Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Mental Health Commonly Used Abbreviations and Terms
Abbreviation Description of Abbreviation
LPS The last name initials of the California legislators who wrote the California Mental Health Act of 1967: Lanterman, Petris, and Short; and the short-hand designation of the Act.
WIC California Welfare and Institutions Code. The LPS Act is found at WIC 5000, et. seq.
LPS Hold Also known as a mental health hold or psychiatric hold. Any holds defined in the Welfare and Institutions Code sections 5000 et. seq (listed below).
WIC 5150 Also known as 72 hour holds.
"Detention of Mentally Disordered Persons for Evaluation and Treatment" for a period of 72 hours for persons alleged to meet the legal criteria of being a danger to self or others or gravely disabled due to a mental disorder (See WIC 5150 for more detail).
WIC 5250 Also known as 14 day holds.
"Certification for Intensive Treatment" for a period of 14 days for persons alleged to meet the legal criteria of being a danger to self or others or gravely disabled due to a mental disorder (See WIC 5250 for more detail).
WIC 5260 Also known as additional 14 day holds.
"Additional Intensive Treatment of Suicidal Person" certification for an additional period of 14 days beyond WIC 5250 (the first 14 days) for persons who are allegedly imminently suicidal due to a mental disorder (See WIC 5260 for more detail).
WIC 5270.15 Also known as 30 day holds.
"Additional Intensive Treatment" for an additional period of 30 days beyond WIC 5250 (the first 14 days) for persons who were gravely disabled on the first 14 day hold and allegedly remain gravely disabled due to a mental disorder (See WIC 5270.15 for more detail).
Certification Review Hearing: WIC 5256.1 Also known as Probable Cause Hearings.
A facility-based hearing for persons on WIC 5250 or 5270 holds. The hearing is to determine if the psychiatric treatment facility has probable cause to detain the person for the remainder of the hold period. The facility is required to notify the Court (Mental Health Counselor's Office) when any person is placed on a 5250 or 5270 hold. The Certification Review Hearing is to be held within 4 days of the person being placed on the hold. A facility representative must present the probable cause information at the hearing. The representative of the facility must be a mental health professional designated by the director of the facility to present. The psychiatric treatment facility representative must show probable cause that the person is a danger to self or others or gravely disabled due to a mental disorder. The patient is usually represented by a Patients' Rights Advocate from the Los Angeles County Department of Mental Health but may be represented by a private attorney. The hearing is based upon the specific criteria certified on the hold (see above for hold criteria).
Mental Health Hearing Referee: WIC 5256.1 Also known as a probable cause hearing officer or certification review hearing officer.
A person meeting the requirements of this statute and designated by the Supervising Judge of the Mental Health Court to conduct Certification Review Hearings and file Judicial Reviews requested by persons on holds. Medication Capacity (Riese) Hearings are conducted by designated Mental Health Hearing Referees who are licensed attorneys (See Medication Capacity Hearings below).
Judicial Review WIC 5275 et. seq. Also known as a Writ or Writ of Habeas Corpus.
A person may request one Judicial Review per hold of a Certification Review Hearing decision finding probable cause. Also, a person may choose to bypass the probable cause hearing for direct Judicial Review. The Mental Health Hearing Referee will prepare the Writ for the patient’s signature, serve the facility with a copy, and file the Writ with the Court for hearing. The Writ must be filed with the Court on the date taken and heard in Court within two judicial days.
WIC 5300 Also known as a 180 day Postcertification.
"Postcertification Procedures for Imminently Dangerous Persons" for a period of 180 days beyond WIC 5250, the first 14 day hold, for persons who allegedly have made a serious threat of substantial physical harm or attempted or inflicted physical harm on another due to a mental disorder (See WIC 5300 for more detail).
Application for Conservatorship: WIC 5352 Also known as an LPS or Mental Health Conservatorship.
A mental health conservatorship begins with an application for conservatorship completed by a person designated to write LPS holds and filed with the Public Guardian's Office. No applications for mental health conservatorship will be accepted from family or friends.
Medication Capacity Hearing WIC 5332 Also known as a Riese hearing or antipsychotic medication capacity hearing.
A facility-based hearing to determine if a person on any of the LPS holds, other than a temporary conservatorship or conservatorship, has the capacity to refuse psychiatric medications. Hearings for persons on temporary conservatorship must be requested through Public Guardian/County Counsel and the hearing is held in Department 95A. If the person is on conservatorship, the conservator should be notified and advised to request a hearing with the Court which will be held also in Department 95A. The initial Riese hearing for LPS holds must be held at the facility. The treating physician must file (FAX) a petition to the Mental Health Counselor's office. The hearing must be scheduled within 72 hours. The decision of the Mental Health Hearing Referee may be appealed to the Court by either the patient or the treating physician. The current treating physician must present the evidence at both the facility-based hearing and any subsequent Court hearing.
Conservatorship: WIC 5350, et. seq. Also called a LPS conservatorship or mental health conservatorship.
These sections define the process of requesting conservatorship for a person who is alleged to be gravely disabled due to a mental disorder. Conservatorship lasts for a period of one year. The conservator may petition the Court for reappointment each year. Failure to request reappointment as conservator before expiration of the current appointment requires the Court to end the conservatorship "by operation of law."
Temporary Letters of Conservatorship: WIC 5352.1. Also known as a TCON.
The Court may issue a temporary letter of conservatorship when a petition for conservatorship is filed by the Public Guardian's Office. The temporary letter of conservatorship permits the Public Guardian to authorize continued involuntary treatment for a period of 30 days (NOTE: may be extended up to 6 months).
WIC 5351 All applications for mental health conservatorships must be filed with the Public Guardian. The Public Guardian may serve as conservator if the Court finds a person to be gravely disabled and there are no family members or friends willing and able to be the conservator.
Art Showcased in
Los Angeles Courthouse Jury Rooms
Artwork
"Essentials" by Rachel Perez
2013 – 3rd Place Amateur

National Arts Program - Logo

Copyright 2014 Superior Court of California, County of Los Angeles