Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Notices to Attorneys

TitlePublished
APPELLATE DIVISION 2022 HEARING DATES SET10/01/2021
MANDATORY UPGRADES TO ODYSSEY CASE MANAGEMENT SYSTEM WILL IMPACT THE AVAILABILITY OF SOME ONLINE SERVICES10/01/2021
THE CIVIL DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES AT THE STANLEY MOSK COURTHOUSE10/01/2021
MANDATORY EFILING OF FAMILY LAW CASES EFFECTIVE NOVEMBER 15, 202109/24/2021
CIVIL DIVISION TO ELIMINATE FAX FILING UPON IMPLEMENTATION OF MANDATORY EFILING FOR COMPLEX CASES09/16/2021
THREE DAYS LEFT TO REGISTER FOR PRO BONO LITIGATION OPPORTUNITIES FORUM09/10/2021
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES09/09/2021
MANDATORY EFILING OF COMPLEX CASES EFFECTIVE SEPTEMBER 20, 202109/09/2021
SIGN UP NOW FOR SEPT. 14 PRO BONO LITIGATION OPPORTUNITIES FORUM ORGANIZED BY DIVERSITY INCLUSION WORKING GROUP09/03/2021
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES09/02/2021
CIVIL DIVISION TO IMPLEMENT MANDATORY ELECTRONIC FILING OF COMPLEX CASES09/01/2021
THE CIVIL DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES AT THE SPRING STREET COURTHOUSE08/31/2021
WEST COVINA COURTHOUSE ANNOUNCES COURTROOM CHANGES08/23/2021
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES AT STANLEY MOSK COURTHOUSE08/10/2021
CIVIL DIVISION CONTINUES TO MOVE FORWARD WITH JURY TRIALS WITH MEASURES FOR USE OF LARGER COURTROOMS FOR JURY SELECTION AND SPREADING JURORS AROUND THE COURTROOMS07/23/2021
CLARA SHORTRIDGE FOLTZ CRIMINAL JUSTICE CENTER COURTROOMS RETURNING TO REGULAR OPERATING HOURS07/09/2021
VIRTUAL MANDATORY SETTLEMENT CONFERENCE PROGRAM FOR CASES IN THE PERSONAL INJURY HUB06/29/2021
CIVIL DIVISION ANNOUNCES CHANGES EFFECTIVE JUNE 28 DUE TO ELIMINATION OF SOCIAL DISTANCING IN ALL LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES06/28/2021
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES AT THE STANLEY MOSK COURTHOUSE06/25/2021
LACC’S NEW VIDEO PLATFORM PROVIDES IMPROVED USER EXPERIENCE AT LOWER COST, EFFECTIVE JULY 106/15/2021
STANLEY MOSK COURTHOUSE MODIFIES THE UNLAWFUL DETAINER (EVICTIONS) COURTROOM STRUCTURE05/13/2021
LACOURTCONNECT VIDEO PLATFORM WILL BEGIN TRANSITION TO MICROSOFT TEAMS STARTING THIS WEEK TO IMPROVE USER EXPERIENCE FOR REMOTE COURTROOM APPEARANCES05/06/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES NEW VOLUNTARY FAST TRACK PERSONAL INJURY BENCH TRIAL PILOT PROGRAM04/29/2021
PRESIDING JUDGE ERIC C. TAYLOR ANNOUNCES NEW CIVIL JURY TRIAL RAMP-UP PLAN TO PRESERVE JURORS, PROMOTE SOCIAL DISTANCING04/01/2021
CHILD SUPPORT (AB 1058) COURT OPERATIONS TO RELOCATE NEXT MONTH FROM CENTRAL CIVIL WEST COURTHOUSE TO STANLEY MOSK COURTHOUSE03/25/2021
COURT OFFERS MINIMUM CONTINUING LEGAL EDUCATION BENCH CONDUCT AND DEMEANOR TRAINING FOR TEMPORARY JUDGES ON APRIL 14, 202103/16/2021
EFFECTIVE MARCH 15, 2021, ALL NEW CRIMINAL COMPETENCY MATTERS WILL BE ASSIGNED TO MENTAL HEALTH DEPARTMENTS OF THE PROBATE DIVISION03/13/2021
THE COURT ANNOUNCES NEW JUDICIAL ASSIGNMENTS IN MENTAL HEALTH02/23/2021
LACOURTCONNECT UPDATE: EFFECTIVE MARCH 1, VIDEO WILL BE AVAILABLE FOR REMOTE COURTROOM APPEARANCES IN ALL FAMILY LAW MATTERS EXCEPT AB 1058 (CHILD SUPPORT)02/22/2021
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES02/17/2021
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES CHANGES IN GOVERNOR GEORGE DEUKMEJIAN COURTHOUSE02/02/2021
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES01/28/2021
LARGEST TRIAL COURT IN THE NATION INTRODUCES PROGRAM TO ALLOW ATTORNEYS, MEMBERS OF THE PUBLIC TO LISTEN REMOTELY TO HEARINGS TO PROMOTE SOCIAL DISTANCING IN LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES01/11/2021
CRIMINAL JUSTICE CENTER MOVING TO A.M., P.M. CALENDARS TO LIMIT NUMBER OF PEOPLE IN COURTHOUSE, HELP WITH SOCIAL DISTANCING01/08/2021
THE PROBATE DIVISION ANNOUNCES CHANGES TO JUDICIAL ASSIGNMENTS01/07/2021
MISDEMEANOR COURTROOMS TO TRANSITION TO ELECTRONIC RECORDING12/31/2020
PRESIDING JUDGE-ELECT ERIC C. TAYLOR ISSUES ORDER AUTHORIZING JUDICIAL EMERGENCY CONTINUANCES FOR CRIMINAL, JUVENILE DEPENDENCY MATTERS AS COVID-19 CASES SOAR IN LOS ANGELES COUNTY12/31/2020
COVID-19 PROTECTIVE MEASURES RELATED TO FSCs IN PI COURTROOMS AT SPRING STREET COURTHOUSE12/30/2020
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES AT THE GOVERNOR GEORGE DEUKMEJIAN (LONG BEACH) COURTHOUSE12/28/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ISSUES ORDER AUTHORIZING JUDICIAL EMERGENCY CONTINUANCES FOR CRIMINAL, JUVENILE DEPENDENCY TO FURTHER LIMIT THE NUMBER OF PEOPLE ALLOWED IN LA COUNTY COURTHOUSES12/02/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ISSUES ORDER TO LIMIT THE NUMBER OF PEOPLE ALLOWED IN LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES AMID SPIKE IN COUNTY AND STATEWIDE COVID-19 INFECTIONS11/23/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE EXTENDS CERTAIN DEPENDENCY DEADLINES UNDER NEW GENERAL ORDER11/09/2020
THE PROBATE DIVISION ANNOUNCES CHANGES TO JUDICIAL ASSIGNMENTS11/02/2020
VIRTUAL LAUNCH OF NEW JUDICIAL MENTOR PROGRAM TO BE HELD NOVEMBER 911/02/2020
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES UNIFORM FILING DEADLINE FOR ALL FAMILY LAW EX PARTE APPLICATIONS AND OPPOSITIONS EXCEPT FOR RESTRAINING ORDERS10/30/2020
FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES10/16/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE AMENDS 2020-GEN-023-00 GENERAL ORDER10/15/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE PROHIBITS USE OF FACE MASKS WITH VALVES IN ALL LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES10/13/2020
THE PROBATE DIVISION ANNOUNCES CHANGES TO JUDICIAL ASSIGNMENTS10/05/2020
CORRECTION: APPELLATE DIVISION 2021 HEARING DATES SET10/02/2020
BEGINNING NOVEMBER 2, 2020, THE COURT WILL REJECT ALL NON-TEXT-SEARCHABLE DOCUMENTS SUBMITTED FOR ELECTRONIC FILING IN CIVIL MATTERS10/01/2020
MANDATORY EFILING FOR NON-ADOPTION DOCUMENTS IN JUVENILE CASES09/29/2020
ADVANCED ATTORNEY PORTAL FEATURES PROVIDE CONVENIENCE, NEW BENEFITS WITH SUBSCRIPTION -UPDATE- 09/25/2020
ADVANCED ATTORNEY PORTAL FEATURES PROVIDE CONVENIENCE, NEW BENEFITS WITH SUBSCRIPTION09/09/2020
IT’S NOT TOO LATE TO OPEN THE GATE TO THE COURT’S NEW ATTORNEY PORTAL08/28/2020
EASTLAKE JUVENILE COURTHOUSE DEPARTMENT 202 AND DEPARTMENT 204 TEMPORARY RELOCATION TO THE EAST LOS ANGELES COURTHOUSE08/21/2020
WEBEX NOW AVAILABLE FOR REMOTE ORAL ARGUMENT IN THE APPELLATE DIVISION08/12/2020
CHANGES IN MENTAL HEALTH COURTS08/05/2020
EFFECTIVE MONDAY, AUGUST 10, AUDIO AND VIDEO APPEARANCES VIA WEBEX AVAILABLE IN ALL 250 CRIMINAL COURTROOMS IN THE SUPERIOR COURT OF LOS ANGELES COUNTY08/05/2020
LACOURTCONNECT UPDATE: EFFECTIVE MONDAY, AUGUST 10, ATTORNEYS MAY SCHEDULE REMOTE COURTROOM APPEARANCES FOR FAMILY LAW MATTERS IN 12 COURTHOUSES08/05/2020
Notice to Attorneys: Changes in Mental Health Courts08/05/2020
LACOURTCONNECT UPDATE: EFFECTIVE MONDAY, AUGUST 3, ATTORNEYS MAY SCHEDULE REMOTE COURTROOM APPEARANCES FOR UNLAWFUL DETAINER, COLLECTIONS CASES & CIVIL MATTERS IN FIVE NORWALK DEPARTMENTS07/28/2020
HEARING DATE RESERVATION REQUIRED FOR FILING CIVIL MOTIONS07/27/2020
LACOURTCONNECT UPDATE: EFFECTIVE MONDAY, JULY 27, ATTORNEYS MAY SCHEDULE CIVIL REMOTE COURTROOM APPEARANCES IN NON-CENTRAL DISTRICT CIVIL CASES07/23/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE AMENDS GENERAL ORDER 2020-GEN-019-0007/15/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE UPDATES GENERAL ORDER ON MANDATORY USE OF FACIAL COVERINGS AND SOCIAL DISTANCING REQUIREMENTS IN ALL LOS ANGELES COUNTY COURTHOUSES AND COURTROOMS07/06/2020
THE PROBATE DIVISION ANNOUNCES CHANGES TO JUDICIAL ASSIGNMENTS07/02/2020
WHITTIER COURTHOUSE FAMILY LAW DIVISION ANNOUNCES COURTROOM CHANGES06/29/2020
STANLEY MOSK DEPARTMENT 44 CHANGES06/22/2020
FAMILY LAW RESTRAINING ORDER FILING VIA RESOURCE ACCOUNT EMAIL ADDRESSES06/11/2020
THE PROBATE DIVISION ANNOUNCES CHANGE TO COURTROOM LOCATION06/08/2020
ATTORNEYS: USE NEW ATTORNEY PORTAL TO SIGN UP FOR COURT’S NEW LACOURTCONNECT REMOTE COURTROOM APPEARANCE06/04/2020
Family Law Ex Parte Resource Accounts04/17/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE ANNOUNCES ALL ESSENTIAL JUVENILE DEPENDENCY HEARINGS ARE NOW HELD REMOTELY FOR SOCIAL DISTANCING DURING COVID-19 HEALTH CRISIS04/09/2020
COURT ADVISES THE PUBLIC TO BE AWARE OF CORONAVIRUS/COVID-19 SCAMS04/06/2020
PRESIDING JUDGE KEVIN C. BRAZILE: TIME DEADLINES FOR ARRAIGNMENTS, PRELIMINARY HEARINGS AND TRIALS EXTENDED04/02/2020
The Clerk's Offices at the Superior Court of Los Angeles County will be Closed to the Public; Services to be Transitioned to Telephonic and Remote Solutions03/20/2020
Presiding Judge Kevin C. Brazile Announces Changes to Court Operations03/13/2020
Family Law Division Announces Courtroom Changes03/03/2020
ADR Services, Inc. Joins Civil Mediation Vendor Resource List01/30/2020
Beverly Hills Courthouse Resumes Hearing Civil and Traffic Trials01/30/2020
Central District Family Law Courtroom Changes01/08/2020
Changes to the Process to Continue Probate Petition Hearing Dates01/08/2020
Civil Courtroom Changes at the Mosk and Spring Street Courthouses12/24/2019
Probate Division Announces Online Scheduling for Settlement Conferences12/20/2019
Family Law Division Announces Change to Judicial Assignments11/13/2019

Show All Published Documents

Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles