Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Digital Evidence Presentation System (DEPS)

The Los Angeles Superior Court has installed a Digital Evidence Presentation System (DEPS) in certain courtrooms throughout L.A. County for attorney use.
Note: This system is different from the Digital Evidence Presentation System (DEPS) currently used in the Governor George Deukmejian Courthouse (Long Beach).

Digital Evidence Presentation System (DEPS) Courtroom List

Airport Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
303302(310) 725-3040
313311Y(310) 725-3041
707701Y(310) 725-3096
717703Y(310) 725-3097
727708Y(310) 725-3098
737710Y(310) 725-3043
808801Y(310) 725-3015
818803(310) 725-3090
828808Y(310) 725-3042
838810Y(310) 725-3091
909901Y(310) 725-3044
929908Y(310) 725-3046
939910Y(310) 725-3047

Alfred J. McCourtney Juvenile Justice Center Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
42621250(661) 483-5926
42721251(661) 483-5927
42811193(661) 483-5986

Alhambra Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
12200Y(626) 293-2101
22210(626) 293-2102
33300(626) 293-2103
43310Y(626) 293-2104
53320Y(626) 293-2105
T3330Y(626) 293-2108
V4430(626) 293-2167
W4417Y(626) 293-2109
X4405Y(626) 293-2119

Bellflower Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
12241(562) 345-3301
22246(562) 345-3302
33341Y(562) 345-3303
43346Y(562) 345-3304
54441Y(562) 345-3305
64446Y(562) 345-3306

Beverly Hills Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
2002200Y(310) 281-2440
2052205Y(310) 281-2425
2072207Y(310) 281-2427
3043304Y(310) 281-2401
3063306Y(310) 281-2436
3073 

Burbank Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11101Y(818) 260-8401
21102Y(818) 260-8402
31103Y(818) 260-8403
A2203(818) 260-8412
B2204(818) 260-8422
C2205
G2220Y(818) 260-8414

Catalina Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11 (562) 256-1561

Central Arraignment Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
802201(213) 617-5680
812207(213) 617-5681
822214(213) 617-5682
832220(213) 617-5683

Chatsworth Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
F40Lower LevelL600Y(818) 407-2240
F41Lower LevelL400Y(818) 407-2241
F4311600Y(818) 407-2243
F4411800Y(818) 407-2244
F4622400Y(818) 407-2246
F4722450Y(818) 407-2247
F4822600Y(818) 407-2248
F4922650Y(818) 407-2249
F5022800Y(818) 407-2250
F5122850Y(818) 407-2251
F582 Y(818) 407-2258

Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center
DeptFloorRoomDEPSTelephone
3055-307(213) 628-7730
3133-314Y(213) 628-7731
3233-319Y(213) 628-7732
3333-317Y(213) 628-7733
3433-313Y(213) 628-7734
3533-311Y(213) 628-7735
3633-307Y(213) 628-7736
3733-305Y(213) 628-7737
3833-303Y(213) 628-7738
4055-309(213) 628-7740
4135-312Y(213) 628-7741
4233-310Y(213) 628-7742
4333-304Y(213) 628-7743
4433-302(213) 680-7644
4577-312Y(213) 628-7745
4677-310Y(213) 628-7746
4777-304Y(213) 628-7747
4877-302Y(213) 628-7748
5055-312(213) 628-7750
5177-313Y(213) 628-7751
5277-311Y(213) 628-7752
5377-309Y(213) 628-7753
5477-307Y(213) 628-7754
5577-305(213) 628-7755
5677-303Y(213) 628-7756
1001313-307Y(213) 628-7400
10199-303Y(213) 628-7401
10299-305Y(213) 628-7402
10399-307Y(213) 628-7403
10499-309Y(213) 628-7404
10599-311Y(213) 628-7405
10699-313Y(213) 628-7406
10799-312Y(213) 628-7407
10899-310Y(213) 628-7408
10999-304Y(213) 628-7409
11099-302Y(213) 628-7410
1111111-314Y(213) 628-7411
1121111-312Y(213) 628-7412
1131111-303Y(213) 628-7413
1141111-305Y(213) 628-7414
1151111-307Y(213) 628-7415
1161111-309Y(213) 628-7416
1171111-311Y(213) 628-7417
1181111-313Y(213) 628-7418
1191313-312Y(213) 628-7249
1201313-310Y(213) 628-7420
1211313-304Y(213) 628-7421
1221313-302Y(213) 628-7422
1231313-309Y(213) 628-7423
1241313-313Y(213) 628-7424
1251515-312Y(213) 628-7425
1261515-310Y(213) 628-7426
1271515-304Y(213) 628-7427
1281515-302Y(213) 628-7428
1291515-303Y(213) 628-7429
1301515-305Y(213) 628-7430
1311515-307Y(213) 628-7431
1321515-309Y(213) 628-7432
1331515-311Y(213) 628-7433
1341515-313Y(213) 628-7434
56W 

Compton Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
14407(310) 761-7982
34400Y(310) 761-4303
45508Y(310) 761-4304
56604Y(310) 761-4305
65503Y(310) 761-4306
7121211(310) 605-4017
85500Y(310) 761-4308
96607Y(310) 761-4309
106606Y(310) 761-4310
126600(310) 761-4312
136603
145507(310) 761-4326
105 (Traffic)1105(310) 761-6800
260121208(310) 761-4260
261121207Y(310) 761-4261
262121203Y(310) 761-4258
A9904(310) 761-4302
B9906(310) 761-4322
C9900Y(310) 761-4332
D101006Y(310) 761-4323
E101004Y(310) 761-4333
F101011Y(310) 761-4313
G101000Y(310) 761-4314
H111106Y(310) 761-4324
J111104Y(310) 761-4325
K111110Y(310) 761-4315
L111100Y(310) 761-4335
M4408(310) 761-4336
N5504(310) 761-4316
P121200Y(310) 761-4317
Q121213Y(310) 761-4307

Downey Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11115(562) 803-7010
22201Y(562) 803-7012
32229Y(562) 803-7015
43301Y(562) 803-7018
53328Y(562) 803-7021
64401Y(562) 803-7024
74421Y(562) 803-7027
84412
94413

East Los Angeles Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11105Y(323) 780-2001
22202Y(323) 780-2003
32205Y(323) 780-2005
2013302Y(323) 780-2007
2024401Y(323) 780-2011
2033305Y(323) 780-2009
2044405Y(323) 780-2015

Eastlake Juvenile Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
2011 Y(323) 227-4301
2031 Y(323) 227-4303
2051 Y(323) 227-4305

Edmund D. Edelman Children's Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
4002 (323) 307-8080
4012 (323) 307-8001
4023 (323) 307-8002
4033 (323) 307-8003
4043 (323) 307-8004
4053 (323) 307-8005
4063 (323) 307-8006
4073 (323) 307-8007
4083 (323) 307-8008
4093 (323) 307-8009
4104 (323) 307-8010
4114 (323) 307-8011
4124 (323) 307-8012
4134 (323) 307-8013
4144 (323) 307-8014
4154 (323) 307-8015
4164 (323) 307-8016
4174 (323) 307-8017
4185 (323) 307-8018
4195 (323) 307-8019
4205 (323) 307-8020
4215 (323) 307-8021
4225 (323) 307-8022
4235 (323) 307-8023
4245 (323) 307-8024
4255 (323) 307-8085
6206 (323) 307-8040
6226 (323) 307-8042

El Monte Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11102(626) 401-2201
21106Y(626) 401-2202
32200Y(626) 401-2203
42204Y(626) 401-2204
52208Y(626) 401-2205
62210Y(626) 401-2206

Glendale Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11142(818) 265-6401
21102Y(818) 265-6402
32210Y(818) 265-6403
52272B(818) 265-6405
D2260(818) 265-6413
E2250(818) 265-6423
F2272A

Governor George Deukmejian Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
Assign 
S0111900(562) 256-1410
S0211700(562) 256-1415
S0322700Y(562) 256-1425
S0422601
S0522500(562) 256-1430
S0622400Y(562) 256-1435
S0722300Y(562) 256-1440
S0822200Y(562) 256-1445
S0933900(562) 256-1470
S1033800(562) 256-2252
S1133700(562) 256-1450
S1233600(562) 256-2243
S1333500Y(562) 256-1465
S1433400(562) 256-1475
S1533300(562) 256-1480
S1633200(562) 256-1485
S1744900(562) 256-1490
S1844800Y(562) 256-1495
S1944700Y(562) 256-1502
S2044600(562) 256-1507
S2144500(562) 256-1512
S2244400(562) 256-2202
S2344300Y(562) 256-2207
S2444200Y(562) 256-2212
S2555600Y(562) 256-2217
S2655500Y(562) 256-2222
S2755400Y(562) 256-2227
S2855300Y(562) 256-2232
S2955200Y(562) 256-2237
S3055100(562) 256-2242
S3155000(562) 256-2247

Hollywood Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
1031103(323) 441-1893
1131113(323) 441-1892
2032203(323) 441-1894
2132213(323) 441-1895

Inglewood Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
12200Y(310) 419-1301
25503(310) 419-1302
35500Y(310) 419-1303
44400Y(310) 419-1304
54403(310) 419-1305
62203Y(310) 419-1306
73303Y(310) 419-1307
85504(310) 419-1308
N5502(310) 419-1326
O3300Y(310) 419-1316

Inglewood Juvenile Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
2401 Y(310) 412-8340
2412 Y(310) 412-8341
2422 (310) 412-8342

Mental Health Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
95A4401(323) 441-1893
95B4400(323) 441-1894
95C6611(323) 441-1892
95D6610(323) 441-1895

Metropolitan Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
603308Y(213) 745-1860
613300(213) 745-1861
626600Y(213) 745-1862
634409(213) 745-1863
648800(213) 745-1864
653302Y(213) 745-1865
665509Y(213) 745-1866
675500(213) 745-1867
686610(213) 745-1868
696612(213) 745-1869
704401(213) 745-1870
716601Y(213) 745-1871
727712Y(213) 745-1872
737710Y(213) 745-1873
747700Y(213) 745-1874
757701Y(213) 745-1875

Michael Antonovich Antelope Valley Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
A01BasementL410Y(661) 483-5501
A02BasementL610Y(661) 483-5502
A0311210(661) 483-5503
A0422010Y(661) 483-5504
A0522210Y(661) 483-5505
A0622410Y(661) 483-5506
A0722610Y(661) 483-5507
A0822810Y(661) 483-5508
A0922910Y(661) 483-5509
A1033010(661) 483-5510
A1133210Y(661) 483-5511
A1233410(661) 483-5512
A1333610(661) 483-5513
A1433810(661) 483-5774
A1533910(661) 483-5715
A1644010Y(661) 483-5516
A1744210Y(661) 483-5517
A1844410Y(661) 483-5518
A1944510Y(661) 483-5519
A2044810Y(661) 483-5520
A2144910Y(661) 483-5521
A2244001(661) 483-5722

Norwalk Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
A2206(562) 345-3722
B2204Y(562) 345-3712
C3312(562) 345-3702
D3310Y(562) 345-3723
E3301Y(562) 345-3713
F3302Y(562) 345-3703
G4406Y(562) 345-3704
H4404Y(562) 345-3714
J4401Y(562) 345-3715
K4403Y(562) 345-3725
L5506(562) 345-3705
M5504Y(562) 345-3706
N5501Y(562) 345-3716
P5503Y(562) 345-3727
R6606Y(562) 345-3717
S6604Y(562) 345-3707
T6601Y(562) 345-3708
W6603Y(562) 345-3729
Y7713Y(562) 345-3719
Z7712Y(562) 345-3709

Pasadena Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
A4 (626) 396-3302
B4 Y(626) 396-3312
C4 Y(626) 396-3322
D5 Y(626) 396-3303
E5 Y(626) 396-3313
F5 Y(626) 396-3323
G6 Y(626) 396-3304
H6 Y(626) 396-3314
J6 Y(626) 396-3305
K4 Y(626) 396-3355
L2 Y(626) 396-3315
M1 (626) 396-3306
N1 Y(626) 396-3316
O1 Y(626) 396-3326
P2 (626) 396-3307
R2 (626) 396-3317
S4 Y(626) 396-3327

Pomona Courthouse South
DeptFloorRoomDEPSTelephone
2814417Y(909) 802-1181
2824402Y(909) 802-1182
A1109Y(909) 802-1102
B2205(909) 802-1112
C2204(909) 802-1122
D2203(909) 802-1103
E3311Y(909) 802-1113
F3301Y(909) 802-1123
G3302(909) 802-1104
H3312Y(909) 802-1114
J4418(909) 802-1105
K4417Y(909) 802-1125
L5503Y(909) 802-1115
M5502Y(909) 802-1106
N5530Y(909) 802-1116
O5543(909) 802-1126
P6616Y(909) 802-1107
R6611Y(909) 802-1117
S6601(909) 802-1127
T6604Y(909) 802-1108

San Fernando Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
A22123Y(818) 256-1802
B22107Y(818) 256-1812
C22142Y(818) 256-1822
D22129Y(818) 256-1803
E33149Y(818) 256-1823
F33130Y(818) 256-1813
G33121Y(818) 256-1814
H33099Y(818) 256-1824
I44076Y(818) 256-1804
J44092Y(818) 256-1825
L44065Y(818) 256-1805
M11056Y(818) 256-1816
N44049Y(818) 256-1806
S11076Y(818) 256-1807

Santa Clarita Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11 Y(661) 253-5601
21 Y(661) 253-5602
31 Y(661) 253-5603
4Annex 

Santa Monica Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
A1104(310) 255-1842
B1108(310) 255-1852
D1110Y(310) 255-2483
E1111(310) 255-1853
F1115Y(310) 255-1843
G1117Y(310) 255-1844
I1A103Y(310) 255-1854
J2A212Y(310) 255-1855
K2A203Y(310) 255-1876
M2201Y(310) 255-1846
N2202Y(310) 255-1856
O2208Y(310) 255-1866
P2209Y(310) 255-1877
Q2213(310) 255-1867
R2215Y(310) 255-1857
S2218Y(310) 255-1847
T2220(310) 255-1923

Spring Street Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
12248(213) 310-7001
22247(213) 310-7002
32238(213) 310-7003
42237(213) 310-7004
52212(213) 310-7005
62211(213) 310-7006
72222(213) 310-7007
82221(213) 310-7008
919(213) 310-7009
10110(213) 310-7010
11111(213) 310-7011
12112(213) 310-7012
14114(213) 310-7014
15115(213) 310-7015
16116(213) 310-7016
17117(213) 310-7017
258827B(213) 310-7025
268827C(213) 310-7026
278836C(213) 310-7127
288836B(213) 310-7128
299927A(213) 310-7129
309927C(213) 310-7130
319934(213) 310-7131
329934A(213) 310-7132
STL-A2204(213) 310-7108
STL-B2204(213) 310-7108
STL-C2204(213) 310-7108
STL-D2204(213) 310-7109
STL-E2204(213) 310-7109

Stanley Mosk Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
15534(213) 633-0601
1A5548(213) 633-0612
22215(213) 633-0252
2A2227(213) 633-0111
2B2247(213) 633-0632
2C2243Y(213) 633-0312
2D6629(213) 633-1023
32224(213) 633-0253
42217(213) 633-0254
52236(213) 633-0245
65543(213) 633-0606
73319(213) 633-0507
82245(213) 633-0523
92244(213) 633-0259
112246(213) 633-0251
126636Y(213) 633-1012
133312Y(213) 633-0513
143300Y(213) 633-0514
153307Y(213) 633-0515
163306Y(213) 633-0516
173309Y(213) 633-0517
183308(213) 633-0518
193311Y(213) 633-0519
203310Y(213) 633-0520
213313(213) 633-0521
225519(213) 633-0622
233315(213) 633-6399
243314Y(213) 633-0524
253317Y(213) 633-0525
263316(213) 633-0526
276634(213) 633-1027
283318Y(213) 633-0528
292240(213) 633-0249
304400Y(213) 633-0150
314407Y(213) 633-0151
324406Y(213) 633-0152
334409(213) 351-7533
344408Y(213) 633-0154
354411Y(213) 633-0155
364410Y(213) 633-0156
374413Y(213) 633-0157
384412Y(213) 633-0158
394415Y(213) 633-0159
404414Y(213) 633-0160
414417(213) 351-7504
424416(213) 633-0162
434419(213) 633-0353
444418(213) 633-0354
455529(213) 633-0645
465500(213) 351-7503
475507Y(213) 633-0647
485506Y(213) 633-0648
495509Y(213) 633-0649
505508Y(213) 633-0650
515511Y(213) 633-0351
525510(213) 633-0652
535513Y(213) 633-0653
545512Y(213) 633-0654
555515Y(213) 633-0655
565514Y(213) 633-0656
575517Y(213) 633-0657
585516Y(213) 633-0658
595547(213) 633-5859
605518(213) 351-7534
617732Y(213) 633-1061
626600Y(213) 633-1062
636604(213) 633-1063
646601(213) 633-1064
656608(213) 633-1065
666633Y(213) 633-5866
676614(213) 633-1067
686617Y(213) 633-1068
696621Y(213) 633-1069
717729Y(213) 830-0771
727731Y(213) 830-0772
737733Y(213) 830-0773
747735Y(213) 830-0774
767734(213) 830-0776
777736(213) 830-0777
787730Y(213) 830-0878
796610(213) 633-1079
818832(213) 830-0781
828833(213) 830-0782
838829(213) 830-0783
848835(213) 830-0784
858834(213) 830-0785
868836(213) 830-0786
878830(213) 830-0787
888831(213) 830-0788
895532(213) 633-0689
905541(213) 633-0690
916632Y(213) 633-1091
926635Y(213) 633-1092
936631(213) 633-1093
947723Y(213) 830-0794
965531(213) 633-0696
976634Y(213) 633-1097
986635(213) 633-0698
996615(213) 633-1899
250A 
APLT6615(213) 633-1070

Sylmar Juvenile Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
2771508Y(818) 256-1077
2791517Y(818) 256-1079

Torrance Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
114460(310) 787-3711
22200Y(310) 787-3702
32240Y(310) 787-3703
42220Y(310) 787-3704
52260Y(310) 787-3705
7AnnexANNEX(310) 787-3707
85520Y(310) 787-3725
A3300(310) 787-3712
B3340(310) 787-3722
C3320Y(310) 787-3732
E5500(310) 787-3713
F5550Y(310) 787-3723
G4420Y(310) 787-3714
H1180(310) 787-3724
J5560(310) 787-3715
L4400Y(310) 787-3718
M3350(310) 787-3716
P4440Y(310) 787-3717

Van Nuys Courthouse East
DeptFloorRoomDEPSTelephone
A5510Y(818) 901-4603
B5530Y(818) 901-4732
C4400Y(818) 901-4682
D7720Y(818) 901-4602
H3310Y(818) 901-4734
I5520Y(818) 901-4614
J7700(818) 901-4605
K7710(818) 901-4615
L7730Y(818) 901-4625
M4410Y(818) 901-4616
O5511Y(818) 901-4606
P3320Y(818) 901-4607
Q6630Y(818) 901-4617
T6600Y(818) 901-4612
U6620Y(818) 901-4608
W6610Y(818) 901-4609
Y4420Y(818) 901-4676
Z4430Y(818) 901-4707

Van Nuys Courthouse West
DeptFloorRoomDEPSTelephone
1003305Y(818) 989-6800
1013307Y(818) 989-6801
1024405(818) 989-6802
1034407Y(818) 989-6803
1056610Y(818) 989-6805
1075507(818) 989-6997
1096608(818) 989-6989
1128810Y(818) 989-6812
1137710Y(818) 989-6813
1157704Y(818) 989-6815
1197702Y(818) 989-6819
1208802Y(818) 989-6820
1217708Y(818) 989-6821
1226604Y(818) 989-6822
E6602Y(818) 989-6823
F8804Y(818) 989-6833
G9908Y(818) 989-6814
N9910Y(818) 989-6806
O5511(818) 901-4606
R8808Y(818) 989-6817
S9902Y(818) 989-6827
V9V(818) 989-6818

West Covina Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
11 (626) 430-2501
21 (626) 430-2582
31 (626) 430-2583
41 (626) 430-2504
51 (626) 430-2505
61 Y(626) 430-2506
71 Y(626) 430-2507
81 Y(626) 430-2508
91 Y(626) 430-2509
101 Y(626) 430-2510
111 Y(626) 430-2511

Whittier Courthouse
DeptFloorRoomDEPSTelephone
1021102(562) 968-2701
1231123(562) 968-2702
128 
2012201(562) 968-2704
2022202(562) 968-2705
3013301(562) 968-2706
3023302(562) 968-2707

Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles