Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

High Profile Cases
Case Number: BA255233
Case Title: People vs. Phillip Spector
Filing Date: 11/03/2008 09:48 am

Date FiledDocumentNumber of Pages
12/03/2008 11:12 amMemorandun of points and authorities in support of motion to compel defense discovery and defense expert fees7
11/03/2008 09:49 amMotion for Mistrial due to Prosecutorial Misconduct6
10/27/2008 03:06 pmPeoples reply to defendant's objections to former testimony of Diane Ogden11
10/20/2008 08:25 amSupplemental Memo on Tannazzo Evidence5
10/15/2008 08:20 amPeople's Opposition to Defendant's Motion to Exclude Testimony of Vincent Tannazzo9
10/02/2008 11:20 amJuror Questionnaire32
10/02/2008 11:13 amNotice Of Motion and Motion To Exclude Hearsay Testimony Of Vincent Tannazzo; Memorandum Of Points and Authorities16
09/15/2008 04:10 pmDefendant Spector's brief in support of motion to exclude prior bad acts under evidence corde 1101(b) and opposition to the prosecutions motions to admit such evidence30
08/11/2008 02:33 pmStatus statement regarding evidence code 1101 issues declaration of counsel4
08/11/2008 02:31 pmMemorandum of points and authorities in support of motion to admit evidence of other crimes15
07/29/2008 12:00 amReply to People's oppostion to defendant's double jeopardy claim.5
07/28/2008 12:00 amPeople's oppostion to defendant's motion to exclude expert testimony under cal evid code 720, 801, and 803; memorandum of points and authorities26
07/22/2008 11:14 amPeople's opposition to defendant Phillp Spector plea of once in jeopardy to the lesser-included offenses of second degree murder; memorandum of points and authorities in support thereof25
07/15/2008 03:06 pmMemorandum of points and authorities in support of motion to exclude 1101(b) evidence24
07/15/2008 03:04 pmNotice of motion and motion to exclude 1101(b) evidence memorandum of points and authorities3
07/15/2008 02:59 pmNotice of Motion and motion to exclude expert testimony under california evidenc code 720, 801, and 803. Memorandum of points and authorities3
07/15/2008 02:53 pmDefendants notice of motion in limine, based on plea of once in Jeopardy, For order precluding the prosecution from discussing in its opening statement...16
07/14/2008 03:10 pmNotice of motion and motion to admit former testimony of Dianne Ogden pursuant to Cal evid code 129115
07/14/2008 03:08 pmNotice of motion and motion to admit evidence of other crimes26
07/01/2008 03:03 pmmemorandum of points and authorities in support of motion to exclude expert testimony20
09/24/2007 10:15 amDefendant Spector's request for a second clarification of court's renewed istruction on malice murder4
09/20/2007 03:42 pmJury Instructions issued Thursday, Sept 20, 2007 - Special instruction 4 and 63
09/19/2007 10:39 amDefendant's opposition to mid-deliberation instruction on lesser included offence12
06/25/2007 09:17 amPeople's renewed motion to admit evidence of defendant's statements to Vincent Tanazzo26
06/20/2007 09:20 amNotice of motion and renewed motion to compel defense discovery re: Defense expert fees20
06/18/2007 10:23 amPoints and authorities in support of motion to dismiss for outrageous government conduct and improper infiltration of the defence camp13
06/18/2007 10:21 amNotice of motion and motion to dismiss for outrageous government contduct andor interference with the defendant's sixth amendment right to counsel2
05/30/2007 11:55 amPeople's Addendum to motion to preclude testimony and evidence received less than 30 days before trial in violation of penal code section 1054 et seq.51
05/29/2007 11:51 amTrial Brief re: Cross-Examination of expert concerning material reviewed and/or materials not reviewed21
05/29/2007 11:46 amMotion to protect privileged communications;Declaration of Bradley Wm. Brunion[§1192.4 Penal Code; §1153 Evidence code]7
05/29/2007 11:45 amNotice of motion and motion compelling compliance with P.C. 1054.1 and /or sometimes under P.C. 1054.5(b)(c)6
05/29/2007 11:43 amIn limine motion to preclude rebuttal winesses from being called in the peoples case in chief8
04/27/2007 02:51 pmNotice of motion and motion to preclude testimony and evidence recieved less than 30 days before trial in violation of penal code section 1054 et seq.33
04/26/2007 09:33 amDefense in limine motion: Response to people's motion re personal attacks on victim46
04/24/2007 03:15 pmNotice of Motion and Motion for privacy protection30
04/13/2007 10:55 amAppendix of non-California authorities101
04/13/2007 10:54 amMemorandum in support of media request for contemporaneous accesss to juror questionnaires15
04/10/2007 04:23 pmDefense in limine motion: Response to peoples motion re personal attacks on victim6
04/09/2007 04:31 pmNotice for filing under seal in support of motion to exclude testimony of alleged statements of defendant2
04/09/2007 04:30 pmNotice of filing under seal in support of motion to exclude additional prior acts evidence3
04/09/2007 04:28 pmMotion in limine to exclude any reference to Lana Clarkson as victim3
04/09/2007 04:24 pmOpposition to defense motion to preclude photos of bood spatter evidence on defendant Spectors jacket12
04/09/2007 10:53 amMotion to exclude additional prior acts evidence10
04/09/2007 10:51 amDefense in limine motion: Response to peoples motion re personal attacks on victim20
04/09/2007 09:57 amPeople's motion to defendant;s motion ot exlude evidence of defendant's estimated blood alcohol level at the time fo the shooting of Lana Clarkson20
04/09/2007 09:43 amPeople's oppostition to defense motion to prevent Dr. Pena from testifying about bruises found on Lana Clarkson's body.7
04/09/2007 09:42 amMotion to excude testimony of alleged statements of defendant8
04/09/2007 09:36 amIn limine motion to limit prosecution from implying that plaintiff represents jurors4
04/06/2007 09:58 amNotice of motion and motion in limine to limit personal attacks on victim Lana Clarkson18
04/06/2007 09:54 amNotice of motion and motion to preclude testimony and evidence received less than 30 days before trial in violation of penal code section 1054 et seq.9
04/06/2007 09:44 amNotice of motion and motion to preclude testimony and evidence received less than 30 days before trial in violation of penal code section 1045 et seq.9
04/06/2007 09:38 amNotice of motion and motion in limine to limit personal attacks on victim Lana Clarkson18
04/05/2007 10:40 amOpposition of non-party press organizations to Los Angeles County Sheriff's Departments request for an order prohibiting media photography ro filming of Crime Lab Employees14
04/05/2007 10:39 amDefense in limine motion to prevent the prosecution from either displaying pictures of the jacket worn by Mr. Spector6
04/05/2007 10:36 amPeople's opposition to defendants request to categorize objection as "prosecution error" memorandum of points and authortites in support thereof6
04/05/2007 10:19 amNotice of motion and motion to compel defense discovery re: defense espert fees44
04/05/2007 10:16 amDefense in limene motion to prevent Dr. Pena from speculating about bruises found Lana Clarkson's body6
04/05/2007 09:59 amDefense in limine motion to exclude prosecution evidence of Phillip Spector's estimated blood alcohol level at time of shooting13
04/05/2007 09:57 amOpposition of mon-party press organizations to Los Angeles County Sheriffs departments request for an order prohibiting media phototgraphy or filming of crime lab employees14
04/05/2007 09:55 amPeople's opposition to defendant's request to categorize objections as prosecution error; memorandum of points and authorities in support thereof6
04/05/2007 09:52 amNotice of motion and motion to compel defense discovery re-defense expert fees44
04/05/2007 09:51 amDefence in Limine motion to prevent the prosecution from either diplaying pictures of the jacket worn by Mr. Spector6
04/05/2007 09:40 amDefence in limine motion to prevent Dr. Pena from speculating about bruises found on Lana Clarkson's body6
04/05/2007 09:39 amDefence in limine potion to exclude prosecution evidence of Phillip Spector's estimated blood alcohol level at time of shooting13
04/03/2007 10:43 amNotice of motion and motion to admit evidence of other crimes25
04/03/2007 10:41 amNotice of moton and motion to admit defendant's statements pursuant to evidence code sections 1220 and 125010
03/19/2007 04:08 pmFull Document scan from Juror Hardship Questionnaire18
03/19/2007 04:06 pmJuror Questionnaire from March 19, 2007 Hardship screening5
12/02/2005 12:46 pmExhibit K24
12/02/2005 12:38 pmExhibit L11
12/02/2005 12:38 pmExhibit L15
12/01/2005 02:44 pmDeclaration of Eric Early2
12/01/2005 02:43 pmPeople's sur-reply to defendant's reply to opppsiton to motion to quash subpoena duces tecum4
12/01/2005 02:37 pmPeople's sur-reply to defendant's reply to quash subpoena duces tecum4
12/01/2005 02:25 pmMemorandum of points and authorities in opposition to defendant's motion to quash subpoena duces tecum4
12/01/2005 02:10 pmPeoples Sur-reply to defendant's reply to opposition to motion ot quash subpoena duces tecum4
12/01/2005 02:01 pmPeoples sur-reply to degendant's reply to oppostion to motion to quash suboena duces tecum4
11/30/2005 02:42 pmDefendant's reply in support of motion to quash subpoena duces tecum6
11/30/2005 02:40 pmAppendix of non-California authorities cited in support of defendant Phillip Spector's reply in support of motion to quash subpoena duces tecum27
11/30/2005 02:38 pmDefendant's replay in support of motion to quash subpoena duces tecum7
11/30/2005 02:24 pmDefendant's reply in support of motion to quash subpoena duces tecum7
11/30/2005 02:14 pmDefendant's reply in support of motion to quash subpoena duces tecum7
11/30/2005 01:58 pmAppendix of Non-California authorities citied in support of defendant Phillip Spector's reply in support of motion to quash subpoena duces tucum26
11/21/2005 02:39 pmMemorandum of point and authorities in opposition to defendant's motion to quash subpoena duces tecum8
11/21/2005 02:26 pmMemorandum of points and authorities in opposition to defendant;s motion to quash subpoena duces tecum10
11/21/2005 02:12 pmMemorandum of points and authorities in oppositon to defendant;s motion to quash subpoena duces tecum10
10/24/2005 12:48 pmNotice of Motion and Motion to Quash subpoena duces tecum; Memorandum of points and authorieties; declaration of Michael Eyerly30
10/21/2005 04:06 pmNotice of Motion and motion to quash subpoena duces tecum; Memorandum of points and authorities; declaration of Michael Eyerly30
10/21/2005 04:05 pmMemorandum of points and authorites in opposition to defendant's motion for discovery3
10/21/2005 04:03 pmMemorandum of points and authorities in oppostion to defense motion to exclude firearms evidence54
10/21/2005 03:29 pmMemorandum of Points and Authorities in opposition to defense motion ot exclude defendant's prior convictions8
10/21/2005 12:53 pmExhibit K24
10/21/2005 12:47 pmExhibit M11
10/21/2005 12:47 pmExhibit L15
10/21/2005 12:39 pmExhibit L30
10/21/2005 12:37 pmExhibit K24
10/21/2005 12:37 pmExhibit J1
10/21/2005 12:27 pmExhibit I23
10/21/2005 12:26 pmExhibit H2
10/21/2005 12:26 pmExhibit G10
10/21/2005 12:25 pmExhibit F1
10/21/2005 12:25 pmExhibit E25
10/21/2005 12:24 pmExhibit D3
10/21/2005 12:13 pmExhibit C54
10/21/2005 12:13 pmExhibit B1
10/21/2005 12:12 pmExhibit A1
10/21/2005 12:11 pmMemorandum of points and authorities in opposition to motion to suppress defendant;s statements23
10/21/2005 12:09 pmMemorandum of Points and Authorities in opposition to defense motion to exclude defendants prior convictions8
10/19/2005 02:06 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit F - Oregon v. Elstad38
10/19/2005 11:27 amNotice of motion and motion to exclude evidence of firearms pursuant ot Cal. evid. Code §§ 350 & 352; Memorandum of points and authorities6
10/06/2005 02:11 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit I - United States v. Newton19
10/06/2005 02:09 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit H - Rhode Island v. Innis15
10/06/2005 02:09 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit G - Oregon v. Mathiason5
10/06/2005 01:58 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit E - Missouri v. Seibert15
10/06/2005 01:57 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit D - Miranda v. Arizona54
10/06/2005 01:56 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit C - Mincey v. Arizona14
10/06/2005 01:55 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit B - Edwards v. Arizona9
10/06/2005 01:52 pmAppendix of non-California authorities cited in support of Phillip Spector' motion to exclude post-arrest statements - Exhibit A - California v. Beheler3
10/06/2005 01:50 pmAppendix of Non-California authorities cited in support of defendant Phillip Spector's motion to exclude post-arrest statements of defendant2
10/06/2005 11:31 amNotice of motion and motion to discover records of complaints against Alhambra Police Officer Beatrice Rodriguez; Memorandum of points and authorities; Declaration of Bruce Cutler43
10/06/2005 11:29 amNotice of motion and motion to exclude ecidence of defendants's convicitons; memorandum of points and authoriteis9
10/06/2005 11:25 amNotice of motion and motion for pretrial discovery; memorandum of points and authorities; declaration of Roger J. Rosen14
10/06/2005 11:14 amPost arrest statements attached to Notice of motion and motion to exclude post-arest statements of defendant; memorandum of points and authorities42
10/06/2005 10:31 amDelaration of Bruce Cutler5
10/06/2005 10:29 amNotice of Motion and Motion to exclude post-arrest statements of defendant; memorandum of points and authorities; declaration of Bruce Cutler16
03/19/2005 04:20 pmDeposition of Phillip Spector88
02/17/2005 04:18 pmMotion in Limine to admit evidence of other crimes:memorandum of points and authorities in support therof58
09/20/2004 04:13 pmMinute Order to Indictment2
09/20/2004 04:03 pmIndictment2
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles