Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

FAQs

FAQs – FOR OFFICIAL REPORTERS PRO TEMPORE

The appellant will, per California Rules of Court, (CRC) rule 8.121 file a notice of designation with the Los Angeles Superior Court, LASC Civil Appeals unit, and serve you with a copy. The notice of designation should state your name and the dates of proceedings to be included in the appeal transcript. The respondent may also file a notice of designation indicating additional proceeding dates they want included in the transcript per CRC Rule 8.130(a)(3).

Upon verification that the parties have either deposited the funds for the transcript with the court, filed a Court Reporter Waiver of Deposit for Transcript on Appeal, or filed a copy of an application to the Transcript Reimbursement Fund, the LASC Civil Appeals unit will prepare and mail to your address on file a "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal" with the designation attached.

Provide notice in writing to the parties paying for a transcript. The Civil Appeals Unit verifies Court Reporters' mailing addresses with the Court Reporters Board of California.

If the party deposited funds with the court for the transcript, you must also complete a Payee Data Record Form and submit it to the LASC Civil Appeals unit to update your vendor address information in the court’s payment system. Without this information the court will not be able to send you payment for the transcripts.

The appellant (or any party who wants a transcript) may, on the day their notice of designation is filed, choose one of the following options:
 1. The parties may contact you directly for an estimate and pay you directly. You should complete and provide to them a Court Reporter Waiver of Deposit for Transcript on Appeal form which they must file with the court. Upon receipt, the court will send you a "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal."
 2. The parties may apply to the Court Reporters Board for payment or reimbursement from the Transcript Reimbursement Fund. If approved, the Board will notify the applicant and he or she must file notice with the court stating the sum of reimbursement paid per Business and Professions Code section 8030.6. Upon receipt, the court will send you a "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal." Upon completion of the transcript(s), you may seek reimbursement through the Court Reporters Board.
 3. The parties may contact you directly for an estimate and deposit the amount you indicate with the court, or the parties may deposit with the court an amount calculated per CRC Rule 8.130(b)(1)(B), i.e. "$325 per fraction of the day’s proceedings that did not exceed 3 hours, or $650 per day or fraction that exceeded 3 hours."

  Upon deposit with the court, the LASC Civil Appeals Unit will send you a "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal." If you believe the amount deposited is inadequate, you may, within 15 days after the court mails the "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal," file with the court and mail to the designating parties a Notice of Inadequate Funds for Preparation of Reporter’s Transcript on Appeal and indicate the additional deposit required. The party has 10 days to deposit the additional amount. If the amount is not paid, the court will send a Notice of Default to the party. The court will notify you whether the party paid so you can commence preparation of the transcript.

  Upon completion of the transcript(s), you must submit an invoice, Affidavit for Release of Funds and Request for Payment of Reporter’s Transcript on Appeal, along with the original and copies of the transcript to the Primary Reporter who must transmit all the transcripts and invoices to the court at the LASC Civil Appeals unit located at the Stanley Mosk Courthouse, 111 North Hill Street, Room 111-A, Los Angeles, California, 90012.

  After the transcripts are reviewed and have been found to comply with CRC Rule 8.144, the court will mail you a check. Any excess funds on deposit with the court will be refunded to the parties when the complete record on appeal is transmitted to the Second District Court of Appeal.

  NOTE: If the parties deposit the funds with the court, you must not send an invoice to the parties, nor accept payment from them. If you do, you must notify the court which party paid you directly and how much, so that the court can refund the money they deposited.

  If you are submitting an invoice with LASC for the first time, you must complete a Payee Data Record Form and submit it to the LASC Civil Appeals unit to be entered as a vendor in the court’s payment system which is administered by the Judicial Council of California (JCC). Without this information the court cannot pay you for your transcripts.

  After obtaining a vendor number, use that number on all subsequent invoices. When preparing an invoice, use a unique and different invoice number for each transaction. Payment will be held if two invoices bearing the same invoice number are submitted.

Prepare a "Notice of Correction re: Notice to Prepare Transcript on Appeal," and mail it to the LASC Civil Appeals unit immediately. This form is used to notify the court of errors, e.g. you were not the reporter who reported the proceedings, additional reporters were omitted, proceeding dates requested were omitted from the notice, or the actual date of the proceeding requested occurred on a different date, etc. The LASC Civil Appeals unit will mail you a corrected "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal."
Per CRC Rule 8.130(f)(2) the court reporter shall be paid the "statutory rate" for a completed transcript. The statutory rates per Government Code sections 69950 and 69954 are as follows:

TRANSCRIPT FOLIO RATE PER FOLIO
Original1 folio (100 words)$0.85
Copy purchased at the same time as original (Appellant’s copy)1 folio (100 words)$0.15
First copy to any court, party, or other person – not purchased with the original (Respondent’s copy) 1 folio (100 words)$0.20
Computer-readable copy of the transcript (if paper copy was provided to that same party) 1 folio (100 words)One-third the rate set forth for a second copy of a transcript. Plus additional fee not to exceed the cost of the medium (e.g. cost of a computer disk)
Computer-readable copy of the transcript (no paper copy provided) 1 folio (100 words)Same rate as for paper transcript. Plus additional fee not to exceed the cost of the medium (e.g. cost of a computer disk)

The original and all copies of transcripts must be filed with the LASC Civil Appeals unit " the due date indicated on the "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal." You must also file additional copies of the transcript if multiple appellants equally share the cost of preparing the record. (See CRC Rules 8.130(f) and 8.147(a)(2).)

The Primary Reporter has the responsibility of contacting all reporters, coordinating the preparation of the transcripts, preparing the cover for each volume, and filing all the transcripts with the LASC Civil Appeals unit. All non-primary reporters must submit their transcripts to the Primary Reporter at least 7 days in advance of the due date to avoid unnecessary delay. If you are to be paid from a party’s deposit with the court, the invoice (see above) should be included with the transcripts.

The Primary Reporter should sign and submit a "Notice of Receipt of Reporter’s Transcript on Appeal" with the transcripts (and all invoices if payment from a deposit is necessary), along with a self-addressed envelope. The LASC Civil Appeals unit will sign and return the original Notice of Receipt in the envelope.

The transcripts will be reviewed to ensure they comply in format with CRC Rule 8.144. If they comply, the LASC Civil Appeals unit will transmit the original transcripts along with the completed record on appeal to the Second District Court of Appeal and mail copies to the parties pursuant to CRC Rule 8.150. If they do not comply with CRC Rule 8.144, the transcripts will be returned for correction and re-submission.

Please do not send the original or any copies of the transcript directly to the parties. They must be filed with the LASC Civil Appeals unit for compliance with both CRC Rules 8.144 and 8.150. If the party deposited funds for your payment with the court, payment cannot be made until the original and all copies of the transcripts are filed and reviewed by the court.

File your request for extension of time with the Second District Court of Appeal. Per CRC Rule 8.130(f), only the reviewing court can extend the time to prepare the reporter’s transcript. (Also see CRC Rule 8.60 which governs extensions of time.)

If a transcript is overdue and the Second District Court of Appeal (DCA) has not notified the court of the granting of an extension, the LASC Civil Appeals unit will mail a Notice of Default to the Appellant for failure to procure the record of oral proceedings pursuant to CRC Rule 8.140. If the transcript, or an order for extension from DCA is not submitted within 15 calendar days from the date of the mailing of the Notice of Default, the LASC Civil Appeals unit will request DCA to dismiss the appeal. Failure to timely file an appellate transcript may subject a court reporter to Court or licensing sanctions.

Yes, provided that the certified transcript(s) comply with the format requirements stated in CRC Rule 8.144, otherwise they will be returned to the submitting party to forward to the reporter for correction. If the transcript(s) are for some of the proceeding dates only, they must be sent to the Primary Reporter for inclusion with the entire appeal transcript.
CRC Rule 8.144 determines the standard format. See the Appeal Transcript Guidelines for Court Reporters for more detailed information. In addition, CRC Rule 8.130 governs the time limits for filing, content, and method of payment. CRC Rule 8.121 governs the appellant’s responsibility to specify in the notice of designation the name of the reporter and the proceeding dates needed for the transcript.
The Primary Reporter will be designated by the court and named on the "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal." The Primary Reporter is responsible for designating the series of page numbers each reporter will use when preparing their individual transcripts, among other duties. For more information on the page numbering format and duties of Primary or non-primary reporters, see CRC Rule 8.144, and the Appeal Transcript Guidelines for Court Reporters.
If the proceedings were produced utilizing computer-aided transcription equipment, the reporter must provide a party with a copy of the transcript in computer-readable format if requested within the notice of designation. Each computer-readable copy must comply with the format, labeling, content, and numbering requirements of Code of Civil Procedure section 271(b). (See CRC Rule 8.130(f)(4))

You may receive an order from the Second District Court of Appeal, or notification from the LASC Civil Appeals unit, or a party to the appeal. (The LASC Civil Appeals unit will prepare and mail a "Notice to Reporter to Prepare Transcript on Appeal.") Review CRC Rule 8.155 for additional information regarding when and how to comply, and whether the parties may be required to pay for an additional transcript.

If the order or request for an additional (augmented) transcript is made after the record on appeal has been transmitted to the Second District Court of Appeal, the parties must make new arrangements with you for payment of the transcript. Any excess funds on deposit with the court will have been refunded when the original record on appeal was transmitted to the Second District Court of Appeal.

The LASC Civil Appeals unit will notify you if the appeal is abandoned or dismissed prior to the submission of the record on appeal to the reviewing court; otherwise, the Second District Court of Appeal will notify you. You are entitled to collect payment for any portion of transcripts you prepared prior to the notification of the abandonment or dismissal. Note: A dismissal is not final until the remittitur has been issued by the Second District Court of Appeal, usually sixty (60) days after the dismissal. If a deposit was made with the court, your invoice will be held until the remittitur has been issued.

Los Angeles Superior Court
Civil Appeals Unit
Stanley Mosk Courthouse
111 North Hill Street, Room 111-A
Los Angeles, CA 90012
Office: (213) 830-0822
FAX: (213) 626-6651
E-mail: civilappeals@lacourt.org


NOTE: For access to forms described in these FAQs, visit the links available under Court Reporter information at www.lacourt.org For specific information, questions and exemplars regarding format, please review the Appeal Transcript Guidelines for Court Reporters link on Los Angeles Superior Court's website.

A person whose profession is to record a verbatim record of the legal proceedings of a court and transcribe from machine shorthand to produce official transcripts.
General Info:  Court Resources
Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles