Español      Tiếng Việt      한국어      中文      հայերեն
 LANGUAGE TRANSLATION DISCLAIMER

The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language.

The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs).

Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Other translation services may be used to view our site. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system.

If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs.

 RENUNCIA LEGAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCIÓN

El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo.

La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]).

Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. La Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción.

Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™.

 KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles là Anh Ngữ. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm.

Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs).

Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs.

 언어 번역 면책 조항

로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. Google™ Translate(번역)는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다.

로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다.

번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 서비스를 이용할 수도 있습니다. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.

Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs.

 语言翻译免责声明

洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。

洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。

请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。

如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。

 ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։

Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։

Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs.

Main Content

Courtrooms By Location
Airport Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
303302(310) 725-3040
313311(310) 725-3041
707701(310) 725-3096
717703(310) 725-3097
727708(310) 725-3098
737710(310) 725-3043
808801(310) 725-3015
818803(310) 725-3090
828808(310) 725-3042
838810(310) 725-3091
909901(310) 725-3044
929908(310) 725-3046
939910(310) 725-3047

Alfred J. McCourtney Juvenile Justice Center
DeptFloorRoomTelephone
42621250(661) 483-5926
42721251(661) 483-5927
42811193(661) 483-5986

Alhambra Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
12200(626) 293-2101
22210(626) 293-2102
33300(626) 293-2103
43310(626) 293-2104
53320(626) 293-2105
T3330(626) 293-2108
V4430(626) 293-2167
W4417(626) 293-2109
X4405(626) 293-2119

Bellflower Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
12241(562) 345-3301
22246(562) 345-3302
33341(562) 345-3303
43346(562) 345-3304
54441(562) 345-3305
64446(562) 345-3306

Beverly Hills Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
13304(310) 281-2408

Burbank Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11101(818) 260-8401
21102(818) 260-8402
31103(818) 260-8403
A2203(818) 260-8412
B2204(818) 260-8422
C2205
G2220(818) 260-8414

Catalina Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11 (562) 256-1561

Central Arraignment Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
802201(213) 617-5680
812207(213) 617-5681
822214(213) 617-5682
832220(213) 617-5683

Central Civil West Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
2E161615(213) 351-7533
2F161612(213) 351-7503
2G161609(213) 351-7504
2H161608(213) 351-7534
307141402(213) 351-7507
308141408(213) 351-7508
309141409(213) 351-7509
310141412(213) 351-7510
311141415(213) 351-7511

Chatsworth Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
F40Lower LevelL600(818) 407-2240
F41Lower LevelL400(818) 407-2241
F4311600(818) 407-2243
F4411800(818) 407-2244
F4622400(818) 407-2246
F4722450(818) 407-2247
F4822600(818) 407-2248
F4922650(818) 407-2249
F5022800(818) 407-2250
F5122850(818) 407-2251

Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center
DeptFloorRoomTelephone
3055-307(213) 628-7730
3133-314(213) 628-7731
3233-319(213) 628-7732
3333-317(213) 628-7733
3433-313(213) 628-7734
3533-311(213) 628-7735
3633-307(213) 628-7736
3733-305(213) 628-7737
3833-301(213) 628-7738
4055-309(213) 628-7740
4135-312(213) 628-7741
4233-310(213) 628-7742
4333-304(213) 628-7743
4433-302(213) 628-7744
4577-312(213) 628-7745
4677-310(213) 628-7746
4777-304(213) 628-7747
4877-302(213) 628-7748
5055-312(213) 628-7750
5177-313(213) 628-7751
5277-311(213) 628-7752
5377-309(213) 628-7753
5477-307(213) 628-7754
5577-305(213) 628-7755
5677-303(213) 628-7756
1001313-307(213) 628-7400
10199-303(213) 628-7401
10299-305(213) 628-7402
10399-307(213) 628-7403
10499-309(213) 628-7404
10599-311(213) 628-7405
10699-313(213) 628-7406
10799-312(213) 628-7407
10899-310(213) 628-7408
10999-304(213) 628-7409
11099-302(213) 628-7410
1111111-303(213) 628-7411
1121111-312(213) 628-7412
1131111-314(213) 628-7413
1141111-305(213) 628-7414
1151111-307(213) 628-7415
1161111-309(213) 628-7416
1171111-311(213) 628-7417
1181111-313(213) 628-7418
1191313-312(213) 628-7249
1201313-310(213) 628-7420
1211313-304(213) 628-7421
1221313-302(213) 628-7422
1231313-309(213) 628-7423
1241313-313(213) 628-7424
1251515-312(213) 628-7425
1261515-310(213) 628-7426
1271515-304(213) 628-7427
1281515-302(213) 628-7428
1291515-303(213) 628-7429
1301515-305(213) 628-7430
1311515-307(213) 628-7431
1321515-309(213) 628-7432
1331515-311(213) 628-7433
1341515-313(213) 628-7434

Compton Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
34400(310) 761-4303
45508(310) 761-4304
55507(310) 761-4305
65503(310) 761-4306
75504(310) 761-7987
85500(310) 761-4308
96607(310) 761-4309
106606(310) 761-4310
126600(310) 761-4312
136603
146604(310) 761-4326
260121208(310) 761-4260
261121207(310) 761-4261
262121203
A9904(310) 761-4302
B9906(310) 761-4322
C9900(310) 761-4332
D101006(310) 761-4323
E101004(310) 761-4333
F101011(310) 761-4313
G101000(310) 761-4314
H111106(310) 761-4324
J111104(310) 761-4325
K111110(310) 761-4315
L111100(310) 761-4335
M4408(310) 761-4336
N4407(310) 761-4316
P121200(310) 761-4317
Q121213(310) 761-4307
Traffc1105(310) 761-6800

Downey Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11115(562) 803-7010
22201(562) 803-7012
32229(562) 803-7015
43301(562) 803-7018
53328(562) 803-7021
64401(562) 803-7024
74421(562) 803-7027
84412
94413

East Los Angeles Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11105(323) 780-2001
22202(323) 780-2003
32205(323) 780-2005
43302(323) 780-2007
53305(323) 780-2009
64401(323) 780-2011
74405(323) 780-2015

Eastlake Juvenile Court
DeptFloorRoomTelephone
2011 (323) 227-4301
2021 (323) 227-4302
2031 (323) 227-4303
2041 (323) 227-4304
2051 (323) 227-4305

Edmund D. Edelman Children's Court
DeptFloorRoomTelephone
4002 (323) 307-8080
4012 (323) 307-8001
4023 (323) 307-8002
4033 (323) 307-8003
4043 (323) 307-8004
4053 (323) 307-8005
4063 (323) 307-8006
4073 (323) 307-8007
4083 (323) 307-8008
4093 (323) 307-8009
4104 (323) 307-8010
4114 (323) 307-8011
4124 (323) 307-8012
4134 (323) 307-8013
4144 (323) 307-8014
4154 (323) 307-8015
4164 (323) 307-8016
4174 (323) 307-8017
4185 (323) 307-8018
4195 (323) 307-8019
4205 (323) 307-8020
4215 (323) 307-8021
4225 (323) 307-8022
4235 (323) 307-8023
4245 (323) 307-8024
4255 (323) 307-8085

El Monte Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11102(626) 401-2201
21106(626) 401-2202
32200(626) 401-2203
42204(626) 401-2204
52208(626) 401-2205
62210(626) 401-2206

Glendale Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11142(818) 265-6401
21102(818) 265-6402
32210(818) 265-6403
52272B(818) 265-6405
D2260(818) 265-6413
E2250(818) 265-6423
F2272A

Governor George Deukmejian Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
S0111900(562) 256-1410
S0211700(562) 256-1415
S0322700(562) 256-1425
S0422601
S0522500(562) 256-1430
S0622400(562) 256-1435
S0722300(562) 256-1440
S0822200(562) 256-1445
S0933900(562) 256-1470
S1033800(562) 256-2252
S1133700(562) 256-1450
S1233600(562) 256-2243
S1333500(562) 256-1465
S1433400(562) 256-1475
S1533300(562) 256-1480
S1633200(562) 256-1485
S1744900(562) 256-1490
S1844800(562) 256-1495
S1944700(562) 256-1502
S2044600(562) 256-1507
S2144500(562) 256-1512
S2244400(562) 256-2202
S2344300(562) 256-2207
S2444200(562) 256-2212
S2555600
S2655500(562) 256-2222
S2755400(562) 256-2227
S2855300(562) 256-2232
S2955200(562) 256-2237
S3055100(562) 256-2242
S3155000(562) 256-2247

Hollywood Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
1031103(323) 441-1892
2032203(323) 441-1894
2132213(323) 441-1895

Inglewood Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
12200(310) 419-1301
25500(310) 419-1302
33303(310) 419-1303
43300(310) 419-1304
55503(310) 419-1305
62203(310) 419-1306
74403(310) 419-1307
85504(310) 419-1308
N5502(310) 419-1326
O3300(310) 419-1316

Inglewood Juvenile Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
2401 (310) 412-8340
2412 (310) 412-8341
2422 (310) 412-8342

Mental Health Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
95A4401(323) 441-1893
95B4400(323) 441-1894
95C6611(323) 441-1892
95D6610(323) 441-1895

Metropolitan Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
603308(213) 745-1860
613300(213) 745-1861
626600(213) 745-1862
634409(213) 745-1863
648800(213) 745-1864
653302(213) 745-1865
665509(213) 745-1866
675500(213) 745-1867
686610(213) 745-1868
696612(323) 441-1895
704401(323) 441-1893
716601(213) 745-1871
727712(213) 745-1872
737710(213) 745-1873
747700(213) 745-1874
757701(213) 745-1875
95A4401(323) 441-1893

Michael D. Antonovich Antelope Valley Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
A01BasementL410(661) 483-5501
A02BasementL610(661) 483-5502
A0311210(661) 483-5503
A0422010(661) 483-5504
A0522210(661) 483-5505
A0622410(661) 483-5506
A0722610(661) 483-5507
A0822810(661) 483-5508
A0922910(661) 483-5509
A1033010(661) 483-5510
A1133210(661) 483-5511
A1233410(661) 483-5512
A1333610(661) 483-5513
A1433810(661) 483-5774
A1533910(661) 483-5715
A1644010(661) 483-5516
A1744210(661) 483-5517
A1844410(661) 483-5518
A1944510(661) 483-5519
A2044810(661) 483-5520
A2144910(661) 483-5521
A2244001(661) 483-5722

Norwalk Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
A2206(562) 345-3722
B2204(562) 345-3712
C3312(562) 345-3702
D3310(562) 345-3723
E3301(562) 345-3713
F3302(562) 345-3703
G4406(562) 345-3704
H4404(562) 345-3714
J4401(562) 345-3715
K4403(562) 345-3725
L5506(562) 345-3705
M5504(562) 345-3706
N5501(562) 345-3716
P5503(562) 345-3727
R6606(562) 345-3717
S6604(562) 345-3707
T6601(562) 345-3708
W6603(562) 345-3729
Y7713(562) 345-3719
Z7712(562) 345-3709

Pasadena Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
A4 (626) 396-3302
B4 (626) 396-3312
C4 (626) 396-3322
D5 (626) 396-3303
E5 (626) 396-3313
F5 (626) 396-3323
G6 (626) 396-3304
H6 (626) 396-3314
J6 (626) 396-3305
K4 (626) 396-3355
L2 (626) 396-3315
M1 (626) 396-3306
N1 (626) 396-3316
O1 (626) 396-3326
P2 (626) 396-3307
R2 (626) 396-3317
S4 (626) 396-3327

Pomona Courthouse South
DeptFloorRoomTelephone
2814417(909) 802-1181
2824402(909) 802-1182
A1109(909) 802-1102
B2205(909) 802-1112
C2204(909) 802-1122
D2203(909) 802-1103
E3311(909) 802-1113
F3301(909) 802-1123
G3302(909) 802-1104
H3312(909) 802-1114
J4418(909) 802-1105
K4417(909) 802-1125
L5503(909) 802-1115
M5502(909) 802-1106
N5530(909) 802-1116
O5543(909) 802-1126
P6616(909) 802-1107
R6611(909) 802-1117
S6601(909) 802-1127
T6604(909) 802-1108

San Fernando Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
A22123(818) 256-1802
B22107(818) 256-1812
C22142(818) 256-1822
D22129(818) 256-1803
E33149(818) 256-1823
F33130(818) 256-1813
G33121(818) 256-1814
H33099(818) 256-1824
I44076(818) 256-1804
J44092(818) 256-1825
M11056(818) 256-1816
N44049(818) 256-1806
S11076(818) 256-1807

Santa Clarita Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11 (661) 253-5601
21 (661) 253-5602
31 (661) 253-5603
4Annex 

Santa Monica Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
A1104(310) 255-1842
B1108(310) 255-1852
D1110(310) 255-2483
E1111(310) 255-1853
F1115(310) 255-1843
G1117(310) 255-1844
I1A103(310) 255-1854
J2A212(310) 255-1855
K2A203(310) 255-1876
M2201(310) 255-1846
N2202(310) 255-1856
O2208(310) 255-1866
P2209(310) 255-1877
Q2213(310) 255-1867
R2215(310) 255-1857
S2218(310) 255-1847
T2220

Spring Street Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
12248(213) 310-7001
22247(213) 310-7002
32238(213) 310-7003
4A2237(213) 310-7004
4B2237(213) 310-7144
52212(213) 310-7005
62211(213) 310-7006
72222(213) 310-7007
82221(213) 310-7008
919(213) 310-7009
10110(213) 310-7010
11111(213) 310-7011
12112(213) 310-7012
14114(213) 310-7014
15115(213) 310-7015
16116(213) 310-7016
17117(213) 310-7017

Stanley Mosk Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
15534(213) 633-0601
1A5548(213) 633-0612
22215(213) 633-0252
2A2227(213) 633-0111
2B2247(213) 633-0632
2C2243(213) 633-0312
2D6629(213) 633-1023
32224(213) 633-0253
42217(213) 633-0254
52236(213) 633-0245
65543(213) 633-0606
73319(213) 633-0507
82245(213) 830-0830
92244(213) 633-0259
112246(213) 633-0251
126636(213) 633-1012
133312(213) 633-0513
143300(213) 633-0514
153307(213) 633-0515
163306(213) 633-0516
173309(213) 633-0517
183308(213) 633-0518
193311(213) 633-0519
203310(213) 633-0520
213313(213) 633-0521
225519(213) 633-0622
233315(213) 633-0523
243314(213) 633-0524
253317(213) 633-0525
263316(213) 633-0526
276634(213) 633-1027
283318(213) 633-0528
292240(213) 633-0249
304400(213) 633-0150
314407(213) 633-0151
324406(213) 633-0152
334409(213) 633-0153
344408(213) 633-0154
354411(213) 633-0155
364410(213) 633-0156
374413(213) 633-0157
384412(213) 633-0158
394415(213) 633-0159
404414(213) 633-0160
414417(213) 633-0161
424416(213) 633-0162
434419(213) 633-0353
444418(213) 633-0354
455529(213) 633-0645
465500(213) 633-0646
475507(213) 633-0647
485506(213) 633-0648
495509(213) 633-0649
505508(213) 633-0650
515511(213) 633-0351
525510(213) 633-0652
535513(213) 633-0653
545512(213) 633-0654
555515(213) 633-0655
565514(213) 633-0656
575517(213) 633-0657
585516(213) 633-0658
595547(213) 633-5859
605518(213) 633-0660
617732(213) 633-1061
626600(213) 633-1062
636604(213) 633-1063
646601(213) 633-1064
656608(213) 633-1065
666633(213) 633-5866
676614(213) 633-1067
686617(213) 633-1068
696621(213) 633-1069
706607(213) 633-1070
717729(213) 830-0771
727731(213) 830-0772
737733(213) 830-0773
747735(213) 830-0774
767734(213) 830-0776
777736(213) 830-0777
787730(213) 830-0878
796629(213) 633-1079
818832(213) 830-0781
828833(213) 830-0782
838829(213) 830-0783
848835(213) 830-0784
858834(213) 830-0785
868836(213) 830-0786
878830(213) 830-0787
888831(213) 830-0788
895532(213) 633-0689
905541(213) 633-0690
916632(213) 633-1091
926635(213) 633-1092
936631(213) 633-1093
947723(213) 830-0794
965531(213) 633-0696
976634(213) 633-1097
986635(213) 633-0698
996607(213) 830-0829
APPLT6607

Sylmar Juvenile Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
2771508(818) 256-1077
2791517(818) 256-1079

Torrance Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
115500(310) 787-3711
22200(310) 787-3702
32240(310) 787-3703
42220(310) 787-3704
52260(310) 787-3705
7AnnexANNEX(310) 787-3707
84400(310) 787-3718
A3300(310) 787-3712
B3340(310) 787-3722
C3320(310) 787-3732
E4460(310) 787-3713
F5550(310) 787-3723
G4420(310) 787-3714
H1180(310) 787-3724
J5560(310) 787-3715
L5520(310) 787-3725
M3350(310) 787-3716
P4440(310) 787-3717

Van Nuys Courthouse East
DeptFloorRoomTelephone
A5510(818) 901-4603
B6600(818) 901-4732
C3310(818) 901-4682
D7720(818) 901-4602
H6630(818) 901-4734
I5520(818) 901-4614
J7700(818) 901-4605
K7710(818) 901-4615
L7730(818) 901-4625
M4410(818) 901-4616
O6620(818) 901-4606
P3300(818) 901-4607
Q4430(818) 901-4617
T5530(818) 901-4612
U4400(818) 901-4608
W6610(818) 901-4609
Z3320(818) 901-4619

Van Nuys Courthouse West
DeptFloorRoomTelephone
1003305(818) 989-6800
1013307(818) 989-6801
1024405(818) 989-6802
1034407(818) 989-6803
1058810(818) 989-6805
1126610(818) 989-6812
1137710(818) 989-6813
1157704(818) 989-6815
1197702(818) 989-6819
1209904(818) 989-6820
1217708(818) 989-6821
1226604(818) 989-6822
E6602(818) 989-6823
F8804(818) 989-6833
G9908(818) 989-6814
N9910(818) 989-6806
R8808(818) 989-6817
S9902(818) 989-6827
V8802(818) 989-6818

West Covina Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
11 (626) 430-2501
21 (626) 430-2582
41 (626) 430-2504
51 (626) 430-2505
61 (626) 430-2506
71 (626) 430-2507
81 (626) 430-2508
91 (626) 430-2509
101 (626) 430-2510
111 (626) 430-2511

Whittier Courthouse
DeptFloorRoomTelephone
1021102(562) 968-2701
1231123(562) 968-2702
2012201(562) 968-2704
2022202(562) 968-2705
3013301(562) 968-2706
3023302(562) 968-2707

Copyright © Superior Court of California, County of Los Angeles