Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Juvenile Glossary (Dependency)
NameDescription
AbandonLegally, to free one’s child from parental custody and control.
AdjudicationThe judge’s decision in a case or action.
Admit The PetitionTo admit to the allegations contained in a petition.
Adoption Of A MinorThe formal legal act of taking a child in as one’s own.
Age Of MajorityThe age when a person acquires all the rights and responsibilities of being an adult. In California, as in most states, the age is 18.
AllegationsDependency: Charges/ grounds set forth in W&I C §300(a)–(j).
Alleged ParentA person claiming to be the parent of a child, or a person whom the child’s known parent identifies as a possible parent. An alleged father typically has no voluntary declaration of paternity.
Amended PetitionA modification of an existing petition.
Biological FatherA man whose biological paternity of a child has been established by DNA testing or other credible evidence but who has not become the child’s presumed father.
California Youth AuthoritySee CDJJ
CASACourt Appointed Special Advocate. A trained volunteer appointed by a court to represent the interests of a child in an abuse or neglect case; a type of guardian ad litem.
CDCFS (DCFS)California Department of Children and Family Services.
CDCSS (DCSS)California Department of Child Support Services.
CDJJ (DJJ)California Department of Juvenile Justice (formerly California Youth Authority). A state detention facility designated for juveniles who have been ordered committed by the juvenile justice system, after due process, for violations of more serious offenses and/or longer histories of offenses.
CDSS (DSS)California Department of Social Services.
Child (Dependent/ Minor)A person under the age of 18 years.
Clear And Convincing EvidenceEvidence indicating that the thing to be proved is highly probable or reasonably certain. This is the highest standard of proof in a dependency action, required when the child is removed from the parents’ custody.
CompanionDelinquency: A co-offender.
County Counsel / District AttorneyA petitioner representing Social Services.
De Facto ParentA person who is or has been the caretaker of a child and who has been found by the court to have assumed on a day-to-day basis, for a substantial period of time, the role of a parent to the child, fulfilling the child’s physical and psychological needs for care and affection.
Deny the PetitionTo deny the allegations contained in a petition.
Delinquent ChildA minor who falls within the provisions of Section 602 or 601 of the Welfare and Institutions Code.
Dependent Childminor who is in the custody of the court because he or she was abused, neglected, or molested or is physically dangerous to the public because of a mental or physical disorder.
DetainedTemporarily locked up until the court makes a final decision.
Detention/ Initial HearingDependency: The initial hearing once the child has been taken into protective custody.
Delinquency: The initial hearing in cases in which the child is locked up for more than 2 days, at which the judge decides whether to continue detaining the child.
Developmental DisabilityA disability that originates before an individual turns 18, continues or can be expected to continue indefinitely, and constitutes a substantial handicap. Includes mental retardation, cerebral palsy, epilepsy, and autism; also includes handicapping conditions found to be closely related to mental retardation or to require treatment similar to that required for mentally retarded individuals, but does not include handicapping conditions that are solely physical.
DispositionThe final decision by the court in a case; the final outcome for a minor.
Dispositional HearingA hearing to determine proper disposition for a child.
Delinquency: A hearing at which the court decides on punishment.
DiversionA disposition of a criminal defendant, either before or after adjudication of guilt, in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation.
FindingA determination of fact by a judicial officer or jury.
Fitness Or Waiver HearingDelinquency: A hearing at which the court decides whether a child who was 14 or older at the time of the offense will be tried as an adult.
FMFamily maintenance.
Foster ParentAn adult who is licensed through the county or state to provide temporary care to children.
FRFamily reunification.
Guardian Ad Litem (GAL)An adult, usually appointed by the court, who represents the nonlegal interests of a minor child in a proceeding. He or she is a trained social worker, counselor, or other professional. While acting in this capacity, the guardian is considered an officer of the court, not a litigant.
ICWAIndian Child Welfare Act of 1978 (25 USC
ILPIndependent living program.
ILSIndependent living skills.
Jurisdiction HearingA hearing to determine whether sufficient grounds exist for the court to find that a child falls within the jurisdiction of the juvenile court.
Delinquency: A hearing at which the court decides whether the child committed the offense.
JuvenileA person younger than the legal age of adulthood, which usually is 18 years but in some cases is 21 years.
Juvenile CourtThe part of a superior court that handles delinquency, status offense, and dependency cases involving minors.
Legal GuardianOne who legally has the care and management of the person and/or the estate of a child during his or her minority.
LTFCLong-term foster care.
MinorA person who has not yet reached the age of majority. In most states, including California, a person reaches majority and acquires all of the rights and responsibilities of an adult when he or she turns 18. The term does not apply to an emancipated youth.
Modification Petition—W&I C §388 Dependency: A modification of a previous order based on change of circumstance or new evidence.
Non-Reunification—W&I C §361.5 Dependency: 15 reasons why reunification should not be granted. A fast track to adoption.
Notice Pursuant to W&I C §777A written announcement or warning alleging that a minor who is a ward of the court has violated a condition of probation.
OffenseAn act that violates the law.
Panel Attorney/ Public Defender Dependency: The respondent (counsel for parents).
PetitionA document submitted to the court to initiate a proceeding.

300 Petition: A petition prepared by the social worker and submitted to the court to initiate W&I C §300 dependency proceedings.

601 Petition: A petition filed by the probation department, which says that a child ran away, skipped school, broke curfew, or disobeyed his or her parents—acts that are only against the law because they are done by children. If the judge decides the petition is true, the child can become a “ward” of the court and be called a “status offender.”

602 Petition: A petition filed by the District Attorney’s Office, which says that a child did something that would still be a crime if he or she were 18 or older. If the judge decides the petition is true, the child becomes a ward of the court as a “delinquent.”
PetitionerThe party who brings an action at court (similar to “plaintiff” in a general civil action).
Delinquency: The People (State of California).
Preponderance of EvidenceThe degree of proof that is “more probable than not.”
Presumed FatherIn California, a man who is presumed to be the father of a child because either (a) he is married to the child’s mother and, at the time of conception, was cohabiting with her and was not impotent or sterile; or (b) he has signed and filed a voluntary declaration of paternity—also called a Parental Opportunity Program (POP) declaration—with the mother.
Prima Facie EvidenceThe minimum amount of proof required to detain a child.
Probable CauseA reasonable ground to suspect that a person committed an offense, or that a place contains specific items connected with an offense.
Protected PartyA party whose request for a protective order has been granted.
Public Defender/ Panel Attorney/ District AttorneyCounsel for a minor.
RelativeA person who is connected by blood, adoption, or marriage, with the closeness of the relationship measured by degree.
First-Degree Relative: A spouse, child, parent, stepchild, step- parent, mother-in-law, or father-in-law.
Second-Degree-Relative: A grandchild, step-grandchild, grandchild-in-law, sister or brother, stepsister or stepbrother, sister-in-law or brother-in-law, grandparent, step-grandparent, or grandparent-in-law.
Restrained PartyA party who is the subject of a restraining order.
Review HearingA hearing to see how a child is doing in his or her placement—held incrementally following the dispositional hearing.
Review—W&I C §366.21(e): Dependency: First 6-month hearing after disposition (FR).
Review—W&I C §364: Dependency: 6-month status review after disposition when child has not been removed from physical custody of parents or after child has been returned to the parents (FM).
Review—W&I C §366.21(f): Dependency: 12-month hearing— permanency planning date (FR).
Review—W&I C §366.22: Dependency: 18-month hearing— extended permanency planning date (held if further reunification is the plan) (FR).
Review—W&I C §366.25: Dependency: 24-month hearing— extended permanency planning date (held if return home is the plan) (FR).
Review—W&I C §366.26: Dependency: Hearing to establish a permanent plan—child freed for adoption or placed into long-term foster care, or guardianship granted.
Review—W&I C §366.3: Dependency: 6-month status review of permanent plan (long-term foster care, adoption).
Social WorkerA trained professional who provides and organizes services and/or activities to improve the lives of children and families and the community in which he or she resides.
Status OffenseAn act that is against the law only if done by a minor.
Subsequent PetitionSubsequent Petition
Subsequent Petition—W&I C §342 Dependency: A petition that alleges new facts and/or new circumstances.
Supplemental Petition—W&I C §387 Dependency: Modifies a previous order to remove a child from current placement.
Voluntary Declaration Of PaternityA declaration by two unmarried people that they are the parents of a child. They may sign it at the hospital where the child is born or complete and sign it later.
Ward Of The CourtA minor who is under the care and control of the juvenile court and not his or her parent(s).
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles