Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

High Profile Cases
Case Number: 161210
Case Title: Almeda County Case - People v Johannes Mehserle
Filing Date: 06/10/2011 09:52 am

Date FiledDocumentNumber of Pages
06/10/2011 02:44 pmMinute Order June 10, 20111
06/10/2011 02:16 pmORDER TO RELEASE DEFENDANT FROM CUSTODY2
12/01/2010 11:46 amReply brief regarding defendant's motion for bail pending appeal5
11/24/2010 08:48 amPeople's memorandum of points and authorities in opposition to motion for bail pending appeal5
11/05/2010 09:10 amNotice of Motion and Motion for Bail pending appeal3
11/02/2010 02:32 pmSupplemental declaration of Robert McFarlane in support of sentencing memorandum and statement in mitgation12
11/01/2010 12:17 pmReply to defendant"s sentencing memorandum8
11/01/2010 12:15 pmOmnibus reply to the district attorny's new trial opposition and sentencing memorandum19
10/26/2010 12:26 pmDefendant sentencing memorandum and statement in mitigation pursuant ot California rule of court 4.437126
10/26/2010 12:25 pmSentencing Memorandum20
10/26/2010 12:09 pmPeople's memorandum of points and authorites in response to motion for new trial and motion to dismiss uner penal code section 118120
10/26/2010 12:07 pmPeoples memorandum of points and authorities in response to motion for new trial and motion to dismiss under penal code section 1181 - Exhibit 239
10/26/2010 11:53 amPeoples memorandum of points and authorities in response to motion for new trial and motion to dismiss under penal code section 1181 - Exhibit 14
10/01/2010 12:56 pmNotice of motion for a new trial; Memorandum of points and authorities;exhibits134
07/08/2010 04:45 pmFinal Verdict Forms - Indicating Involuntary Manslaughter to be true3
07/08/2010 12:42 pmVedict Forms6
07/08/2010 09:28 amMinute Order - July 8, 20102
07/07/2010 10:36 amMinute Order - July 7, 20101
07/07/2010 10:27 amMinute Order - July 7, 20101
07/06/2010 11:07 amMinute Order - 7/6/20101
07/02/2010 12:56 pmJury Instructions13
07/02/2010 11:05 amMinute order - July 2, 20101
07/01/2010 09:05 amMinute Order - July 1, 20101
06/30/2010 12:54 pmminutes - June 30, 20101
06/29/2010 01:21 pmCalifornia Penal Code sections rearding murder and manslaughter20
06/29/2010 08:37 amDefendant's supplemental/substitute proposed instructions5
06/28/2010 09:38 amMinute Order - June 28, 20101
06/25/2010 09:37 amMinute Order - June 25, 20101
06/24/2010 11:11 amDefendant Mehserle"s reply to the prosecutions response relation to homicide instructions10
06/24/2010 11:09 amDefendant Johannes Mehserle"s supplemental brief on instructions8
06/23/2010 09:36 amMinute Order - June 23, 20101
06/22/2010 11:12 amJune 22, 2010 Minute Order1
06/22/2010 11:02 amPeople's memorandum of points and authorities in response to defendant's trial brief on homicide instructions13
06/22/2010 08:25 amBART Police Dispatch transcript7
06/21/2010 10:12 amMinute Order - June 18, 20101
06/21/2010 09:20 amMinute Order1
06/21/2010 09:09 amMinute Order1
06/18/2010 12:47 pmMotion to admit evidence of changes by BART to its taser policy subsequent to the January 1, 2009 shooting3
06/17/2010 01:57 pmMinute Order June 17, 20101
06/15/2010 01:20 pmMinute Order - June 14, 20102
06/15/2010 11:02 amMinute Order - June 15, 20102
06/11/2010 02:16 pmMinute Order - June 11, 20101
06/10/2010 02:15 pmMinute order - June 10, 20101
06/07/2010 04:18 pmPROOF OF SERVICE2
06/07/2010 04:15 pmMOTION TO EXCLUDE ADMISSION OF THE DISTRICT ATTORNEY'S SYNCHRONIZED VIDEO; REQUEST FOR AN EVIDENTIARY HEARING8
06/07/2010 04:12 pmPEOPLE'S MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES IN RESPONSE TO DEFENDANT'S MOTION REGARDING THE TESTIMONY OF SOPHINA MESA11
06/07/2010 04:08 pmPEOPLE'S MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES IN RESPONSE TO DEFENDANT'S MOTION TO EXCLUDE OFFICER PIRONE'S STATEMENTS12
06/04/2010 11:28 amMinute order - 6-2-101
06/03/2010 11:30 amProof of Service - Motion to exclude certain testimony by Anthony Pirone and regarding a statement made by Anthony Pirone2
06/03/2010 11:29 amMotion to exclude certain testimony by Anthony Pirone and regarding a statement made by Anthony Pirone3
06/03/2010 11:25 amMotion to exclude the testimony of Sophina Mesa pursuant to evidence code 352 or in the alternantive to permit cross examination on the subject of Grants probation and parole3
06/01/2010 02:45 pmOrder sealing juror identifying information1
06/01/2010 02:44 pmMinutes - 06-01-101
06/01/2010 11:16 amJuror Questionnaire15
05/27/2010 10:43 amDefendants response to Motion in Limine to remove John Burris from defendants witness list.5
05/26/2010 08:06 amProceeding to compel the attendance of an out of State witness3
05/24/2010 10:45 amDeclaration of John L. Burris in support of motion in limine to remove John L. Burris from defendants witness list5
05/24/2010 10:38 amMotion in Limine to remove John L. Burris From defendant's witness list10
05/11/2010 03:09 pmDeclaration of counsel and offer of proof to compel attendance of witness15
05/11/2010 03:08 pmDefense's list of potential witnesses3
05/07/2010 10:46 amNature of Proceedings: Pre-Trial conference - Motions in limine charge: 187(A)3
05/06/2010 11:59 amMinute Order, Nature of Proceedings: In-Camera Hearing To Discuss Confidentiality of Motion In Limine Pleadings1
05/04/2010 08:05 amJudges Certificate1
05/03/2010 12:00 amDefendant Johannes Meheserle's reply to the District Attorney's oppsition to defendants motions in limine22
04/30/2010 08:10 amProof of Service3
04/30/2010 08:02 amReply to the District attorneys opposition to defendants motion to augment jury venire6
04/30/2010 08:00 amPeoples memorandun of points and authorities in response to defendants motions in limine23
04/30/2010 12:00 amDefendants oppsition to the peoples motion limine to admit breath alcohol form11
04/30/2010 12:00 amDefendants opposition to the district attorneys motion to limit the scope of expert testimony12
04/23/2010 12:51 pmDefendant Johannes Mehserle's motions in limine48
04/23/2010 12:49 pmPeoples memorandum of points and authorities in opposition to defendants motion to augment jury venire12
04/23/2010 12:45 pmMotion in limine to admit breath alcohol form12
04/23/2010 12:44 pmPeoples motion in limine to admit videos and dispatch recording of shooting4
04/23/2010 12:43 pmPeople motion in Limine to introduce evidence of defendants training regarding the use of firearms and the use of force3
04/23/2010 12:41 pmPeoples in Limine motion to exclude evidence under evidence code section 3523
04/23/2010 12:39 pmMotion in Limine to limit scope of defense experts testimony7
04/22/2010 01:11 pmDefendant Johannes Mehserle's Trial Brief on Instructional issues relating to homicide103
04/15/2010 09:40 amPublic Notice1
03/26/2010 11:54 amMinute Order, Nature of Proceedings : Pre-Trial Conference To Discuss Juror Questionnaire1
02/19/2010 01:02 pmTrial Brief1
02/19/2010 08:22 amTrial Brief - Calcrim57
01/08/2010 09:02 am01/08/2010 Minute Order re: Pre-trial conference- first appearance Dept 1041
12/15/2009 09:10 amOrder RE: Remote electronic Access2
06/16/2009 09:16 amNo. 161210 Information5
02/18/2009 09:57 amOrder of the Court prohibiting communication with press and news media24
02/18/2008 09:11 amOrder of the Court prohibiting communcation with press and news media24
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles