Español   |  Tiếng Việt   |  한국어   |  中文   |  հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

Թարգմանչական ծառայության խնդրանք – Փոքր հայցեր
Եթե Փոքր հայցի գործով իսպաներենի թարգմանչի կարիք ունեք, ապա բոլոր դատարաններում թարգմանիչներ կան։ Իսպաներենի թարգմանչի խնդրանք նախօրոք ներկայացնելու կարիք չկա։ Եթե Փոքր հայցի գործով մեկ այլ լեզվի թարգմանչի կարիք ունեք, ապա խնդրանքն անհրաժեշտ է ներկայացնել նախքան Ձեր լսման օրը՝ Թարգմանչական ծառայության խնդրանք ներկայացնելու համար նախատեսված Փոքր հայցերի դարպասով։ Թեև դատարանն ամեն ինչ կանի Ձեր լսման օրն ու ժամին թարգմանչի ներկայություն ապահովելու համար, սակայն դատարանը չի երաշխավորում, որ նման ներկայություն անմիջապես հնարավոր կլինի ապահովել։
Art Showcased in
Los Angeles Courthouse Jury Rooms
Artwork
"Spawn" by Evan Young
2003 1st Place Teen

National Arts Program - Logo

Copyright 2014 Superior Court of California, County of Los Angeles