will to act as a personal representative.
BeneficiaryAn individual or organization to which a gift of property is made.
Blocked accountsCash or securities that are placed in a bank, trust company, insured savings & loan or insured brokerage account, subject to withdrawal only upon court order or statute.
Case CalendarYou can access up to 14 days of the court calendar to find your court date.
Case SummaryYou can get a summary of your case. All you need is your case number.
CodicilAn amendment or supplement to an existing will.
ConservateeA person determined by the court to be unable to protect and manage their own personal care or financial affairs, or both. A person who has a the court appointed a conservator.
ConservatorA person or organization appointed by the court to protect and manage the personal care or financial affairs, or both, of a conservatee.
Conservator of the EstateA person who handles the conservatee's financial matters - like paying bills and collecting a person's income — if the judge decides the conservatee cannot do it.
Conservator of the PersonSomeone appointed by the court that cares for and protects a person when the judge decides that the person cannot provide their own care.
DefendantCash or securities that are placed in a bank, trust company, insured savings & loan or insured brokerage account, subject to withdrawal only upon court order or statute.
DecedentA person who has died
EstateA person's total possessions, including money, jewelry, securities, land, etc. These assets are managed by a fiduciary subject to a court order. Types of estates include guardianship estate, conservatorship estate, or decedent’s estate.
ExecutorThe person named in a will to carry out the directions as set forth in the will. This person is the personal representative of the decedent’s estate.
FiduciaryA person with a legal responsibility safeguard the interests of another person, such as a guardian of the estate of a minor, a guardian, committee or conservator of the estate of an incompetent person, an executor of a will, or an administrator of the estate of a decedent.
Filing Court LocatorYou can find your filing location using a zip code.
GuardianA person appointed by the court to protect and manage the personal care or financial affairs, or both, of a minor.
Guardian Ad LitemA person appointed by a court as guardian of an child or other person to act on his or her behalf in a particular action or proceeding
HeirA person who would naturally inherit property through a will, or from another who died without leaving a will.
Holographic WillA will that is completely handwritten, dated and signed by the person making the will.
IntestateWhen used about a person, intestate means not having made a legally valid will prior to death; when used about property, intestate means not effectively disposed of by a legally valid will.
Irrevocable TrustA trust that cannot be changed at any time.
LettersThe court document that establishes the authority to act as a guardian, conservator, or personal representative (executor or administrator). In decedent's estates, an executor's letters are designated 'letters testamentary,' and an administrator's letters are 'letters of administration.'
Limited ConservatorshipA type of conservatorship for developmentally disabled adults.
Living TrustA revocable trust set up during the lifetime of a person to distribute money or property to another person or organization. Also known as an inter vivios trust.
Local FormsForms created to standardize the preparation of documents in a specific court. Local forms usually can only be used in the court that created the form. They are different from Judicial Council forms that can be used in every Superior Court in California.
LPS ConservatorshipA specific type of conservatorship, under the Lanternman-Petris-Short Act, which allows for involuntary detention and treatment of a person (the conservatee). This conservatorship is a result of mental disorder and the conservatee appears to be a danger to himself/herself or others, or is gravely disabled. The Public Guardian must file this matter.
MinorA person under the age of 18 who is placed in the care of a court appointed guardian.
Personal PropertyAnything owned by a person that can be moved such as money, securities, jewelry, etc.
Personal representativeAn administrator or executor appointed by the court to administer a decedent's estate.
PetitionA written, formal request, properly filed with the Court, for a specific action or order. The petition is a pre-printed Court form in some cases, or written in proper format on pleading paper in others.
ProbateThe legal process of administering a will. Also, the judicially supervised process for marshaling a decedent’s assets, paying proper debts, and distributing the remaining assets to the persons or entities entitled.
Probate CourtThe court that handles matters concerning wills and estates, such as the distribution of property or money to those named in a will. In California, the Probate Court also handles guardianships and conservatorships.
Probate EfilingYou can create and submit the filing of your Probate case online.
Probate Investigations
Probate NotesYou can find Probate Notes related to your case. All you need is your case number.
PropertyAnything that can be owned such as money, securities, land, buildings, etc.
Real PropertyLand and immovable objects on the land such as buildings.
Revocable TrustA trust in which the person making the trust retains the power to revoke the trust.
SFVBA Pro Bono Settlement Conference Program
Small EstatesA decedent's estate may avoid probate and have personal property transferred directly to an heir if the decedent's estate meets the requirements of California Probate Code § 13100.
StipulationAn agreement, usually on a procedural matter, between the attorneys for the two sides in a legal action. Some stipulations are oral, but the courts often require that the stipulation be put in writing, signed and filed with the court.
Successor Fiduciaryhe next person or organization appointed if a vacancy arises in a conservatorship, guardianship, or decedent’s estate because of the fiduciary’s death, removal, or resignation.
TestateIt is the condition of a person who dies leaving a will; opposite of intestate.
TestatorA person who makes a will.
Testamentary TrustA trust created by the terms of a will to manage assets given to the beneficiaries.
TrustAn entity created to hold assets for the benefit of certain persons or entities, with a trustee managing the trust.
TrusteeA person or organization that has been authorized by a trust to hold and manage property for the benefit of a beneficiary.
TrustorThe person or persons who create a trust.
WardA minor who has a guardian appointed by the court to care for and take responsibility for him or her.
WillA written document that leaves the estate of the person who signed the will to named persons or entities. The document should be made according to law (California Probate Code § 6100) and is filed in a probate court after the person has died.
Interpreter RequestYou can request an interpreter for your Probate case.
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles