Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Stanley Mosk Courthouse

Judicial Officers

Permanent Assignments
Sort by:   Department  |  Last Name

NameTitleDeptPhone
Alarcon, Gregory W.Judge096(213) 633-0696
Bachner, Monica Judge071(213) 830-0771
Beaudet, Teresa A.Judge050(213) 633-0650
Beckloff, Mitchell L.Judge086(213) 830-0786
Bloom, Richard Judge002(213) 633-0252
Bogdanoff, Lee R.Judge029(213) 633-0249
Bowick, Stephanie M.Judge019(213) 633-0519
Boxer, Doreen B.Commissioner097(213) 633-1097
Brazile, Kevin C.Judge020(213) 633-0520
Broadbelt, Robert B.Judge053(213) 633-0653
Byrd, Christine Judge042(213) 633-0162
Byrdsong, Rupert A.Judge028(213) 633-0528
Castro, Emma Commissioner090(213) 633-0690
Chalfant, James C.Judge085(213) 830-0785
Chang, Wendy Judge036(213) 633-0156
Chen , Frank W. Commissioner060(213) 351-7534
Christian, Deborah L.Judge044(213) 633-0354
Cochran, Steve Judge063(213) 633-1063
Cohen, Laura D.Commissioner094(213) 830-0794
Convey, Michael J.Judge077(213) 830-0777
Court, Michelle Williams Judge001(213) 633-0601
Davis, Angela J.Commissioner046(213) 351-7503
Dillon, Timothy PatrickJudge073(213) 830-0773
Draper, Robert S.Judge078(213) 830-0878
Duffy-Lewis, Maureen Judge038(213) 633-0158
Duron, Armando Commissioner087(213) 830-0787
Ellis, Steven A.Judge002C(213) 633-0312
Escalante , Kristin S. Judge024(213) 633-0524
Fahey, William Judge069(213) 633-1069
Freeman Stinn, Josh Judge006(213) 633-0606
Fruin, Richard L.Judge015(213) 633-0515
Fujie, Holly J.Judge056(213) 633-0656
Fusselman, Ian C.Judge093(213) 633-1093
Garcia, Ruben Judge009(213) 633-0259
Gerber, Hillary Commissioner023(213) 633-0523
Giza, Alexander C. D.Judge007(213) 633-0507
Gonong, Christine J.Commissioner041(213) 351-7504
Goorvitch, Stephen I.Judge039(213) 633-0159
Gould-Saltman, Dianna Judge035(213) 633-0155
Green, Terry Judge014(213) 633-0514
Griego, Thomas J.Judge001A(213) 633-0612
Hammock, Randolph M.Judge049(213) 633-0649
Hansell, Dean Judge021(213) 633-0521
Hernandez, Dennis F.Commissioner065(213) 633-1065
Hobbs, Lynne M.Judge092(213) 633-1092
Iwasaki, Bruce G.Judge058(213) 633-0658
Jessner, Samantha P.JudgePJ(213) 633-0400
Juarez, Daniel Judge067(213) 633-1067
Juhas, Mark A.Judge064(213) 633-1064
Kalra, Upinder S.Judge051(213) 633-0351
Kaufman, Shelley Judge002(213) 633-0252
Kazadi, Michelle L.Judge084(213) 830-0784
Keosian, Gregory Judge061(213) 633-1061
Killefer, Gail Judge037(213) 633-0157
Kin, Curtis A.Judge072(213) 830-0772
Kleifield, Steven J.Judge057(213) 633-0657
Korn, Jeffrey W.Commissioner043(213) 633-0353
Kumar, Sanjay T.Judge070(213) 633-1070
Kwan, Ruth Ann Judge089(213) 633-0689
Leis, Colin Judge074(213) 830-0774
Leiter, Maurice A.Judge054(213) 633-0654
Linfield, Michael P.Judge034(213) 633-0154
Lipner, Joseph Judge083(213) 830-0783
Long, Thomas D.Judge048(213) 633-0648
Lu, Elaine Judge026(213) 633-0526
Lui, Christopher K.Judge076(213) 830-0776
Luna, Ana Maria Judge003(213) 633-0253
Mackenzie, Alison Judge091(213) 633-1091
Mackey, Malcolm Judge055(213) 633-0655
Martin, Lia Judge016(213) 633-0516
May, Gus T.Judge002D(213) 633-1023
McKay, Patti Jo Judge070(213) 633-1070
Meiers, Barbara A.Judge012(213) 633-1012
Murphy, Daniel S.Judge032(213) 633-0152
Nord, Scott J.Commissioner002B(213) 633-0632
Orozco, Yolanda Judge031(213) 633-0151
Pellman, Amy M.Judge018(213) 633-0518
Peng, Philip Commissioner023(213) 633-0523
Penny, Brenda J.Judge004(213) 633-0254
Phillips, Bradley S.Judge059(213) 633-5859
Powell, Michael R.Judge022(213) 633-0622
Priver, Mark S.Commissioner004(213) 633-0254
Recana, Mel Red Judge045(213) 633-0645
Ricciardulli, Alex Judge070(213) 633-1070
Richardson, Tony L.Judge070(213) 633-1070
Richardson, Anne Judge040(213) 633-0160
Rosenbloom, Jonathan L.Judge011(213) 633-0251
Roxas, Adrian GidayaJudge013(213) 633-0513
Santiso, Jannet PerezJudge025(213) 633-0525
Scaduto, Lynn H.Judge079(213) 633-1079
Scheper, Barbara M.Judge030(213) 633-0150
Scully, Elizabeth Judge027(213) 633-1027
Small, Michael Judge057(213) 633-0657
Stern, Douglas W.Judge068(213) 633-1068
Stern, Michael L.Judge062(213) 633-1062
Strobel, Mary H.Judge082(213) 830-0782
Takasugi, Jon R.Judge017(213) 633-0517
Tamzarian, Armen Judge052(213) 633-0652
Tapia, II, Sergio C.JudgeAPJ(213) 633-0300
Traber, Theresa M.Judge047(213) 633-0647
Uzcategui, Jessica A.Judge005(213) 633-0245
Villegas, Angela Commissioner033(213) 351-7533
Wada, Robert S.Judge004(213) 633-0254
Wilcox, Wendy L.Judge081(213) 830-0781
Young, Patricia A.Judge088(213) 830-0788

  • Search Courthouses
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles