Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

News Releases

TitlePublished
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ISSUES NEW GENERAL ORDER EXTENDING CERTAIN CRIMINAL AND JUVENILE DEADLINES AS COVID TRANSMISSION REMAINS HIGH IN LA COUNTY09/13/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES NEW ONLINE TOOLS FOR SELF-REPRESENTED LITIGANTS IN FAMILY LAW CASES09/08/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR EXTENDS THE COURT’S RELAXED DRESS CODE POLICY09/03/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR EXTENDS GENERAL ORDER FOR CERTAIN CRIMINAL MATTERS AN ADDITIONAL TWO WEEKS AS COVID CASES REMAIN HIGH IN LOS ANGELES COUNTY08/26/2021
COURT TO PROVIDE LACOURTCONNECT FREE OF CHARGE DURING DELTA VARIANT SURGE USING ONE-TIME COVID STATE BUDGET FUNDING08/20/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR APPOINTS DIVERSITY INCLUSION WORKING GROUP TO REACH OUT TO LA COUNTY ATTORNEYS TO HELP THEM OVERCOME BARRIERS IN THE LEGAL PROFESSION08/17/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ISSUES NEW GENERAL ORDER EXTENDING CERTAIN CRIMINAL AND JUVENILE DEADLINES AS COVID SURGE CONTINUES IN LOS ANGELES COUNTY08/13/2021
ALL LOS ANGELES COUNTY SUPERIOR COURT EMPLOYEES WILL BE REQUIRED TO GET VACCINATED UNDER NEW MANDATORY POLICY08/05/2021
THE CIVIL DIVISION ANNOUNCES ADDITIONAL RESOURCES TO ADDRESS PANDEMIC-RELATED CASE DELAYS WITH THE HELP OF STATE BUDGET FUNDING08/05/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR EXTENDS GENERAL ORDER FOR CRIMINAL TRIALS, PRELIMINARY HEARINGS BY ADDITIONAL TWO WEEKS AS COVID-19 CASES SURGE IN LOS ANGELES COUNTY07/30/2021
THE COURT MANDATES ATTORNEYS, JUSTICE PARTNERS AND THE PUBLIC TO WEAR MASKS AND VIGILANTLY FOLLOW COVID-19 PROTOCOLS IN COURTHOUSES AS THE DELTA VARIANT SPREADS MORE WIDELY IN LA COUNTY07/30/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES NEW GENERAL ORDER TO EXTEND DEADLINES FOR CRIMINAL BY TWO WEEKS, AND CONTINUING JUVENILE DEPENDENCY CASES AMID NOTABLE INCREASE IN REPORTED COVID-19 CASES07/19/2021
CAL/OSHA ISSUES REPORT FOLLOWING INVESTIGATION AT FOLTZ COURTHOUSE07/08/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR RESCINDS SOCIAL DISTANCING REQUIREMENT IN ALL LA COUNTY COURTHOUSES, EFFECTIVE JUNE 2806/24/2021
PRESIDING JUDGE TAYLOR ANNOUNCES TOWN HALL WEBINAR ON RESOLVE LAW LA VIRTUAL MANDATORY SETTLEMENT CONFERENCE PROGRAM IN PARTNERSHIP WITH LA COUNTY BAR ASSOCIATION AND OTHER LOCAL BAR ASSOCIATIONS06/24/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES VIRTUAL MANDATORY SETTLEMENT CONFERENCE PROGRAM IN THE COURT’S PERSONAL INJURY HUB IN PARTNERSHIP WITH LOCAL BAR ASSOCIATIONS06/21/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR: FACE MASKS, SOCIAL DISTANCING REMAIN MANDATORY IN ALL LA COUNTY COURTHOUSES AS NEW ORDER EXTENDS LAST DAY DEADLINES FOR CRIMINAL AND JUVENILE DEPENDENCY MATTERS06/18/2021
MANDATORY FACE MASK USE, SOCIAL DISTANCING WILL CONTINUE IN ALL LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES DESPITE JUNE 15 CHANGES IN STATE, COUNTY PUBLIC HEALTH COVID-19 GUIDELINES06/15/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR: LAST DAY DEADLINES FOR CRIMINAL TRIALS AND JUVENILE DEPENDENCY MATTERS EXTENDED AS COURT MAINTAINS CAUTION AMID DECREASE IN COVID CASES05/20/2021
COURT LAUNCHES UNIFIED TRAFFIC CALL CENTER TO ASSIST TRAFFIC LITIGANTS05/06/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES NEW VOLUNTARY FAST TRACK PERSONAL INJURY BENCH TRIAL PILOT PROGRAM04/29/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR EXTENDS CERTAIN CASE DEADLINES TO ACCOMMODATE HEALTH PROTOCOLS AND MANDATES AS JURY TRIALS INCREASE04/22/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES PILOT PROGRAM WITH BAR ASSOCIATIONS TO HELP SELF-REPRESENTED LITIGANTS FINALIZE DISSOLUTION AND PARENTAGE ACTIONS04/20/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ISSUES NEW ORDER TO EXTEND CERTAIN CASE DEADLINES WHILE THE COURT PACES ITS SAFE RESUMPTION OF JURY TRIALS AND EXPANDS ACCESS TO JUSTICE03/25/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR JOINS CHIEF JUSTICE TANI CANTIL-SAKAUYE IN DENOUNCING RECENT RACE-BASED VIOLENCE03/24/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR EXTENDS JUDICIAL EMERGENCY CONTINUANCES FOR CRIMINAL, JUVENILE DEPENDENCY MATTERS IN NEW GENERAL ORDER02/25/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES EFFECTIVE MARCH 1, VIDEO WILL BE AVAILABLE FOR REMOTE COURTROOM APPEARANCES IN ALL FAMILY LAW MATTERS EXCEPT AB 1058 (CHILD SUPPORT)02/22/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES NEW FREE ONLINE DISPUTE RESOLUTION SERVICES FOR SMALL CLAIMS LITIGANTS02/18/2021
ONLINE SERVICES UNAVAILABLE DUE TO SYSTEM UPGRADE02/10/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ISSUES ORDER AUTHORIZING JUDICIAL EMERGENCY CONTINUANCES FOR CRIMINAL, JUVENILE DEPENDENCY MATTERS BASED ON HIGH NUMBER OF COVID-19 CASES IN LOS ANGELES COUNTY01/29/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ASKS LADPH FOR HELP TO REPRIORITIZE VACCINATION ACCESS FOR COURT EMPLOYEES, JUDICIAL OFFICERS AND JUSTICE PARTNERS01/26/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES COURT MOURNS COVID-19 DEATHS OF TWO COURT EMPLOYEES THIS MONTH AND REMINDS ALL OF THE NEED TO ADHERE TO STATE, LOCAL AND THE COURT’S COVID-19 SAFETY MEASURES01/15/2021
PRESIDING JUDGE-ELECT ERIC C. TAYLOR ISSUES ORDER AUTHORIZING JUDICIAL EMERGENCY CONTINUANCES FOR CRIMINAL, JUVENILE DEPENDENCY MATTERS AS COVID-19 CASES SOAR IN LOS ANGELES COUNTY12/31/2020
PRESIDING JUDGE BRAZILE ISSUES ORDER AUTHORIZING JUDICIAL EMERGENCY CONTINUANCES FOR CRIMINAL TRIALS, JUVENILE DEPENDENCY MATTERS TO FURTHER LIMIT THE NUMBER OF PEOPLE ALLOWED IN LA COUNTY COURTHOUSES12/03/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ISSUES ORDER TO LIMIT THE NUMBER OF PEOPLE ALLOWED IN LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES AMID SPIKE IN COUNTY AND STATEWIDE COVID-19 INFECTIONS11/23/2020
NATIONAL ADOPTION DAY CELEBRATION WILL FEATURE VIRTUAL RECORDED NEWS CONFERENCE FOLLOWED BY WEBEX HEARINGS FOR 149 CHILDREN11/19/2020
LOS ANGELES SUPERIOR COURT ESTABLISHES JUDICIAL MENTOR PROGRAM10/20/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE PROHIBITS USE OF FACE MASKS WITH VALVES IN ALL LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES10/13/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ISSUES NEW GENERAL ORDER PRIORITIZING CRIMINAL JURY TRIALS WHILE PERMITTING CERTAIN CIVIL CASES TO PROCEED IN ACCORDANCE WITH SOCIAL DISTANCING REQUIREMENTS10/09/2020
LOS ANGELES COUNTY BENCH ELECTS SAMANTHA P. JESSNER AS ASSISTANT PRESIDING JUDGE10/07/2020
PRESIDING JUDGE-ELECT ERIC C. TAYLOR: SAFELY RESTORING ACCESS TO JUSTICE REMAINS TOP PRIORITY IN NATION’S LARGEST TRIAL COURT09/21/2020
LOS ANGELES COUNTY BENCH ELECTS ERIC C. TAYLOR PRESIDING JUDGE09/10/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ISSUES NEW GENERAL ORDER EXTENDING SOME MATTERS AS COURT CONTINUES PHASED RAMP UP OF PROCEEDINGS09/10/2020
HOMELESS COURT MOVING OUTSIDE IN REDONDO BEACH TO REACH MOST VULNERABLE DURING THE PANDEMIC09/09/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES ADVANCED ATTORNEY PORTAL FEATURES THAT PROVIDE CONVENIENCE, NEW BENEFITS WITH SUBSCRIPTION09/09/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES A 90-DAY GRACE PERIOD EXTENSION FOR TRAFFIC, NON-TRAFFIC INFRACTION APPEARANCES INCLUDING PAYMENT OF FINES08/21/2020
PRESIDING JUDGE ISSUES NEW GENERAL ORDER EXTENDING TRIALS AS COVID-19 INCREASES IN LOS ANGELES COUNTY08/10/2020
EXPANSION OF REMOTE COURTROOM APPEARANCES IN HUNDREDS OF LOS ANGELES COUNTY CRIMINAL, FAMILY LAW COURTROOMS08/06/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ISSUES NEW GENERAL ORDER DELAYING TRIALS AS COVID-19 PANDEMIC CONTINUES UNABATED07/10/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES 60-DAY GRACE PERIOD EXTENSION FOR PAYMENT OF TRAFFIC, NON-TRAFFIC INFRACTIONS 07/07/2020
SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES COUNTY APPROVES EMERGENCY $0 BAIL SCHEDULE06/19/2020
COURT MAKES IT EASIER FOR INDIVIDUALS TO RESOLVE TRAFFIC AND NON-TRAFFIC INFRACTION MATTERS06/15/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ISSUES GENERAL ORDER OUTLINING SOCIAL DISTANCING REQUIREMENTS AS COURT GRADUALLY EXPANDS OPERATIONS EFFECTIVE JUNE 22 06/12/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES MODEL REMOTE ADOPTION PROCESS 06/11/2020
DEUKMEJIAN, HOLLYWOOD, INGLEWOOD, INGLEWOOD JUVENILE, MOSK AND PASADENA COURTHOUSES WILL BE OPEN TODAY, JUNE 506/05/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ORDERS MANDATORY USE OF A FACE COVERING/MASK IN ALL LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES AND COURTROOMS06/05/2020
DEUKMEJIAN, HOLLYWOOD, INGLEWOOD, INGLEWOOD JUVENILE, MOSK AND PASADENA COURTHOUSES CLOSED FOR THE REMAINDER OF THE DAY06/04/2020
FOLTZ, HOLLYWOOD AND MOSK COURTHOUSES WILL BE OPEN THURSDAY, JUNE 406/03/2020
FOLTZ, HOLLYWOOD AND SPRING STREET COURTHOUSES REMAIN CLOSED TODAY; MOSK OPEN UNTIL NOON FOR RESTRAINING ORDERS ONLY06/03/2020
COURTWIDE EXPANSION OF REMOTE COURTROOM APPEARANCE TECHNOLOGY WILL OFFER CONVENIENT, SAFE OPTIONS TO ACCESS JUSTICE IN NATION’S LARGEST TRIAL COURT06/02/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE CLOSES FOLTZ, HOLLYWOOD AND MOSK COURTHOUSES FOR THE REMAINDER OF THE DAY06/02/2020
SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES TO REOPEN TUESDAY, JUNE 206/01/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES CLOSURE OF ALL SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES05/31/2020
APPOINTMENTS NECESSARY TO ACCESS IN-PERSON COURTHOUSE SERVICES NEXT MONTH DUE TO SOCIAL DISTANCING REQUIREMENTS05/29/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE EXTENDS ORDER CLOSING COURTROOMS, DELAYING TRIALS AND NON-ESSENTIAL MATTERS THROUGH JUNE 1005/13/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES MANDATORY USAGE OF FACE COVERINGS BY JUDICIAL OFFICERS05/09/2020
NEW ONLINE TOOL TO HELP PARENTS RESOLVE CUSTODY DISPUTES WITHOUT COMING TO COURT05/06/2020
MORE THAN 250 PEOPLE RELEASED SO FAR FROM L.A. COUNTY JAIL SYSTEM UNDER STATEWIDE EMERGENCY BAIL SCHEDULE05/01/2020
COURT OFFERS OPTIONS TO HELP PEOPLE RESOLVE OR DELAY TRAFFIC, NON-TRAFFIC INFRACTION MATTERS DURING COVID-19 HEALTH CRISIS04/21/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE LAUDS COUNTY JUSTICE PARTNERS FOR COLLABORATION ON NEW COUNTY-WIDE VIDEO APPEARANCE PROJECT04/21/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE EXTENDS ORDER CLOSING COURTROOMS, DELAYING TRIALS AND NON-ESSENTIAL MATTERS FOR 30 DAYS04/15/2020
SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES COUNTY CONTINUES TO WORK WITH JUSTICE PARTNERS ON JAIL RELEASE OF ADULTS DURING COVID-19 PUBLIC HEALTH CRISIS04/13/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES IMMEDIATE TEMPORARY RELIEF FOR ALL TRAFFIC AND NON-TRAFFIC INFRACTION DEFENDANTS FOR 90 DAYS04/10/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES ALL ESSENTIAL JUVENILE DEPENDENCY HEARINGS ARE NOW HELD REMOTELY FOR SOCIAL DISTANCING DURING COVID-19 HEALTH CRISIS04/09/2020
COURT ADVISES THE PUBLIC TO BE AWARE OF CORONAVIRUS/COVID-19 SCAMS04/06/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE: TIME DEADLINES FOR ARRAIGNMENTS, PRELIMINARY HEARINGS AND TRIALS EXTENDED04/02/2020
PRESIDING JUDGE, SHERIFF AGREE ON REDEPLOYMENT OF DEPUTIES TO AUGMENT LAW ENFORCEMENT’S VITAL SERVICES, PROTECT PUBLIC SAFETY IN NATION’S LARGEST TRIAL COURT03/30/2020
SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES COUNTY ORDERS RELEASE OF COUNTY JAIL INMATES AWAITING TRIAL AFTER JUSTICE PARTNERS REACH AGREEMENT 03/24/2020
Juvenile Dependency Judge Under 14-Day Quarantine 03/23/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE: ONLY AUTHORIZED PERSONS ALLOWED TO ENTER ANY SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSE03/23/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ORDERS THE CLOSURE OF SYLMAR COURTHOUSE FOR THREE DAYS AFTER POSITIVE COVID-19 EXPOSURE03/22/2020
The Clerk's Offices at the Superior Court of Los Angeles County will be Closed to the Public; Services to be Transitioned to Telephonic and Remote Solutions03/20/2020
Superior Court of Los Angeles County to Re-open Tomorrow for Essential and Emergency Functions03/19/2020
Presiding Judge Kevin C. Brazile Announces Continuance of all Traffic Infractions and Non-Traffic Infraction Trials and Arraignments for at Least 30 Days03/18/2020
Presiding Judge Issues Implementation Order to Continue All Non-Emergency Matters for 30 Days03/17/2020
Coronavirus/COVID-19 UPDATE - Presiding Judge Closes Non-Essential Operations for Three Days03/16/2020
Attention Coronavirus/COVID-19 Announcement03/15/2020
COVID-19: Superior Court of Los Angeles County to Scale Down Operations Effective Tomorrow03/15/2020
Presiding Judge Kevin C. Brazile Announces Changes to Court Operations03/13/2020
Trials Resume at the Beverly Hills Courthouse02/04/2020
235 Children to Gain Forever Families on the 20th Anniversary of National Adoption Day11/22/2019
State, County Officials Join Presiding Judge Kevin C. Brazile to Reopen Hollywood Courthouse11/21/2019
2020-21 Civil Grand Jury Seeks Applicants to Investigate County Agencies10/25/2019

Show All Published Documents

Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles