Español   |   Tiếng Việt   |   한국어   |   中文   |   հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Self Help Resources
At the Los Angeles Superior Court

Self Help Resource Centers are available at the following Los Angeles Superior Court locations to provide information and help to fill out forms and represent yourself in the case types listed..

Walk-in parties are assisted in person on a first come, first serve basis.

Self-Help Resource Centers Guide
Office/Service Locations Help in the case types lited
CENTRAL (STANLEY MOSK)
111 N. Hill St. (Room 426)
Los Angeles, CA 90012

Monday-Thursday 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Fridays 8:00 a.m. - 12:00 noon
Family Law: Divorce, Paternity
Conservatorship provided by Bet Tzedek,
Click here for Information and Schedule
RESTRAINING ORDER CENTER (ROC)
Room 245, 2nd Floor
Protective Restraining Orders; and Responses:
Domestic Violence, Civil Harassment, Elder Abuse
Guardianship Clinic in Room 230
Monday-Wednesday 9:30 a.m. - 3:30 p.m.
Antelope Valley
42011 4th St. West (Room 3700)
Lancaster, CA 93534

Monday-Thursday 8:30 a.m. - 12:30 p.m. And 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Fridays 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Family Law: Divorce, Paternity
Domestic Violence
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Civil Harassment, Claims Of Exemptions, Name Change
Guardianship
Conservatorship Clinic
Click here for Information and Schedule
Chatsworth
9425 Penfield Room 2501
Chatsworth, CA 91311

Monday-Thursday 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Fridays 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Family Law: Divorce, Paternity
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Civil Harassment, Claims of Exemption, Name Change
Domestic Violence
Consumer Debt Workshop
Friday mornings by appointment
Call 800-433-6251 to schedule
Compton
200 W. Compton Blvd. (Room 200F)
Compton, CA 90220

Monday-Thursday 9:00 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Fridays 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Family Law: Divorce, Paternity
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Claims of Exemption, Name Change
Protective Restraining Orders; and Responses:
Domestic Violence, Civil Harassment, Elder Abuse
Guardianship
Inglewood
One Regent St. (Room 107)
Inglewood, CA 90301

Monday-Thursday 9:00 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Fridays 9:00 a.m. - 12:30 p.m.
Domestic Violence
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Civil Harassment, Contracts, Claims of Exemption, Name Change, Expungements
Long Beach
Governor George Deukmejian Courthouse 275 Magnolia Ave.
Room 3101
Long Beach, CA 90802

Monday-Thursday 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Fridays 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Family Law: Divorce, Paternity
Domestic Violence
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Civil Harassment, Name Change, Contracts
Conservatorship Clinic
Click here for Information and Schedule
Guardianship Clinic 2nd & 4th Thursdays, at 2:00 p.m
Los Angeles - Downtown
111 N. Hill St. (Room 426)
Los Angeles, CA 90012

Monday-Thursday 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Fridays 8:00 a.m. - 12:00 noon
Family Law: Divorce, Paternity
Conservatorship provided by Bet Tzedek,
Click here for Information and Schedule
RESTRAINING ORDER CENTER (ROC)
Room 245, 2nd Floor
Protective Restraining Orders; and Responses:
Domestic Violence, Civil Harassment, Elder Abuse
Guardianship Clinic in Room 230
Monday-Wednesday 9:30 a.m. - 3:30 p.m.
Norwalk
12720 Norwalk Blvd (Room 104)
Norwalk, CA 90650
Conservatorship Clinic
Click here for Information and Schedule
Consumer Debt Workshop on 1st, 2nd, 3rd Tuesdays each month at 2:00 p.m.
Housing Law: Unlawful Detainer Workshops on Monday and Thursday at 1:00 p.m.
Pasadena
300 E. Walnut St. (Room 300)
Pasadena, CA 91101

Monday-Thursday 8:00 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Fridays 8:00 a.m. - 12:00 noon
Family Law: Divorce, Paternity
Housing Law: Unlawful Detainer Walk-In Clinic Monday-Thursday
Domestic Violence Restraining Orders Monday-Friday 8:00 a.m. - 11:00 a.m. Response to Domestic Violence Restraining Orders on Tuesdays Only at 1:30 p.m.
Pomona
400 Civic Center Plaza (Room 730)
Pomona, CA 91766

Monday-Thursday 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Fridays 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Family Law: Divorce, Paternity
Domestic Violence
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters: Civil Harassment, Name Change
Santa Monica
1725 Main St. (Room 210)
Santa Monica, CA 90401

Monday-Thursday 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Fridays 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Domestic Violence
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Civil Harassment, Claims of Exemption, Contracts, Name Change, Consumer Debt
Torrance
825 Maple Ave
Torrance, CA 90803

Monday-Thursday 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Fridays 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Family Law: Divorce, Paternity
Guardianship
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Civil Harassment, Claims of Exemption, Contracts, Expungement, Name Change
Van Nuys
6230 Sylmar Ave. (Room 350)
Van Nuys, CA 91401

Monday-Thursday 8:30 a.m. - 12:30 p.m. and 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Fridays 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Family Law: Divorce, Paternity
Domestic Violence
Housing Law: Landlord/Tenant
Other Civil Matters - Civil Harassment, Claims of Exemption, Name Change, Guardianship
Whittier
7339 S. Painter Ave
Whittier, CA 90602

Family Law: Divorce, Paternity on Third Floor Room 300
Monday-Thursday 8:00 a.m. - noon and 1:00p.m. - 4:00 p.m.
Fridays 8:00 a.m. - 12:00 noon

Domestic Violence
Monday - Friday 9:00 a.m. - 12:00 Noon

Family Law Facilitators Offices
Family Law Facilitator offices are available at the following Los Angles Superior Court locations to provide information and help to fill out forms and represent yourself in child support matters and cases opened by the Child Support Services Department.

Please call between 8:00 a.m. - 9:00 a.m. to obtain information about how and when to receive assistance with child support matters.
Los Angeles, Central District
Stanley Mosk Courthouse

111 N. Hill St. (Rm 426)
(213) 830-0845
Los Angeles, Central District
Central Civil West Courthouse

600 S. Commonwealth Ave. (Rm 1602)
(213) 351-7561
Chatsworth, North Valley District
Chatsworth Courthouse

9425 Penfield (Rm 3101)
(818) 407-2274
Compton, South Central District
Compton Courthouse

200 W. Compton Blvd. (Rm 200F)
(310) 761-1858
Lancaster, North District
Michael Antonovich Antelope Valley Courthouse

42011 Fourth St. West (Rm 3575A)
(661) 483-5522
Long Beach, South District
Governor George Deukmejian Courthouse

275 Magnolia Ave. (Rm 3101)
(562) 256-2319
Norwalk, Southeast District
Norwalk Courthouse

12720 Norwalk Blvd. (Rm 104)
(562) 345-0844
Pasadena, Northeast District
Pasadena Courthouse

300 E. Walnut St. (Rm 300)
(626) 396-3392
Pomona, East District
Pomona Courthouse South

400 Civic Center Dr. (Rm 112)
(909) 802-1153
Torrance, Southwest District
Torrance Courthouse

825 Maple Ave. (Rm 310)
(310) 787-3696
Van Nuys, Northwest District
Van Nuys Courthouse East

6230 Sylmar Ave. (Rm 350)
(818) 901-4650
 

Additional Resources
Small Claims Advisor
500 W. Temple St. Room B-96
Los Angeles, CA 90012

Monday-Friday 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
 
  • Acknowledgements
  • Designated Self Help Centers are operated through Community Partnerships with the following Agencies:
  • Los Angeles County Deptment of Consumer & Business Affairs
  • Neighborhood Legal Services Los Angeles
  • Legal Aid Foundation of Los Angeles
  • Community Legal Services
  • Specific services are provided within certain centers by:
  • Bet Tzedek Legal Services
Copyright 2014 Superior Court of California, County of Los Angeles