Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Settlement Programs for Civil Cases

Alternative Dispute Resolution (ADR) Information Package

Pursuant to Cal. Rule of Court, rule 3.221, on all general jurisdiction cases, the Superior Court of Los Angeles County (Court) provides a copy of the Alternative Dispute Resolution (ADR) Information Package. The person who files a civil lawsuit (plaintiff) must include the ADR Information Package with the complaint when serving the defendant. Cross-complainants must serve the ADR Information Package on any new parties named to the action together with the cross-complaint.

Civil ADR ProgramsCIVIL MEDIATION VENDOR RESOURCE LIST

These organizations have agreed to provide a limited number of reduced-cost or no-cost mediations with attorney mediators or retired judges for active civil cases. At their discretion, they may accept or decline cases or offer online mediation through video conference.

ADR Services, Inc.

Janet Solis, Assistant Case Manager
janet@adrservices.com
213-683-1600
https://www.adrservices.com/

Mediation Center of Los Angeles

Myer Sankary, Esq. Program Director
Wendee Berman, Program Manager
Devin Tucker, Program Administrator

833-476-9145
MCLA provides mediation in person, by phone, and by videoconference.
www.mediationla.org

BEFORE CONTACTING THESE ORGANIZATIONS

  • Review the FAQs for important information.
  • Confirm that all parties agree to mediation with the selected organization.
  • Be prepared to provide your case name and case number.


FAQs

What is the Civil Mediation Vendor Resource List?
This is a list of Alternative Dispute Resolution (ADR) organizations that have agreed to provide a limited number of mediations for active civil cases with attorney-mediators or retired judges at reduced rates (or, for selected cases, at no cost). These organizations were selected through the formal Request for Proposal (RFP) process used for all Court Vendor Resource Lists, and they provide mediation services at no cost to the Court. The Court may post future RFPs to invite additional ADR organizations to join this List.
I am an attorney; may I use this list?
Yes.
I am a self-represented litigant without an attorney; may I use this list?
Yes. However, some organizations may only accept cases with represented parties.
What types of cases are eligible for Civil Mediation Vendor Resource List services?
Active civil cases in any Los Angeles courthouse. This service targets cases valued between $50,000 - $250,000, but cases outside this range may also be considered.
What case types are not eligible for Civil Mediation Vendor Resource List services?
This program does not provide mediation for small claims, civil harassment, family law (divorce, custody) or probate cases
Do I need a court order or court referral to use the Civil Mediation Vendor Resource List?
No. There are no court orders or court referrals involved in this program. Note that this is a resource list for voluntary, optional use, not a referral list.
Am I required to use the Civil Mediation Vendor Resource List if I want to use mediation for my civil case?
No. This program is one option to consider. If you want to mediate your case, you may contact any mediator or mediation organization you wish.
Am I required to notify the Court if I decide to use this service?
No.
How do I request a mediation with the organizations on this list?
  • Confirm that all parties agree to mediate with the selected organization.
  • Contact the organizations by email (preferred) or phone.
  • Ask for a "Resource List Mediation."
  • Be prepared to provide your case name and case number.
  • For Mediation Center of Los Angeles, parties are encouraged to review the list of mediators available for this program at www.mediationLA.org
When can I request a Civil Mediation Vendor Resource List mediation?
You may request a Civil Mediation Vendor Resource List mediation any time after the case is filed and before your trial. These services are not available on the day of trial.
Where do Civil Mediation Vendor Resource List mediations take place?
Contact the organizations to discuss locations for your mediation. Note that these mediations will not take place at the courthouse.
If I have a pending civil case, do I have a right to a Civil Mediation Vendor Resource List mediation with one of the listed organizations?
No. The listed organizations will provide mediations for as many cases as possible, but they may decline any case at their discretion and they are not required to provide reasons for their decisions.
If I have a fee waiver order, do I have a right to a free Civil Mediation Vendor Resource List mediation with one of the listed organizations?
No. These organizations will do their best to provide free or reduced –rate mediations, but they are not required to do so for every case and they are not required to provide reasons for their decisions.
Do my court dates, trial date, filing deadlines or statutory requirements change if my case goes to a Civil Mediation Vendor Resource List mediation or any other kind of mediation?
No. Mediation does not change, delay or impact court dates, trial dates, filing deadlines or any statutory requirements.
If my case goes to a Civil Mediation Vendor Resource List mediation or any other kind of mediation, could I still be ordered to a Mandatory Settlement Conference (MSC)?
Yes.
Do I have to contact the opposing side before requesting a Civil Mediation Vendor Resource List mediation?
Yes. All parties must agree to mediate with the selected organization before contacting the organization.
What is the Court’s role in the Civil Mediation Vendor Resource List?
The Court’s role is to notify civil litigants that these mediation services may be available for their cases. The Court does not refer parties to this List or to these organizations. The Court has not paid these organizations to provide these services. These organizations manage their own mediation panels and programs.

DISCLAIMER: The Superior Court of Los Angeles County (Court) provides this list as a public service. The Court does not endorse, recommend, or make any warranty as to the qualifications or competency of any provider on this list. Inclusion on this list is based on the representations of the provider. The Court assumes no responsibility or liability of any kind for any act or omission of any provider on this list.

DISPUTE RESOLUTION PROGRAM ACT (DRPA) PROGRAM FOR LIMITED CIVIL CASES

The Court works with various Los Angeles County-funded agencies to ensure mediation services are provided in Small Claims, Unlawful Detainer (Eviction), Civil Harassment and Limited Civil (collections and non- collection) cases.

Parties in Small Claims, Unlawful Detainer (Eviction) cases must carefully review the notices and other information they may receive about Online Dispute Resolution (ODR) requirements that may apply to their case. https://my.lacourt.org/odr/

For more information about DRPA mediation programs, visit: https://dcba.lacounty.gov/countywidedrp/

PERSONAL INJURY MANDATORY SETTLEMENT CONFERENCE (MSC) PROGRAM

Launched in June 2021, parties in cases assigned to the Personal Injury Courts at the Spring Street Courthouse may be ordered to participate in virtual Mandatory Settlement Conferences (MSCs) through Resolve Law LA (RLLA). The Program leverages the talent of volunteer settlement officers to conduct virtual MSCs on cases pending in the Court’s Personal Injury hub and allows the Court to resolve cases faster and saves parties a trip to the courthouse for their MSC.

Review the Third Amended Standing Order Re: Mandatory Settlement Conference (Effective August 7, 2018) Also, review the Sixth Amended Standing Order Re: Mandatory Settlement Conference (Effective June 21, 2021)

In addition to the MSC Program, MSCs may be held in all Personal Injury Courts at the discretion of the Personal Injury judge.


EMPLOYMENT CASE MANDATORY SETTLEMENT CONFERENCE (MSC) PILOT PROGRAM

Launched in January 2022, the Early Resolution Employment Case Mandatory Settlement Conference (MSC) Pilot Program encourages resolution of employment cases assigned to five Independent Calendar (IC) courtrooms in the Court’s Central Civil Division at the Stanley Mosk Courthouse. Judicial officers in these IC courtrooms will identify and assign appropriate cases to an early virtual MSC to be conducted through Resolve Law LA (RLLA). The Pilot Program is intended to assist less-complex cases avoid the expense and delay of protracted litigation through early dispute resolution and improve speedy resolution of disputes between employees and employers.

Review Standing Order Re: Employment Case Early Resolution (MSC) (Effective February 14, 2022)


RESOLVE LAW LA VIRTUAL MANDATORY SETTLEMENT CONFERENCE (MSC) PROGRAM (RLLA)

RLLA is a joint effort of the Court, Consumer Attorneys Association of Los Angeles (CAALA), Association of Southern California Defense Counsel (ASCDC), Los Angeles Chapter of the American Board of Trial Advocates (LA-ABOTA) and the Beverly Hills Bar Foundation (BHBF). RLLA leverages the talents of volunteer settlement officers to conduct virtual MSCs to facilitate case resolution in the Court’s Personal Injury Hub and, with additional expertise of the Labor and Employment section of the Los Angeles County Bar Association (LABCA) and the California Employment Lawyers Association (CELA), for certain employment cases. RLLA MSCs are currently available for Superior Court of Los Angeles. For more information about RLLA MSC programs, visit resolvelawla.com/.

Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles