Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Blanket Orders
Updated August/2012
The Los Angeles Superior Court - Juvenile Court issues special or blanket orders allowing various entities and individuals to access juvenile case files pursuant to California Welfare and Institutions Code section 827. Blanket Orders can be viewed and printed from this web site by using Adobe Acrobat Reader. If you do not have Adobe Acrobat Reader, you may download the application for free from Adobe's Web Site.

Title File Date File Type and Size
Amended Blanket Order RE: Authorization for Accesss To Child(ren) Clients by Social workers, Social Work Investigators and Parlegals Employed by Children's Law Center(CLC) 6/26/2019 PDF 52 KB
Amended Blanket Order RE: Authorization for Accesss To Child(ren) Clients by Social workers, Social Work Investigators and Parlegals Employed by Children's Law Center(CLC) 4/7/2003 PDF 179 KB
Blanket Order RE: WIC346 and Public and Media Attendance at Dependency Court Hearing 8/8/2014 PDF 103 KB
Immediate Counseling for Returned Abducted Children [Requested by DCFS and Find the Children] 08/24/2012 PDF 30.4 KB
Access to Juvenile Case Files and Pupil Records of Youth Subject to WIC § 241.1 Proceedings [Juvenile Court Order] 05/18/2012 PDF 38.3 KB
Publication of Photos and Fliers of Runaways and Missing Youths [Requested by DCFS] 05/23/2011 PDF 28.8 KB
Publication of Photos and Interviews with Minors Under Juvenile Court Jurisdiction [Requested by LACOE] 04/19/2010 PDF 32.6 KB
Amended Blanket Order re:Commission Access to Juvenile Court Records [requested by the Los Angeles County Commission for Children and Families] 02/20/2008 PDF 3.14 MB
Blanket Order for CASA of Los Angeles Interns to Access Juvenile Case Files [requested by CASA of Los Angeles] 10/13/2006 PDF 1.23 MB
Amended Blanket Order re:Authorization for Access to Child(ren) Clients by Social Workers, Social Work Investigator and Paralegals Employed by Children’s Law Center (CLC) [requested by Children’s Law Center of Los Angeles] 07/25/2006 PDF 1.51 MB
Revised Blanket Order Re: Confidentiality of Juvenile Case Files and Public and Media Access [Juvenile Court order] 07/11/2006 PDF 14.6 MB
Blanket Order re:Release of Education Records of Children Subject to Juvenile Court Proceedings [Juvenile Court order] 06/19/2006 PDF 2.88 MB
Blanket Order for Access and Release of Juvenile Case File Information [requested by Laura Dym Cohen] 02/06/2006 PDF 1.89 MB
Amended Blanket Order for CASA of Los Angeles to Access Juvenile Court Files [requested by CASA of Los Angeles] 10/14/2005 PDF 1.52 MB
Blanket Order Re: Waiver of Confidentiality for Consortium for Children’s Permanency Partners Program [requested by the Department of Children and Family Services and Consortium for Children] 10/07/2005 PDF 2.30 MB
Blanket Order re:Access to Juvenile Police Reports by the Covina Police Department Youth Accountability Board [requested by Covina Police Department] 06/15/2005 PDF 1.26 MB
Blanket Order re:Waiver of Confidentiality [requested by Centinela Youth Services] 03/16/2005 PDF 1.09 MB
Blanket Order re:Access to Juvenile Case Files Pursuant to Welfare and Institutions Code Section 827 [requested by Los Angeles County Board of Supervisors] 01/12/2005 PDF 1.98 MB
Blanket Order re:Waiver of Confidentiality for Consortium for Children’s Permanency Planning Mediation Program [requested by Consortium for Children] 09/22/2004 PDF 2.52 MB
Blanket Order re:Waiver of Confidentiality for Consortium for Children’s Permanency Partners Program [requested by Consortium for Children] 09/22/2004 PDF 2.11 MB
Blanket Order re:Waiver of Confidentiality [requested by DCFS and Family Court Services] 08/11/2004 PDF 2.55 MB
Special Order re:L.A. Care Health Plan Blanket Access Order for Waiver of Confidentiality [requested by L.A. Care Health Plan] 03/10/2004 PDF 3.37 MB
Special Blanket Order re:access to Juvenile Court Records for Purposes of Determining Qualifications for Civil Commitment of Persons Pursuant to Welfare & Institutions Code Section 6600 [requested by Board of Prison Terms] 11/19/2003 PDF 1.49 MB
Special Blanket Order re:Pre-Adoptive Publicity for Adoptive Placement [requested by DCFS] 11/19/2003 PDF 1.93 MB
Special Order re: The Alliance for Children’s Rights Blanket Access Order – Dependency [requested by The Alliance for Children’s Rights] 04/07/2003 PDF 2.38 MB
Amended Blanket Order re:Notice to Children’s Counsel [requested by CLCLA] 04/07/2003 PDF 3.03 MB
Blanket Order re:Adoption Referrals to The Alliance for Children’s Rights & Public Counsel [requested by The Alliance for Children’s Rights and Public Counsel] 04/07/2003 PDF 3.81 MB
Special Blanket Order re:Publication of Photographs of Parents on Missing Children Flyers [requested by Find the Children] 02/28/2003 PDF 1.38 MB
Special Order re:Publicity for Locating/Identifying Relatives of Abandoned Infants [requested by DCFS] 01/27/2003 PDF 1.35 MB
Blanket Order re:Access to Children Under the Jurisdiction of the Juvenile Court and their Juvenile Case Files and Information [requested by Public Counsel] 01/07/2003 PDF 2.36 MB
Blanket Order re:Publication of Missing and Abducted Foster Children on Internet Website [requested by Los Angeles County Board of Supervisors] 12/31/2002 PDF 1.25 MB
Order Pursuant to Penal Code Sec. 1203.05 and WIC 827 [requested by Los Angeles County Public Defender’s Office] 11/20/2002 PDF 674 KB
Blanket Order re:Access to Juvenile Case Files [requested by Los Angeles County Superior Court Probate Investigators] 09/03/2002 PDF 2.20 MB
Blanket Order re:Juvenile Court Mental Health Services Access to Juvenile Court Files [requested by Juvenile Court Mental Health Services] 08/07/2002 PDF 1.53 MB
Special Blanket Order re:Release of Abducted Children’s Names and Photographs to Find the Child, Media and/or Any Law Enforcement Agency [requested by DCFS and Find the Children] 04/15/2002 PDF 1.43 MB
Blanket Order re:Vacation Requests [requested by DCFS] 03/11/2002 PDF 1.09 MB
Special Order re:Delinquency Court Appearances (CASA Blanket Order 1) [requested by CASA of Los Angeles] 02/05/2002 PDF 1.27 MB
Special Order re:Release of Information to School Districts and Regional Centers (CASA Blanket Order 3) [requested by CASA of Los Angeles] 02/05/2002 PDF 1.06 MB
Blanket Order re: Waiver of Confidentiality [requested by he Los Angeles County Bar Association Lawyer Referral and Information Service] 11/15/2001 PDF 1.18 MB
Special Blanket Order re:Photographing of Dependent Children [requested by Find the Children] 07/24/2001 PDF 1.38 MB
Order (re:Prohibition of Monthly Social Worker Visitation Waivers for State Licensed and Foster Family Agency Certified Foster Homes) [requested by The Alliance for Children’s Rights] 12/5/2000 PDF 4.36 MB
Special Blanket Order re:Waiver of Confidentiality for Los Angeles County Office of Education [requested by DCFS] 03/14/2000 PDF 1.39 MB

For comments or questions, please call the Juvenile Court Presiding Judge’s Office at (323) 307-8080.
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles